Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: 25-2500 кВ•А чадалтай, 10 кВ хүртэл хүчдэлтэй иж бүрэн трансформаторын дэд өртөө. Техникийн ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5643   -   2006   21  х

Энэхүү стандарт нь гурван фазын хувьсах гүйдлийн 50 Гц-ын давтамжтай, 10 кВ хүртэл хүчдэлтэй, ерөнхий зориулалтын цахилгаан эрчим хүч хүлээн авах, хувиргах, түгээх зориулалтын, +450C-аас дээшгүй -450C-аас доошгүй температуртай, 80% хүртэл харьцангуй чийглэгтэй орчинд хэвийн ажиллах иж бүрэн трансформаторын дэд өртөөнд (цаашдаа Иж бүрэн Трансформаторын Дэд өртөө – ИТД гэх) хамаарна.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Салхин турбин. 24-р хэсэг: Аянгын хамгаалалт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  61400-24   -   2015   127  х
1. Хамрах хүрээ Энэхүү олон улсын стандарт нь салхин турбины генератор болон салхин системийн аянгын хамгаалалтад хамаарна. Норматив ишлэлүүд нь нам болон өндөр хүчдлийн цахилгаан системүүдийн тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн суурилуулалтын үеийн аянгын хамгаалалт, цахилгаан соронзон нийцүүлэлтийн (ЦСН) универсал стандартуудаас авагдсан болно. Энэ стандарт нь салхин турбины аянгын орчинг тодорхойлох, тухайн аянгын орчин нь салхин турбинд нөлөөлөх нөлөөллийн түвшинд үнэлэлт өгөхөд чиглэгдэнэ. Үйлдвэрлэлийн цахилгаан хангамж ба ЦСН-ийн стандартуудын газардуулгын талаар заасан заалтуудыг аянгын хамгаалалтыг хэрэглэх гарын авлага болгон ашиглана. Гарын авлагад хүний аюулгүй ажиллагааны байдлыг сайтар тусгана. Гэмтлийн талаарх иж бүрэн статистик мэдээлэл байх хэрэгтэй.
Стандартын нэр: 35-750 кВ-ын хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам. Барьж байгуулахад тавигдах шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6522   -   2015   99  х
Стандартаар Монгол улсын нутаг дэвсгэрт 35-750 кВ-ын хүчдэлийн хувьсах гүйдлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэхэд тавигдах шаардлагыг тогтооно. Стандартын шаардлага нь нүцгэн утастай агаарын шугамыг барьж байгуулах үед заавал мөрдөх ба 35-750 кВ-ын хүчдэлтэй агаарын шугамыг шинээр байгуулах, техникийн шинэчлэл, өргөтгөл хийхэд хамаарна. Энэхүү стандартыг улсын хэмжээнд эрчим хүчний зураг төсөл, ашиглалт, засвар угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагад мөрдөнө.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Дулааны шугамын үл хөдлөх тулгуур
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3398   -   1982   2  х

Энэ стандарт нь дулаан дамжуулах уур усны шугамын газар дээр ба доор угсрах 32+1420 мм голчтой ган хоолойд хөдлөх тулгуурыг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: 0.4-35 кВ-ын хүчдэлийн хүчний кабель шугам. Барьж байгуулахад тавигдах ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6519   -   2015   30  х
Стандартаар 0.4-кВ-аас 35 кВ-ын тос нэвчсэн цаасан хөндийрүүлэгтэй хүчний кабель шугам ба ширмэл полиэтилен хөндийрүүлэгтэй пластмасс кабель шугам зэрэг зохион бүтээлтийн янз бүрийн хийцтэй кабель шугамыг барьж байгуулахад тавигдах шаардлагыг тогтооно. Энэхүү стандартыг улсын хэмжээнд эрчим хүчний зураг төсөл, ашиглалт, засвар угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагад мөрдөнө.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: 0.4 кВ-аас 22 кВ-ын хүчдэлийн агаарын шугам. Барьж байгуулахад тавигдах шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6518   -   2015   74  х
Стандартаар бүрээсгүй нүцгэн утастай, хамгаалагдсан утастай, хөндийрүүлэгчтэй өөрийгөө даах чадвар бүхий СИП утастай, ширмэл полиэтилэн хөндийрүүлэгчтэй хүчний кабель зэргийг ашиглан 0.4кВ-аас 22 кВ-ын хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг барьж байгуулахад тавигдах техникийн шаардлагыг тогтооно. Энэхүү стандартыг улсын хэмжээнд эрчим хүчний зураг төсөл, ашиглалт, засвар угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагад мөрдөнө.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хаалттай дэд станцын 6.10 кв-ын хүчдэлд ажиллах хуваарилах самбар Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3856   -   1985   5  х

Энэхүү стандарт нь +35оС-аас дээшгүй –40оС-ээс доошгүй температуртай, 70 хувь хүртэлэх харьцангуй чийглэгтэй, халаагууртай буюу халаагуургүй баранд хэвийн ажиллах 50 гц давтамжтай 3 фазын хувьсах гүйдэл бүхий 6.10 кв-ын хүчдэлийг хуваарилах суурин самбарыг үйлдвэрлэх, шалгах хүлээн авах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамарна. Харин энэ стандарт дараах орчинд ажилахад зориулагдсан самбарт хамаарахгүй.

 

Үүнд:

-         а.гүйдэл дамжуулах тоос, усны уураар дүүрсэн орчин

-         б.тусгаарлагч боон металл хэсгүүдийг гэмтээх идэмхий уур бүхий орчин

-         в. Тэсрэх дэлбэрэх, гал гаргах аюулгүй орчин

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: 0.4-22 кВ–ын хүчдэлийн хуваарилах сүлжээний дэд өртөө. Барьж байгуулахад тавигдах үндсэн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6520   -   2015   15  х
Стандартаар цахилгаан эрчим хүчийг хүлээн авах, хувиргах, түгээх зориулалттай, уур амьсгалын У1, У3 УХЛ1 (ХЛ1) хийцтэй, 2500 кВА хүртэлх нэгжийн чадал бүхий трансформатортай, өргөн хэрэглээний 22 кВ хүртэлх хүчдэлийн 50 Гц давтамжтай гурван фазын хувьсах гүйдлийн трансформаторын дэд өртөөг барьж байгуулахад тавигдах шаардлагыг тогтооно. Стандарт нь дотоодод болон гадаад улс оронд үйлдвэрлэсэн 0.4-22 кВ-ын цахилгаан хуваарилах сүлжээг ашиглахтай холбогдуулан дэд өртөөнд тавигдах техникийн шаардлагад хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: 35 кВ ба түүнээс дээш хүчдэлийн дэд өртөө. Барьж байгуулахад тавигдах үндсэн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6521   -   2015   46  х
Стандартаар Монгол улсын нутаг дэвсгэрт 35 кВ ба түүнээс дээш хүчдэлтэй дэд өртөөг барьж байгуулахад тавигдах норм, шаардлагыг тогтооно. Түүнчлэн энэ стандартын шаардлагыг 35 кВ ба түүнээс дээш хүчдэлтэй хувьсах гүйдлийн дэд станцыг барьж байгуулах, шинээр тоноглох, техник тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, өргөтгөхөд заавал мөрдөнө. Энэхүү стандартыг улсын хэмжээнд эрчим хүчний зураг төсөл, ашиглалт, засвар угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагад мөрдөнө.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Шингэрүүлсэн хүчилтөрөгчийн тосны хэмжээг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5030-2   -   2001   4  х
Энэхүү стандартаар үйлдвэрлэлийн аргаар гарган авч байгаа шингэрүүлсэн хүчилтөрөгчийн тосны хэмжээг тодорхойлох аргыг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25653483
Хэрэглэгчдийн анхааралд