Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Дотоод шаталтын хөдөлгүүр. Хөдөлгүүрийн чадлыг хэмжих арга, тодорхойлолт. Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  15550   -   2017   46  х
Энэхүү олон улсын стандартаар шингэн, хийн түлшээр ажилладаг дотоод шаталтын хөдөлгүүрийг турших аргачлал, хөдөлгүүрийн гаргаж байгаа чадал, түлшний зарцуулалт, тосны зарцуулалтыг тодорхойлох арга болон нөхцөлийг тогтооно.
Стандартын нэр: Давших буцах хөдөлгөөнт дотоод шаталтын хөдөлгүүр – Ажилласан хийн хорт бодисын агууламжийг хэмжих 1-р хэсэг: Туршилтын стенд дээр ажилла
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  8178-1   -   2014   139  х
Энэхүү cтандартын 1-р хэсэг нь ажилласан хийн бохирдуулагч нэг бүрийн жинг
тодорхойлох шаардлагатай тохиолдолд давших буцах хөдөлгөөнт дотоод
шаталтын хөдөлгүүрийн ажилласан хий дэх тоосонцор болон хийн байдалтай хорт
бодисыг тогтонги горимд туршилтын стенд дээр хэмжих болон үнэлэхэд
ашиглагдана. Хөдөлгүүрийн төрлөөс хамааруулан хурд болон ачааллын ялгаатай
горимыг сонгоно.(ISO 8178-4-г үз)
Энэ стандартын 1-р хэсэг нь автозамын тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүрээс бусад
хөдөлгөөнт, тээвэрлэгдэх болон суурин байдлаар ашигладаг ДШДБХ хөдөлгүүрт
хэмжилт хийхэд тохиромжтой. MNS ISO 8178 стандартын энэ хэсгийг жишээлбэл,
газар шорооны ажлын машин, генераторын иж бүрдэл болон бусад хэрэглээний
хөдөлгүүрт ашиглаж болно.
MNS ISO 8178-2 стандартад дурьдсанаар туршилтын стенд дээр хязгаарлагдмал
тохиолдолд ажлын талбарт туршилт явуулах баримт бичгийн дагуу хөдөлгүүрийн
туршилтыг явуулж болно. Энэ тохиолдолд талууд харилцан тохиролцсон байна.
Зарим тохиолдолд ийм нөхцөлд гаргаж авсан үр дүн нь MNS ISO 8178 стандартын
энэ хэсгийн дагуу гаргаж авсан болон авах үр дүнтэй бүрэн тохирохгүй байж
болно. Иймд энэ хувилбарыг цөөн тоогоор үйлдвэрлэдэг тухайлбал, том оврын
усан онгоц болон генераторын иж бүрдлийн хөдөлгүүрт туршиж болно.
Механизмд нэмэлт шаардлагаар суурилагдсан хөдөлгүүрт (өөрөөр хэлбэл
мэргэжлийн эрүүл мэндийн болон аюулгүй байдлын, цахилгаан станцын
тохируулгын) нэмэлт туршилтын нөхцөл болон тусгай үнэлэх аргууд хэрэглэгдэнэ.
Стандартын нэр: Давших буцах хөдөлгөөнт дотоод шаталтын хөдөлгүүр – Ажилласан хий дэх хорт бодисын агууламжийг хэмжих 2-р хэсэг: Ажлын нөхцөлд ажилласан х
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  8178-2   -   2014   24  х
Энэхүү стандартын 2-р хэсэг нь MNS ISO 8178-1, ISO 8178-11 стандартуудын хамт
давших буцах хөдөлгөөнт дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн ажилласан хий дэх хийн
болон тоосонцор хэлбэрийн хорт бодисын агууламжийг ажлын нөхцөлд тогтонги
ба шилжилттэй горимд хэмжих, үнэлэх аргуудыг тогтооно.
Мөн MNS ISO 8178 стандартын энэ хэсэг нь хүнд машин механизм, усан онгоц,
генераторын иж бүрдэл, төмөр замын дизель зүтгүүр, эсвэл дээрхтэй төсөөтэй
хэрэглээнд ашиглагддаг давших буцах хөдөлгөөнт дотоод шаталтын хөдөлгүүрийг
туршилтын стенд дээр хэмжих бололцоогүй, эсвэл түүний үр дүнг ашиглах
боломжгүй үед ажлын нөхцөлд хэмжихэд, эсвэл ашиглахад тэнцэх эсэхийг газар
дээр нь тодорхойлоход хэрэглэгдэнэ.
Хүнд машин механизмын хөдөлгүүрийг засварласны дараа дахин шалгах эсвэл
дахин гэрчилгээ өгөхөд тээврийн хэрэгслээс салангид байрлуулсан ачааллын
болон хэмжилтийн төхөөрөмжийг ашиглах ба ашиглахад тэнцэх эсэхийг шалгах
үед эдгээр төхөөрөмж нь тээврийн хэрэгсэл дээр байрласан байж болно.
Стандартын нэр: Давших буцах хөдөлгөөнт дотоод шаталтын хөдөлгүүр- Ажилласан хий дэх хорт бодисын агууламжийг хэмжих. 3-р хэсэг: Ажилласан хийн тортогжилт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  8178-3   -   2014   9  х
Энэхүү стандартын 3-р хэсэг нь давших буцах хөдөлгөөнт дотооод шаталтын
хөдөлгүүрийн ажилласан хий дэх тортогжилтын тодорхойломжийг тогтонги горимд
хэмжих хоѐр аргыг тогтооно. Нэг дэх арга нь гэрлийн урсгалын шингээлтийг
хэмжих замаар тортогжилтыг, хоѐр дахь арга нь шүүлтүүрийн харлалтыг хэмжих
замаар хөөний агууламжийг үнэлдэг. Шаардлагатай тохиолдолд, тодорхой
хөдөлгүүрийн хувьд тусгайлсан аргыг тогтоож өгч болно.
Хэрэв тортогжилт хэмжих багажийг шилжилтийн горимд ашиглаж байгаа бол сорьц
авч байгаа нөхцөл нь яг адил бөгөөд багажууд хоорондоо яг нийцэхээр биш л бол
өөр багажуудын хэмжилтийн дүнг харьцуулж болохгүй тул MNS IS0 8178
стандартын энэ хэсэг шилжилтийн горимд хийх хэмжилтэнд хамаарахгүй.
MNS IS0 8178 стандартын энэ хэсэг нь газар дээрх, төмөр замын, усан замын,
тэр дундаа хөдөө аж ахуйн трактор болон автозамын тээврийн хэрэгслийн ухрах
давших хөдөлгөөнт дотооод шаталтын хөдөлгүүрт хэрэглэгдэнэ.
Стандартын нэр: Автозамын тээврийн хэрэгсэл. Тээврийн хэрэгсэл болон ажилласан хийн хорт бодисын агууламжид нөлөөлдөг системүүдийг оношлох нэмэлт төхөө
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  15031-2   -   2014   10  х
MNS ISO 15031-ын энэ хэсэг нь автозамын тээврийн хэрэгсэл болон түүний
нэмэлт тоноглолын хоорондын холбоог харгалзан авч үзэж, ажилласан хийн хорт
бодисын агууламжид нөлөөлдөг системүүдийг оношлоход хэрэглэдэг нэр томьѐо,
тодорхойлолт, товчилсон үг буюу товчлолыг хэрхэн ашиглах удирдамж юм. Мөн
энэ хэсэгт шинэ нэр томьѐо зохиох журмыг тогтооно. Түүнчлэн цахилгаан/электрон
системд хэрэглэгддэг оношилгооны нэр томьѐоны зөв хэрэглээ түүнчлэн
техникийн нэр томьѐо, тодорхойлолт, товчилсон үг, товчлохтой холбоотой
стандартыг тогтооно.
Стандартын нэр: Автозамын тээврийн хэрэгсэл. Тээврийн хэрэгсэл болон ажилласан хийн хорт бодисын агууламжид нөлөөлдөг системүүдийг оношлох нэмэлт төхөө
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  15031-3   -   2014   21  х
Энэ стандартын 3-р хэсэг нь ажилласан хийн хорт бодисын агууламжид нөлөөлөх
системийг оношлох төхөөрөмж болон тээврийн хэрэгслийг хооронд нь холбоход
ашигладаг оношлогооны залгуурт тавигдах наад захын шаардлагуудыг тогтооно.
Түүний гол зорилго нь бүх автотээврийн хэрэгсэл үйлдвэрлэгчдийг оношилгооны
залгуур ашиглахад дэмжлэг үзүүлэх явдал юм . Оношилгооны холболт нь
тээврийн хэрэгслийн залгуур, оношилгооны нэмэлт төхөөрөмжийн залгуур гэсэн
хоорондоо холбогдсон хоѐр залгуураас тогтдог. Бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэлд
хэрэглэгддэг залгуур нь байнга залгах үүрэггүй бөгөөд зөвхөн богино хугацаагаар
оношлох холболтонд зориулагдсан.
Стандартын нэр: Автозамын тээврийн хэрэгсэл – Тээврийн хэрэгсэл болон ажилласан хийн хорт бодисын агууламжид нөлөөлдөг системүүдийг оношлох оношилгоон
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  15031-4   -   2014   45  х

Энэхүү стандарт нь:

-       OBD-ээр тоноглогдсон тээврийн хэрэгсэл ба оношилгооны нэмэлт төхөөрөмжийн хооронд холбоо тогтоох,

-       MNS ISO 15031-5 д заасан үйлчилгээнүүдэд бэлдэхийн тулд оношилгооны нэмэлт төхөөрөмжийн гүйцэтгэх боломжтой цогц оношилгооны үйлчилгээ,

-       оношилгооны нэмэлт төхөөрөмжийн хэмжих хязгаар зэргийг тодорхойлно.

Стандартын нэр: Давших буцах хөдөлгөөнт дотоод шаталтын хөдөлгүүр. Хөдөлгүүрийн чадлыг хэмжих арга, тодорхойлолт. ISO 8178 стандартад заасан ажилласан хийн х
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  14396   -   2014   9  х
Энэхүү олон улсын стандартаар давших буцах хөдөлгөөнт дотоод шаталтын
хөдөлгүүрээс гарах ажилласан хийн хорт бодисын агууламжийг ISO 8178
стандартын дагуу хэмжих үед хөдөлгүүрийн чадлыг тодорхойлох нэмэлт аргыг
тогтоох бөгөөд ISO 15550 “үндсэн” стандартад заасан үндсэн шаардлагын
“нэмэлт” болно.
Мөн даралт (атмосфер)-ын өөрчлөлттэй нөхцөлд хөдөлгүүрийн чадлыг
баталгаажуулахын тулд чадлын хэмжилтийн утгыг засах аргыг энэ стандартаар
зааж өгнө. Энэ аргыг ажилласан хийн хорт бодисын агууламжийн тоон утгуудыг
засахад ашиглахгүй.
ISO 14396 стандарт нь автозамын тээврийн хэрэгслээс бусад газар шорооны
ажлын машин, төмөр замын тээврийн хэрэгсэл болон усан замын тээврийн
хэрэгслийн дотоод шаталтын хөдөлгүүрт хамаарна. Мөн уг стандартыг зам
засварын болон газар шорооны ажлын машин, үйлдвэрийн зориулалттай ачааны
автомашин болон төхөөрөмжинд ашигладаг хөдөлгүүрт хэрэглэнэ.
Энэ олон улсын “салбар” стандартыг хөдөлгүүрт тавигдах ISO 15550 “үндсэн”
стандартад заасан шаардлагуудыг бүрэн болгож гүйцээхэд ашиглана.
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS ISO/IEC TR 17028:2019 Тохирлын үнэлгээ. Үйлчилгээний баталгаажуулалтын схемийн заавар ба жишээ стандартыг батлан гаргалаа.
Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 13.1. -д “Тохирлын үнэлгээний зорилго нь бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг ханг ...

2019-01-31 15:29:56 Дэлгэрэнгүй
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25869126
Хэрэглэгчдийн анхааралд