Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: ОУСБ-ын нийтлэлүүдийн орчуулгыг бичиж хэлбэржүүлэх нь
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO Gui  47   -   2007   12  х

0 Танилцуулга

ОУСБ-ын дүрмийн дагуу гишүүн байгууллага нь ОУСБ-ын хэвлэлүүдийг түүний албан ёсны хэл болох англи, франц, орос хэлнээс өөр хэлтэй тохиолдолд өөрийн эх хэл рүү орчуулах эрхтэй байдаг.  Эдгээр орчуулгын үнэн зөвийг  холбогдох гишүүн байгууллагаас ОУСБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргад баталгаа гаргаж өгсний дараа ОУСБ уг орчуулгыг албан ёсны болохыг хүлээн зөвшөөрнө.

 

 

Энэхүү удирдамжийг орчуулгын эх үүсвэр болон эрх зүйн байдлыг хялбархан хүлээн зөвшөөрөх, түүний нэгдмэл байдал болон ашигтай дадлыг хангах зорилгоор   боловсруулсан болно.

 

1 Хамрах хүрээ ба хэрэглээ

 Энэхүү удирдамж нь ОУСБ-ын хэвлэлийг түүний албан ёсны хэлнээс бусад хэл рүү орчуулахад мөрдөх дүрмийг1) тогтооно. Дараах төрлийн хэвлэлд хэрэглэнэ. Үүнд:

-          олон улсын стандартын төсөл;

-          олон улсын стандарт (дор дурьдсанаас бусад);

-          техникийн тайлан;

 

 

 

 

 

-          удирдамж;

 

 

 

-          ОУСБ-ын хэвлэлийн эрхтэй бусад хэвлэл.

Энэ стандарт нь үндэсний эсвэл бүс нутгийн стандарт болж хэвлэгдсэн олон улсын стандартын орчуулгад хамаарахгүй. 2)

 

 

 

 

Стандартын нэр: CEN-CENELEC-ийн нийтлэлүүдийн түгээлт, борлуулалт болон зохиогчийн эрхийн талаарх бодлого
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS CEN-CEN  10   -   2017   19  х
1 Хамрах хүрээ Энэхүү гарын авлага нь боловсруулалтынх нь бүх үе шатанд бүх хэлбэрээр, бүх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр болон бүх хэл дээр, бүх нутаг дэвсгэрт үндэсний хэрэгжилт, тэдгээрийг агуулсан үндэсний бүтээгдэхүүнийх нь хамтаар тарааж буй CEN-CENELEC-ийн нийтлэлүүдийн зохиогчийн эрх, тэдгээрийг түгээх болон худалдаалах бодлогыг тогтооно. Энэхүү гарын авлага нь өрсөлдөөний хууль, нээлттэй шалгуур дор баталсан стандартыг түгээх, хэрэглэгчдэд олдоцтой байлгах, үр нөлөө, хамаатай байлгах тухай Дэлхийн Худалдааны Байгууллагын (ДХБ) шалгуурт нийцсэн үйл ажиллагааг бий болгоно. Энэхүү гарын авлага нь CEN-CENELEC Guide 10:2010-ыг орлоно.
Стандартын нэр: CEN болон CENELEC-тэй хамтрагч стандартчиллын байгуулагын үзэл баримтлал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS CEN-CEN  13   -   2017   5  х
1 Тодорхойлолт Хамтрагч стандартчиллын байгууллага (ХСБ буюу CSB)-ын статус нь CEN болон / эсвэл CENELEC-ийн Гшүүн, эсвэл Салбар болох эрхгүй Үндэсний стандартчиллын байгууллага (ҮСБ буюу NSBs), Үндэсний цахилгаан техникийн хороо (ҮХ буюу NC)- дтой CEN болон CENELEC-ээс хамтран ажиллахаар санал болгосон бүтэц юм. Энэ нь Европын эдийн засгийн бүс (ЕЭЗБ) -ийн орнуудтай техникийн талаар уян хатан байдлаар уялдах, CEN ба / эсвэл CENELEC-ийн стандартчиллын ажилд оролцох боломжийг олгож, хүсэлт гаргагч ҮСБ / ҮХ-ны улс болон Европын хоорондын худалдааг хөнгөвчлөхөд хувь нэмэр оруулна.
Стандартын нэр: Стандарт боловсруулахад бичил, жижиг болон дунд үйлдвэр, компаний (ЖДҮ- үүд) хэрэгцээг тусгах тухай заавар
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS CEN-CEN  17   -   2017   11  х
1 Хамрах хүрээ Энэхүү заавар нь бичил, жижиг ба дунд зэргийн үйлдвэрлэгчидийг (ЖДҮ) зах зээлд оролцуулахгүй байхаас болон шударга өрсөлдөөнийг гажуудуулахаас зайлсхийхийн тулд ЖДҮ-үүдийн хэрэгцээний тухай зөвлөмжөөр Европын стандарт боловсруулагчдыг хангана. Энэ заавар нь стандартчиллын үйл ажиллагааны нийт оролцогчдод, өөрөөр хэлбэл Ажлын хэсгүүд (АХ), Техникийн Хороод (ТХ) дах стандартын зохиогчид, үндэсний толин тусгал хорооны гишүүдэд хамааралтай. Энэхүү зааварт туссан бүх зарчмыг бүх стандартад заавал хэрэглэх шаардлагагүй. Тиймээс ЖДҮ-ийн тодорхой хэрэгцээ шаардлагыг хэрхэн, яаж хангах асуудлыг стандартдаа тусгах явдлыг үнэлэх хамгийн тохиромжтой газар нь ТХ-д болон АХ-үүд юм. Энэхүү заавар нь дараах зүйлийг агуулна. Үүнд: a) ЖДҮ-ийн хэрэгцээ шаардлагад хамгийн сайн тохирох стандартыг боловсруулахад анхаарах асуудлууд; b) стандарт дах, ЖДҮ-т онцгойлон нөлөөлж болзошгүй заалтуудыг тодорхойлох, үнэлэх арга зүй; c) стандарт дах зарим заалтаас үүсэх, ЖДҮ-д үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг багасгах арга зам; d) ЖДҮ-үүдэд ээлтэй стандарт боловсруулах зааварчилгаа; e) Зааврын шалгах хуудас; f) Шинэ стандартын бичил үйлдвэрийн нөлөөллийг хэрхэн бий болгох талаарх мэдээлэл; Тайлбар: Энэ зааварт өгүүлж байгаа “стандарт” гэсэн нэр томъѐонд CEN/CENELEC–ээс гаргасан бүх баримт бичиг багтана.
Стандартын нэр: Зам, замын байгууламжийн норматив техникийн баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоо
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6598   -   2016   18  х
1. Хамрах хүрээ 1.1. Энэхүү стандартаар зам, замын байгууламжид хамаарах норматив техникийн баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоо цаашид баримт бичгийн тогтолцоо гэх-ны зорилго, зарчим, ерөнхий бүтцийг тогтоож, норматив техникийн баримт бичигт тавих шаардлага, тэдгээрийн агуулга, боловсруулах, шүүлт магадлал хийх, баталгаажуулах, хүчингүй болгох, бүртгэх, хэрэглэх үйл ажиллагаанд хамаарна. 1.2. Энэ стандартаар “Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” Монгол Улсын хууль, үндэсний стандартчиллын тогтолцооны үндсэн зарчим, үзэл баримтлалд нийцсэн дараах зорилтыг шийдвэрлэхэд оршино. Үүнд: - Зам, замын байгууламжийн үйлдвэрлэлийн ажил, хэрэглэгдэх материал, хийц, технологи, ашиглалтын үеийн үйл ажиллагаа нь хүрээлэн буй орчин, хүний амь нас, эрүүл мэндэд аюулгүй байх; - Онцгой нөхцөл байдал гэнэт үүсэх шалтгааныг урьдчилан тооцоолох замаар зам, замын байгууламжийн аюулгүй байдлын нөхцөлийг хангах; - Зам, замын байгууламжийн үйлдвэрлэлд хэрэглэх машин тоног төхөөрөмж болон бусад хийц бүтээц, хиймэл байгууламж болон бусад тоноглолын далан, буурь хөрсний тогтвортой байдлыг хангах; - Зам, замын байгууламжийг барьж байгуулахтай холбоотой бүх төрлийн үйлажиллагааг хэрэгжүүлэхэд олон улсын хамтын ажиллагаанд гарч болох техникийн зөрчилдөөнтэй байдал саад тотгорыг арилгах; - Байгалийн нөөц, баялаг, материал, түүхий эд, түлш эрчим хүч, хөдөлмөрийн нөөцийг зүй зохистой ашиглах, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах шаардлагыг хангах; 1.3. Өмчийн хэлбэрээс үл хамааран зам, замын байгууламжийн норматив техникийн баримт бичгийг боловсруулах, хэрэглэхдээ энэхүү баримт бичгийг заавал мөрдөнө.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Үндэсний тохирлын тэмдэг. Техникийн шаардлага, хэлбэр, хэмжээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4600   -   1998   3  х

Энэ стандартаар зохих хууль тогтоомж үндэслэн, бүтээгдэхүүн, үйл явц, үйлчилгээний / цаашид “бүтээгдэхүүн гэх” / чанарын баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд тогтоосон журмын дагуу хэрэглэж ашиглах Үндэсний тохирлын тэмдэг [буюу MNS марк]-ийн хэлбэр, хэмжээ, түүнд тавих техникийн шаардлагыг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25653072
Хэрэглэгчдийн анхааралд