Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Барилгын зураг – Дүрслэл, байдал, огтлол ба зүсэлт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  8048   -   2006   5  х

Барилгын зурагт хэрэглэдэг дүрслэлүүд болох байдал, огтлол, зүсэлтийн тэмдэг, тэмдэглэгээнүүд, холбогдох тайлбар бичиглэлийг зураг дээр хэрхэн байрлуулах ерөнхий дүрмийг олон улсын энэхүү стандартаар тогтоосон болно.

Стандартын нэр: Техникийн зураг – Өнхрөлтөт холхивч
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  8826-1   -   2006   3  х

MNS ISO 8826 стандартын энэхүү хэсэг нь өнхрөлтөт холхивчийн хялбарчилсан дүрслэлийг онцолж тайлбарлана. 

 

 

Өнхрөлтөт холхивчийг деталчилж  үзүүлэх шаардлагаггүй тохиолдолд (угсрааны зураг дээр) энэ дүрслэлийг ашиглана.

 

 

Стандартын нэр: Техникийн баримт бичиг.Шрифт 0-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  3098   -   2004   12  х

1.    Хамрах хүрээ

 

 

Олон Улсын энэ стандартыг бусад бүх хэсгүүдийн тайлбартай нийцүүлж, шрифтийн ерөнхий шаардлагыг ISO 3098-ийн энэхүү хэсэгт онцлон заасны дагуу техникийн баримт бичгийг (тухайлбал техникийн зураг) хэрэглэнэ.

 

Үндсэн журам болон зохих дүрмийг баримтлан дор дурдсан арга барилаар шрифтийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:

 

 

a).   гараар бичих шрифт ("тор"-лон татсан шугамын тусламжтайгаар);

 

b).   цоолбор хэв (ISO 3178-г үз) болон шрифт бичих багаж хэрэгслийн заавраар;

 

c).   хуурай хэвлэх системээр;

 

d).    шрифтийн тоон хяналт болон зураг төслийн системээр;

 

Стандартын нэр: Техникийн баримт бичиг. Зургийн хуудасны формат болон байрлал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  5457   -   2003   7  х

Энэхүү стандарт нь инженерийн зураг зурах, мөн компьютерээр гүйцэтгэх техникийн зургийн хуудасны формат болон байрлалыг тодорхойлоход хамаарна. Түүнчлэн энэ стандартыг техникийн бусад баримт бичигт хэрэглэж болно.

Стандартын нэр: Техникийн зураг - Дүрслэх ерөнхий зарчим
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  128-22   -   2004   9  х

Энэхүү ISO 128-22 стандартад заалт, зүүлт шугамыг дэлгэрэнгүй дүрслэх, татах ба техникийн бүх төрлийн зурагт заавар бичихэд тэдгээрийг хэрэглэх ерөнхий дүрэм хамаарагдсан байна.

 

 

Стандартын нэр: Техникийн зураг-Дүрслэлийн ерөнхий зарчим 23-р хэсэг : Барилгын зурагт хэрэглэх шугам
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  128-23   -   2004   12  х

Энэ стандартад архитектурын зураг, инженерийн хийц, бүтээцийн зураг,  барилгын инженерийн шугам сүлжээний зураг, барилгын инженерийн зураг, ногоон байгууламж  ба хот байгуулалтын зургийг багтаасан  зохион бүтээх баримт бичгийн хэрэглээ, түүнд хэрэглэх зураасны хэлбэр төрлийг дүрслэхэд чиглэгдэнэ.

 

 

 

 

 

Стандартын нэр: Техникийн зураг - Дүрслэх ерөнхий зарчим
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  128-30   -   2004   8  х

Олон улсын ISO 5456-2 стандартад заасан комплекс дүрслэлийн арга дээр тулгуурлан техникийн (механик, цахилгаан, архитектур, иргэний барилгын гэх мэт) бүх төрлийн зурагт объектыг комплекс дүрслэлээр харуулах үндсэн журмыг олон улсын ISO 128-30 стандартын энэ бүлэгт тогтоосон. Түүнчлэн энд олон улсын ISO 6428 стандартын дагуу багасган хуулбарлах болон давтан хувилах шаардлагыг тооцжээ.

Стандартын нэр: Техникийн зураг. Дүрслэлийн ерөнхий зарчим
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  128-40   -   2004   6  х

Доор дурьдсан ISO 5456-2-т заасан ортогональ проекцийн аргаар техникийн (механикийн, цахилгааны, архитектурын, барилгын инженерийн  г.м) зургийн бүх салбарт тохирох огтлол ба зүсэлт хийх ерөнхий зарчмыг ISO 128-40 стандартын энэхүү хэсэгт тус тусад нь тодорхойлсон болно. ISO 128-50 стандартад бодитоор дүрсэлсний дагуу тухайн талбайд огтлол буюу зүсэлт хийнэ. ISO 6428 стандартад заасан бичил хуулбарын журмыг баримтлан хуулбарлаж, хувилах шаардлагыг ISO 128 стандартын энэхүү хэсэгт оруулсаныг анхаарвал зохино.

Стандартын нэр: Техникийн зураг - Дүрслэлийн ерөнхий зарчим 24-р хэсэг: Механик инженерийн зурагт хэрэглэх шугам
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  128-24   -   2004   14  х

Механик инженерийн зургийн шугамын төрөл хэлбэрийн талаархи болон ерөнхий дүэм болон үндсэн журмыг ISO 128-ын стандартаар тус тусад нь тодорхойлж заасан байна.

Стандартын нэр: Техникийн баримт бичиг.Шрифт 0-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  3098   -   2004   10  х

Олон Улсын энэ стандартыг бусад бүх хэсгүүдийн тайлбартай нийцүүлж, шрифтийн ерөнхий шаардлагыг ISO 3098-ийн энэхүү хэсэгт онцлон заасны дагуу техникийн баримт бичгийг (тухайлбал техникийн зураг) хэрэглэнэ.

 

Үндсэн журам болон зохих дүрмийг баримтлан дор дурдсан арга барилаар шрифтийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:

 

 

a).   гараар бичих шрифт ("тор"-лон татсан шугамын тусламжтайгаар);

 

b).   цоолбор хэв (ISO 3178-г үз) болон шрифт бичих багаж хэрэгслийн заавраар;

 

c).   хуурай хэвлэх системээр;

 

d).    шрифтийн тоон хяналт болон зураг төслийн системээр;

 

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7804
Нийт хуудас үзсэн : 23460389
Хэрэглэгчдийн анхааралд