Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Түншлэгч оронд Цахилгаан техникийн үндэсний хороо байгуулах удирдамж
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6640   -   2016   14  х
1 Түншлэгч орон хөтөлбөрийн үндэслэл Дэлхийн Худалдааны Байгууллага (цаашид “ДХБ” гэх)-ын “Худалдаан дах техникийн саад тотгорын тухай хэлэлцээр” (цаашид “ХТСТТХ” гэх)-т Гишүүн орнууд ялангуяа хөгжиж буй орнууд бүс нутаг, үндэсний стандартыг хэрэглэхийн оронд аль болохуйц олон улсын стандартыг хэрэглэхийг зөвлөдөг. ДХБ-ын ХТСТТХ-т дурдсаны дагуу үйлдвэрлэгч, худалдааны байгууллага, худалдан авагч, хэрэглэгч, эрх бүхий байгуулага болон бусад оролцогчид олон улсын IEC стандартыг бүс нутаг, үндэсний түвшинд нутагшуулан өргөнөөр хэрэглэж байна. Олон улсын стандартын хэрэглээг дэмжих тухай ДХБ-ын санаачлагын дагуу 2001 онд Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Комисс (цаашид “ОУЦТК” буюу “IEC” гэх)- ийн стандартчиллын үйл ажиллагаа, тохирлын үнэлгээний системд хөгжиж буй орнуудыг оролцуулах онцлог арга хэлбэрийг тусган, Хөгжиж буй оронд зориулсан хөтөлбөрийг бий болгосон. Хөтөлбөрт оролцогч орнууд олон улсын IEC стандартыг нутагшуулах, тохирлын үнэлгээнд хэрэглэх зэрэг олон чиглэлээр ОУЦТК-аас дэмжлэг авах боломжтой болсон. ОУЦТК-ийн Хөгжиж буй оронд зориулсан хөтөлбөрийн үр шимийг илүү хүртэхийн тулд үндэсний стандартчиллын байгууллага Үндэсний цахилгаан техникийн хороо (ЦТҮХ)-г байгуулах нь зүйтэй. 2016 оны 5 дугаар сарын байдлаар Хөтөлбөрт оролцогч орнуудын 56 % нь ЦТҮХ- гоо байгуулсан байна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Орчуулгын үйлчилгээ. Орчуулгын үйлчилгээний шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  17100   -   2017   22  х
1 Хамрах хүрээ Энэхүү Олон улсын стандартаар зохих үзүүлэлтүүдийг хангасан чанартай орчуулгын үйлчилгээг үзүүлэхэд шаардагдах цөм үйл явц, нөөц бололцоо болон бусад хүчин зүйлд тавих шаардлагуудыг тогтооно. Энэхүү Олон улсын стандартаар орчуулгын үйлчилгээ үзүүлэгч /ОҮҮ/ нь захиалагчийн шаардлагад нийцсэн болон бусад холбогдох нөхцлийг хангахуйц орчуулгын үйлчилгээг үзүүлэхэд шаардагдах үйл ажиллагаа, нөөц бололцоог зохистой ашиглах, орчуулгын тодорхой үйлчилгээг Олон улсын стандартын шаардлагын дагуу үзүүлэхэд арга замыг нь хангаж өгнө. Бусад холбогдох нөхцөл гэдэгт захиалагчаас тавих нөхцөл, ОҮҮ-ээс санал болгох нөхцөл болон бусад холбогдох салбарын хууль, тогтоомж, удирдамж, хууль эрх зүйн нөхцөл шаардлагууд багтана. Хянан тохиолдуулсны дараа машины орчуулгаас гарсан бүтээгдэхүүний хэрэглээ нь энэхүү Олон улсын стандартын хамрах хүрээнд багтахгүй. Мөн энэхүү Олон улсын стандарт нь хэлмэрчийн үйлчилгээнд хамаарахгүй.
Стандартын нэр: Томёолол зүйн зарчим, арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  5000   -   1999   20  х
Үндэсний болон олон улсын хэмжээнд томьёолол зүйн стандарт боловсруулах үед ашиглаж буй томьёолол зүйн стандартчилал, ижилсгэлтийн холбогдолтой зарчим, аргыг энэхүү стандартаар тогтооно.
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7804
Нийт хуудас үзсэн : 23460444
Хэрэглэгчдийн анхааралд