Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Үл эвдэх сорилт - ҮЭС-ын сургалтын хөтөлбөрийн гарын авлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO TR  25107   -   2013   61  х
Энэ стандартаар үйлдвэрийн хэрэгцээт үл эвдэх сорилтын (ҮЭС)-ын ажилтаны сургалтын ерөнхий стандартыг жигдрүүлэх ба баримтлах зорилгоор ҮЭС-ын сургалтын багц хөтөлбөрийн удирдамжийг тодорхойлсон.
Мөн хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартад нийцсэн гуравдагч талын баталгаажуулалтад хүргэдэг мэргэшүүлэх шалгалтын болзолыг хангахуйц ҮЭС-ын ажилтаны үр ашигтай, бүтэцлэсэн сургалтад тавих минимум шаардлагуудыг энэхүү стандарт тогтооно.
Ерөнхий үл эвдэх сорилтоос гадна энэхүү багц хөтөлбөрийн удирдамж нь акустик цацаргаа, гадна үзлэг, радиографи, соронзон бөөм, хэт авиа, хуйларсан гүйдэл, шингэн нэвчүүлэх, шүүрэлтийн аргуудыг хамрана.
ТАЙЛБАР: Сургалтын дамжааны үндсэн хэсэгт зориулагдсан ҮЭС-ын сургалтын байгууллагад холбогдох зөвлөмжийг ISO/TR 25108 стандартад өгдөг.
Стандартын нэр: Үл эвдэх сорил  Соронзон бөөмийн сорил  2-р хэсэг: Бүртгэгч бодис
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  9934-2   -   2005   20  х

Энэхүү стандарт нь соронзон бөөмийн сорилд зориулсан бүтээгдэхүүний (соронзон бэх, нунтаг, зөөгч шингэн, ялгарал сайжруулагч будаг) гол шинж чанарууд болон тэдгээр шинж чанарыг шалгах аргыг тогтооно.

Стандартын нэр: Үл эвдэх сорилт - Шингэн нэвчүүлэх сорилтод хэрэглэх нэр томъёо
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  12706   -   2007   7  х
Энэхүү стандарт нь шингэн нэвчүүлэх сорилтын техникийн нэр томъёонд хамаарна
Стандартын нэр: Соронзон бөөмийн сорилтын нэр томъёо, тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ASTM E  269   -   2001   11  х
Соронзон бөөмийн сорилтын нэр
томъёо, тодорхойлолт
Стандартын нэр: Үл эвдэх сорил - Хэт авианы шалгалт -Хэт авианы шалгалтын багажийн электроникийн үзүүлэлтийг үнэлэх
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  12710   -   2006   24  х

1.1       Энэхүү стандартаар дэлгэц бүхий аналоги ба тоон төрлийн эхо-импульсийн хэт авианы үл эвдэх сорилын багажийн эд ангийн ажиллагааны үзүүлэлтийг хэмжихэд зориулсан журмыг тогтооно. Үнэлгээний аргуудын жигд байдлыг тогтоох, янз бүрийн лабораторид өөр хугацаанд гаргаж авсан үр дүнг тайлбарлах болон өгөгдлийг уялдуулах үндэслэлийг бий болгох ач холбогдолтой. Энэ стандартаар хүлцэх шалгуурыг тогтоогоогүй. Ийм шалгуурыг хэрэглэгч талууд зааж тогтоох ёстой.

 

 

Үзүүлэлтийг нь хэмжих журам нь тодорхойлогдсон хэт авианы үл эвдэх сорилын багажийн үндсэн эд ангиуд ба тэдгээрийн ажиллагааны үзүүлэлтийг 1.2-оос 1.6-д жагсаав.

 

Стандартын нэр: Үл эвдэх сорилт - Соронзон бөөмийн сорилт - 3-р хэсэг: Багаж төхөөрөмж
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  9934-3   -   2005   13  х
Энэхүү Европ улсын стандарт нь соронзон бөөмийн сорилтод зориулсан гурван төрлийн багажийг тайлбарлана:
- зөөврийн буюу тээвэрлэж болох багаж
- суурин төхөөрөмж
- боловсруулах шугамыг бүрдүүлэх дарааллаар байрлуулсан хэд хэдэн боловсруулах станцаас бүрдсэн эд ангийг тасралтгүй шалгах зориулалтын сорилтын төрөлжсөн систем.
Соронзолгоо, соронзонгүйжүүлэлт, гэрэлтүүлэг, хэмжилт болон хяналтын багаж хэрэгслийг мөн тайлбарлана.
Энэхүү стандартаар багажийг нийлүүлэгч байгууллагууд хангавал зохих шинж чанар, хэрэглээнд тавих минимум шаардлага болон зарим параметрийг хэмжих аргыг тогтооно. Түүнчлэн хэмжилтийн ба тохируулгын шаардлагууд, ашиглалтын үеийн шалгалтыг холбогдох газрууд нь тогтооно.
Стандартын нэр: Үл эвдэх сорилт – Үйлдвэрийн Х (рентген) ба гамма цацрагийн судлал– Нэр томъёо
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  5576   -   2007   21  х

Энэхүү стандартаар үйлдвэрийн радиографын сорилд хэрэглэх нэр томъёог тодорхойлно.

 

 

Стандартын нэр: Үл эвдэх сорилт – Үл эвдэх сорилтыг хязгаарлагдмал ашиглах ажилтны мэргэшүүлэлт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  20807   -   2007   34  х

1.1 Энэхүү стандарт нь дор жишээ болгож дурдсан хязгаарлагдмал, дахин давтагдах буюу автоматчилсан хэрэглээний ҮЭС-ыг гүйцэтгэх ажилтны  мэргэшүүлэлтийн тогтолцоог зааж өгнө:

 

 

 

 

 

 

a)     материалыг хуйларсан гүйдэл болон цахилгаан соронзон аргаар ялгах;

 

 

 

 

 

 

b)     хоолой хэлбэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн явц дахь хуйларсан гүйдэл ба цахилгаан соронзон сорилт;

 

 

 

 

 

 

c)      хавтан материалын үйлдвэрлэлийн явц дахь эгц багцын хэт авианы сорилт;

 

 

 

 

 

 

d)     зузааныг тодорхойлох хэт авианы сорилт.

 

 

 

 

 

 

Эдгээр жишээ нь олон улсын энэ стандартаар хамрах мэргэшүүлэх хүрээнд хязгаар тавих зорилтыг агуулаагүй юм.

 

 

 

Стандартын нэр: Үл эвдэх сорилт – Ажилтны мэргэшүүлэлт ба баталгаажуулалт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  9712   -   2007   30  х

Энэхүү стандарт нь үл эвдэх сорилт (ҮЭС)-оор ажиллах ажилтны мэргэшүүлэлт ба баталгаажуулалтыг тогтооно. Доорх нэг буюу хэд хэдэн аргад ур чадвараа тогтоолгоход энэ стандартыг мөрдөнө.  Үүнд:

 

 

 

 

 

-          акустик цацаргааны сорилт;

 

 

 

 

 

-          хуйларсан гүйдлийн сорилт;

 

 

 

 

 

-          хэт улаан туяаны термографын сорилт;

 

 

 

 

 

-          шүүрэлтийн сорилт (усан шахалт энд хамаарахгүй);

 

 

 

 

 

-          соронзон бөөмийн сорилт;

 

 

 

 

 

-          нэвчүүлэх сорилт;

 

 

 

 

 

-          радиографын сорилт;

 

 

 

 

 

-          хэв гажилтын сорилт;

 

 

 

 

 

-          хэт авианы сорилт;

 

 

 

 

 

-          гадна үзлэг сорилт (хэрэгсэлгүй энгийн нүдээр шалгах болон бусад ҮЭС-ын аргыг хэрэглэх явцад хийх гадна үзлэг шалгалт энд хамаарахгүй).

 

 

 

 

 

Стандартын нэр: Үл эвдэх сорилт – Ерөнхий нэр томьёо, тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  18173   -   2009   4  х
Энэ олон улсын стандарт нь үл эвдэх сорилтын, мэдлэгийн олон улсын салбарт хэрэглэдэг ерөнхий техникийн нэр томьёог тодорхойлно.
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25653454
Хэрэглэгчдийн анхааралд