Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах улсын систем Тогтмол гүйдлийн цахилгаан эсэргүүцэл хэмжих хэрэгслийн улсын шалгалтын бүдүүвч
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  1213   -   1998   2  х
Энэ стандарт нь 10-4- 109 Омын хязгаарт цахилгаан эсэргүүцэл хэмжих хэрэгслүүдийн улсын шалгалтын бүдүүвчид хамаарч, цахилгаан эсэргүүцлийн нэгжийн хэмжээг эталоноос ажлын хэмжих хэрэгслүүдэд дамжуулах журам, хэмжилзүйн ерөнхий үзүүлэлт мөн тэдгээрийн алдааг тодорхойлно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах улсын систем. 402.105 Гц давтамжийн хязгаарт 2.10-5 3000 Х хувьсах гүйдлийн хүч хэмжих хэрэгслийн улсын шалгал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3.042   -   1982   3  х

Энэ стандарт нь 40¸2.105Гц давтамжийн хязгаарт үйлчлэгч 2.10-5¸3000 А гүйдлийн хүч хэмжих хэрэгслийн улсын шалгалтын бүдүүвчинд хамаарч, гүйдлийн хүчний нэгжийн хэмжээг үлгэр жишээ анхдагч хэмжих хэрэгслүүдээс ажлын хэмжих хэрэгслүүдэд  дамжуулах журмыг тэдгээрийн алдаа болон шалгалтын үндсэн аргуудын хамт тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Тархины цахилгаан бичлэгийн багаж. Хэмжилзүйн үзүүлэлтүүд. Шалгах арга, хэрэгсэл
Стандартын тэмдэглэгээ : mns oiml r  89   -   2003   29  х
Энэ стандарт наймаас доошгүй  сувагтай  эмнэлгийн оношлогооны тархины цахилгаан бичлэгийн аналог багаж (цаашид: энэ стандартад ТЦББ гэнэ)-д хамаарна. Дээрх багажууд нь цахилгаан дохиог нарийвчлалтай хэмжихэд  зориулсан бөгөөд хүний хуйханд тогтоосон электродын биоцахилгаан потенциал болон түүний  давтамжийг бүртгэнэ.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Фокус хэмжих багаж. Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : mns oiml r  93   -   2003   11  х

Энэ стандарт нь бөмбөрцөг болон ойрын харааны линзийн (контакт линз ба  хүрээнд суурилсан линзийг хамааруулаад ) оройн болон призмэн хүч чадлыг  хэмжиж чадах тоон болон аналог фокус хэмжих багажинд  тавих шаардлагыг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хэмжилзүй ба хэмжилт. Электрон хэмжих хэрэгсэлд тавих ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : mns oiml d  11   -   2003   23  х
Энэхүү олон улсын баримт бичиг нь хэмжих электрон багаж хэрэгсэлд хэрэглэж болох хэмжилзүйн ерөнхий шаардлагуудыг тодруулдаг бөгөөд эдгээр шаардлагын дагуу багаж хэрэгслийн уялдааг шалгах сорилыг тодорхойлон бичсэн юм.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Нөлөөлийн хэмжих хэрэгслийн улсын шалгалтын бүдүүвч
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  1648   -   2001   3  х

Энэ стандарт нь нөлөөллийн нэгжийг өндөр нарийвчлалтай эталоноос ажлын хэмжих хэрэгсэлд дамжуулах журам, шалгалтын үндсэн зарчим, нарийвчлалын алдааг тогтооход шаардлагатай нөлөөллийн хэмжих хэрэгслийн улсын шалгалтын бүдүүвчийг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Электрокардиографын хэмжилзүйн үзүүлэлтүүд. Шалгах арга, хэрэгсэл
Стандартын тэмдэглэгээ : mns oiml r  90   -   2002   21  х
1 Энэхүү стандарт нь хүний биеийн гадаргуугаас тодорхой хугацааны турш зүрхний цахилгаан потенциалыг бичиж үзүүлэх нэг ба олон сувагт аналог, шугаман өсгөлттэй электрокардиографд хамаарна.
2 Энэ стандарт шугаман биш системтэй тоон электрокардиограф векторкардиограф, зүрхний дэлгэц (кардиомонитор), электрокардиографын мэдээллийг боловсруулахад ашиглах хэсэг болон холбогдох бусад тусгай зориулалтын төхөөрөмжүүдэд хамаарахгүй. Мөн дотроо мэдээллийг хадгалах өөрийн санамжтай, шугаман биш үйлдэлтэй төхөөрөмжүүд энэ стандартын хүрээнд хамаарахгүй.
3 Энэ стандартыг хэмжилзүйн үйлчилгээ үзүүлдэг болон энэ асуудлыг хариуцдаг бусад төрийн агентлагууд ашиглана. Энэ нь тодорхойлогдох хэмжилзүйн үзүүлэлтүүд, хэмжлийн арга болон шалгалтын төхөөрөмж ба хуулиар зохицуулсан электрокардиографын анхдагч болон ээлжит баталгаажуулалтыг тодорхойлно, Хэмжилзүйн үзүүлэлтүүдэд хүчдэл ба импульс үргэлжлэх хугацааны харьцангуй алдаа, тэдгээрт нөлөөлж байгаа бусад үзүүлэлтүүд багтана. Төхөөрөмжийн харьцангуй алдаа тодорхойлох арван зургаан үзүүлэлтийн үйл ажиллагааг өгсөн. Эдгээр шалгалт болон туршилтын үйл ажиллагаа нь электрокардиографыг эмнэлгийн хэмжилтэнд ашиглаж болохуйц хангалттай нарийвчлалаар хангах үндсэн дээр явуулна.
4 Энэ стандарт нь техникийн шаардлага, цахилгааны аюулгүй байдал болон холбогдох шалгах арга, загварын туршилтын нэр томьѐонд хамаарахгүй. Зарим нэгэн асуудлын талаар Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Комиссын товхимол (ОУЦТК-IЕС) 601.2.хх "Эмнэлгийн цахилгаан төхөөрөмжүүд-2-р хэсэг, Электрокардиографын аюулгүйн ажиллагааны шаардлага", "Нэг ба олон сувагтай электрокардиографуудад тавих техникийн шаардлагыг хангах" 62-р төсеп материалуудад авч үзсэн.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Ярианы аудиометрийнн төхөөрөмж. Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : mns oiml r  122   -   2003   7  х
Энэ стандарт нь ярианы сонсголыг стандартын төвшинд байлгах болон түүний сонсголыг хэмжих зориулалттай аудиометрийн хэрэгсэлд хамаарна. Энэ стандарт “IEC - ын 645-2: Аудиометр – 2-р хэсэг: Ярианы аудиометрийн төхөөрөмж” 1993 оны стандартын шаардлагуудыг хангана. Энэ нь мөн загварын үнэлгээ болон шалгалтын холбогдох бүдүүвчийг багтаана.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25652838
Хэрэглэгчдийн анхааралд