Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Гүйдлийн трансформатор. Техникийн ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4656   -   1998   6  х
Энэ стандарт нь хэмжүүр, хамгаалалт, удирдлагын төхөөрөмжүүдийг холбоход зориулагдсан 50 Гц давтамжтай, 0,66-220 кВ хүчдлийн цахилгаан соронзон гүйдлийн трансформаторт хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Идэвхитэй эрчим хүчний хувьсах гүйдлийн статик ватт цагийн тоолуур. Шалгах арга, хэрэгсэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5090   -   2005   7  х
Энэ  стандарт 45 Гц ¸ 65 Гц  давтамжийн хязгаар дахь  хувьсах гүйдлийн цахилгаан эрчим хүчний 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1,0 ба 2,0  ангийн  статик ватт цагийн  тоолуурт анхдагч болон ээлжит шалгалтын арга, хэрэгслийг тогтооно
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хувьсах гүйдлийн цахилгааны хэмжлийн тоног төхөөрөмж. Тусгай шаардлага. 22-р хэсэг: Идэвхитэй эрчим хүчний статик тоолуур (0,2 S болон 0,5 S анг
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  62053-22   -   2013   14  х

IEC 62053 стандартын энэ хэсэг нь хувьсах гүйдлийн идэвхтэй эрчим хүчний 50 Гц эсвэл 60 Гц-ийн сүлжээн дэх эрчим хүч хэмжих зориулалттай, шинээр үйлдвэрлэгдсэн 0,2 S мөн 0,5 Sнарийвчлалын ангийн статик ватт цагийн (электрон)тоолуурын загварын туршилтанд хамаарна.

 

Энэ стандарт нь хэмжлийн хэсэг (элемент) болон бүртгэгчийг агуулсан, дотор байрлах, трансформатораар дамжуулан холбодог статик ватт-цагийн (электрон)тоолуурт хамаарна. Мөн үйлдэл заагч индикатор болон туршилтын гаралтад хамаарна. Хэрвээ тоолуур нь нэгээс илүү төрлийн эрчим хүч хэмжих (олон эрчим хүч хэмжих тоолуур) хэмжлийн элементтэй эсвэл тоолуурт хамгийн их үзүүлэлтийг заагч, электрон тариф бүртгэгч, цагийн тавилыг солигч, алсын удирдлагыг хүлээн авагч, өгөгдлийг дамжуулах холболт зэрэг хэсгүүдтэй бол эдгээр хэсэгт хамаарах холбогдох стандартыг хэрэглэнэ.

Стандартын нэр: Хувьсах гүйдлийн цахилгаан хэмжлийн тоног төхөөрөмж. Тусгай шаардлага. 21-р хэсэг: Идэвхитэй эрчим хүчний статик тоолуур (1 болон 2 анги)
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  62053-21   -   2014   17  х
Энэ стандарт нь хувьсах гүйдлийн идэвхтэй эрчим хүчний 50 Гц ба 60 Гц-ийн
сүлжээн дэх эрчим хүч хэмжих зориулалттай, шинээр үйлдвэрлэгдсэн 1 болон 2
нарийвчлалын ангийн статик ватт цагийн (электрон) тоолуурын загварын
туршилтад хамаарна.
Энэ стандарт нь хэмжлийн хэсэг (элемент) болон бүртгэгчийг агуулсан, дотор
болон гадна байрлах, статик ватт-цагийн (электрон) тоолуурт хамаарна. Мөн
үйлдэл заагч индикатор болон туршилтын гаралтад хамаарна. Хэрвээ тоолуур нь
нэгээс илүү төрлийн эрчим хүч хэмжих (олон эрчим хүч хэмжих тоолуур) хэмжлийн
элементтэй эсвэл тоолуурт хамгийн их үзүүлэлтийг заагч, электрон тариф
бүртгэгч, цагийн тавилыг солигч, алсын удирдлагыг хүлээн авагч, өгөгдлийг
дамжуулах холболт зэрэг хэсгүүдтэй бол эдгээр хэсэгт хамаарах холбогдох
стандартыг хэрэглэнэ.
Энэ стандарт нь дараахь тоолуур болон холболтод хамаарахгүй:
- Холболтын хавчаар дахь хүчдэл 600В-оос их байх ватт-цагийн тоолуур
(олон фазын хэлхээн дэх тоолуурын шугам хоорондын хүчдэл);
- Зөөврийн тоолуур;
- Тоолуурын бүртгэгчийн өгөгдлийн холболт;
- Эталон тоолуур.
Туршиж хүлээн авах туршилтын үндсэн зааврыг IEC 61358 стандартад өгсөн.
Найдвартай ажиллагааны асуудал IEC 62059 цуврал стандартад хамаарна.
Стандартын нэр: Хувьсах гүйдлийн хүчдэлийн улсын шалгалтын бүдүүвч.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4952   -   2003   3  х

Энэ стандарт нь (20-30х106) Гц давтамжийн хязгаарт (0.5–1000) В хувьсах гүйдлийн  хүчдэлийн улсын шалгалтын бүдүүвчид хамаарч, улсын эталоноос хувьсах гүйдлийн хүчдэлийн нэгжийг анхдагч эталон, ажлын эталон ба ажлын хэмжих хэрэгсэлд дамжуулах нэгж дамжуулалтын бүдүүвчийг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Шууд заагч цахилгаан хэмжих хэрэгсэл ба түүний бүрдэл хэсэг – 9-р хэсэг: Турших арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  60051-9   -   2014   47  х
1.1 Хамрах хүрээ
IEC 60051 цуврал стандартын энэхүү 9-р хэсэг нь шууд заагч цахилгаан хэмжих
хэрэгслийг турших аргыг агуулна.
1.2 Туршилтын ерөнхий нөхцөл
Энэ стандартад заасан турших аргыг өөрөөр тодорхойлоогүй бол дараах нөхцөлд
хийнэ.
1.2.1 Хэвийн нөхцөл
Хэвийн нөхцөл нь тодорхой төрлийн хэмжих хэрэгсэл бүрийн цуврал стандартын
1-р хүснэгтэд заасан утгатай тохирч байх ѐстой. Хэвийн хүрээ тогтоосон бол
туршилтыг хэвийн хүрээний хоѐр хязгаарт хийнэ.
1.2.2 Заалт авалтын алдаа
Зүүт заагчтай хэмжих хэрэгслийн хувьд зүүг харах чиглэл нь хэмжих хэрэгслийн
нүүртэй перпиндикуляр байна.
Толин хуваарьтай хэмжих хэрэгслийн хувьд зүүг харах чиглэл нь заагч зүү болон
түүний толин дах түүний тусгалтай таарч байх ѐстой.
Тайлбар: Хэмжих хэрэгслийн заалтыг авах үед заалт авалтын алдааны нөлөөллөөс сэргийлэх
хэрэгтэй.
1.2.3 Тогшилт
Заалт авахын өмнө хэмжих хэрэгсэл эсвэл түүний суурийг харандааны баллууртай
төгсгөл эсвэл хуруугаар зөөлөн тогшино.
Гэхдээ үндсэн алдаа тодорхойлох, тэг заалтаас буцах, цохилт болон доргилтын
нөлөөллийн туршилтын аргад заасанчлан тогшилт хийхийг зөвшөөрөхгүй.
1.2.4 Дулааны тогтворжилт
Бүх хэмжих хэрэгслийг температурын градиент арилах хүртэл хангалттай
хугацаанд хэвийн температурт байлгана.
Стандартын нэр: Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах улсын систем. Хүчдэлийн трансформатор. Шалгах арга, хэрэгсэл.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3020   -   1987   16  х
Энэ стандарт хүчдэлийн трансформаторт хамаарч, тэдгээрийг шалгах анхдагч болон ээлжит шалгалтын арга хэрэгслийг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: 0.5, 1.0 ба 2.0 ангийн хувьсах гүйдлийн ватт цагийн цахилгаан тоолуур
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  521   -   2001   29  х

Энэ стандарт(45 ¸ 65) Гц давтамжийн хязгаартай хувьсах гүйдлийн цахилгааны идэвхитэй эрчим хүчийг хэмжихэд зориулсан 0.5, 1.0 ба 2.0 нарийвчлалын ангийн шинээр үйлдвэрлэж буй индукцийн цахилгаан тоолуурын загварын туршилтад хамаарна*.

Стандартын нэр: Хэмжилзүй ба хэмжилт. Физик хэмжигдэхүүн. Цахилгаан хөдөлгөгч хүчний эталон хэвийн элемент. Шалгалт тохируулгын арга, хэрэгсэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5089   -   2001   8  х

Энэ стандартаар цахилгаан хөдөлгөгч хүчний эталон хэвийн элементийн             (цаашид ХЭ гэнэ) шалгалт тохируулгын арга, хэрэгслийг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Тогтмол гүйдлийн потенциометр Шалгах арга, хэрэгсэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5303   -   2003   14  х

Энэхүү улсын стандарт нь  тогтмол гүйдлийн хэмжлийн потенциометрүүдэд хамаарч , тэдгээрийг шалгах арга, хэрэгслийг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25652835
Хэрэглэгчдийн анхааралд