Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Цагаан алт, зэс болон никелэн эсэргүүцлийн термометр (үйлдвэрлэл ба худалдаанд хэрэглэх)
Стандартын тэмдэглэгээ : mns oiml r  84   -   2007   14  х

Энэ стандарт нь -200°C-аас +850°C хүртэл хязгаар болон энэ хязгаарын тодорхой хэсэгт температур хэмжих цагаан алт, зэс болон никелээр хийсэн нэг буюу түүнээс олон мэдрэгч элементтэй эсэргүүцлийн термометрийн хэмжилзүйн үзүүлэлт, шаардлагыг тогтооно.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Шингэнт - шилэн термометр
Стандартын тэмдэглэгээ : mns oiml r  133   -   2006   23  х

            Энэхүү стандарт нь температурын эталон лабораторын хэрэглээнд зориулсан эталон ба ажлын шингэнт-шилэн термометрийн хэмжилзүйн болон техникийн ерөнхий шаардлагыг тогтооно. Энэхүү термометрт Цельсийн градусын хуваарьтай ба  нарийвчлалын зургаан ангид хуваагдах (5.2.2 үз), -200 °С-аас +500 °С температурын хязгаарт ашиглах термометрт хамаарна.  

 

 

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах улсын систем Манометрэн термометр Шалгах арга, хэрэгсэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2435   -   1998   7  х

Энэ стандарт нь /-200 ¸1000 / 0C температур хэмжих зориулалт бүхий бүх төрлийн заагч, өөрөө бичигч, дохиологч манометрэн термометрт хамаарч, тэдгээрийн анхдагч болон ээлжит шалгалт хийх арга хэрэгслийг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах улсын систем (273.15÷6300) К хязгаарт температур хэмжих хэрэгслийн улсын шалгалтын бүдүүвч
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  1198   -   1998   2  х
Энэ стандарт нь (273.15÷6300) К хязгаарт температур хэмжих хэрэгслүүдийн улсын шалгалтын нэгж дамжуулалтын бүдүүвчид хамаарч, температурын нэгжийн хэмжээг эталоноос ажлын хэмжих хэрэгслүүдэд дамжуулах журам, хэмжилзүйн ерөнхий үзүүлэлт, тэдгээрийн алдааг тодорхойлно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Тасралтгүй хэмжих эмнэлгийн цахилгаан термометр
Стандартын тэмдэглэгээ : mns oiml r  114   -   2010   22  х

1.1 Энэ стандартаархүн эсвэл амьтны биеийн температурыг тасралтгүй хэмжих эмнэлгийн цахилгаан термометрийн хэмжил зүйн болон техникийн шаардлагыг тогтооно. Энэ багаж хэрэгслийг эрчимт эмчилгээний явц эсвэл зарим мэс засалд орж байгаа өвчтөний биеийн температурыг хянахад ихэвчлэн ашиглана.

 

1.2 Эмнэл зүйн температурыг хэмжих хязгаар нь 35,5°С-аас 42,0°С хүртэл байх бөгөөд MNS OIML R 7 : 2001, Оношлогооны термометр (мөнгөн уст-шилэн заалт хязгаарлагч бүхий максимум төхөөрөгтэй) стандартад заасан хязгаартай нийцнэ.

 

1.3 Энэ стандартыг үндсэн тэжээл эсвэл батарейгаар тэжээгдэх багаж хэрэгсэлд хэрэглэнэ.

 

1.4 Багаж хэрэгслийг хоёрдогч заагч болон хэвлэх хэрэгсэл, бусад туслах хэрэгслээр тоноглож болно. Эдгээр дагалдах хэрэгслийн хэмжил зүйн шаардлага нь энэ стандартад хамаарахгүй.

 

1.5 Арьсны температурыг хэмжих эмнэлгийн цахилгаан термометр нь энэ стандартад хамаарахгүй. Хамгийн их температурыг хэмжих эмнэлгийн цахилгаан термометр нь OIML R 115 стандартад хамаарна.

 

1.6 Энэ стандартаар бусад хэмжлийн зарчим дээр үндэслэсэн бусад контактлан хэмжих хэрэгслийн хэрэглээг хориглоогүй бөгөөд энэ нь тасралтгүй хэмжих температурыг ижил хэмжээнд заана.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Эмнэлгийн цахилгаан термометр (максимум хэрэгсэлтэй)
Стандартын тэмдэглэгээ : mns oiml r  115   -   2010   23  х

1.1 Энэ стандарт нь максимум хэрэгсэл бүхий эмнэлгийн цахилгаан термометрийн хэмжил зүйн болон техникийн шаардлагыг тогтооно. Энэ багаж хэрэгслийг хүн эсвэл амьтны биеийн температурыг хэмжихэд хэрэглэнэ. Багаж хэрэгсэл нь хамгийн их температурыг хэмжин тогтвортой төлөвт хүрсний дараа заах эсвэл тухайн  загварт заасан тодорхой хугацааны дараа урьдчилан тооцоолж заадаг. Хамгийн их температурт хүрэхэд термометр нь бодит температурыг зааж болно.

 

1.2 Оношилгооны температурын хэмжих хязгаар нь 35,5°С –аас 42,0°С хүртэл байх бөгөөд MNS OIML R7 : 2001, Оношилгооны термометр (мөнгөн уст-шилэн заалт хязгаарлагч бүхий максимум төхөөрөгтэй)стандартад заасан хязгаартай нийцнэ. I ба II гэсэн нарийвчлалын хоёр анги нь энэ стандартад хамаарна.

 

1.3 Энэ стандартыг температурыг тоон заалтаар зааж, батерейгаар тэжээгдэх багаж хэрэгсэлд хэрэглэнэ. 

 

1.4 Арьсны температурыг хэмжих эмнэлгийн цахилгаан термометр нь энэ стандартад хамаарахгүй. Тасралтгүй хэмжих эмнэлгийн цахилгаан термометр нь  OIML R114 стандартад хамаарна.

 

1.5 Энэ стандартаар бусад хэмжлийн зарчим дээр үндэслэсэн дурын контактлан хэмжих хэрэгслийн хэрэглээг хориглоогүй бөгөөд энэ нь заасан хугацааны завсарт хамгийн их температурыг мөн адил заана.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Дулааны тоолуур 2 дугаар хэсэг: Хийцийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS EN  1434-2   -   2002   29  х

Энэхүү Европын стандарт нь дулаан солилцооны хэлхээнд дулаан зөөгч шингэн гэж нэрлэдэг шингэний шингээсэн буюу алдаж байгаа дулааныг хэмжих зориулалтын багаж хэрэгсэл болох дулааны тоолуурт хамаарна. Дулааны тоолуур нь дулааны тоо хэмжээг зөвшөөрсөн хууль ёсны нэгжээр заана.

 

Энэхүү стандартад цахилгааны аюулгүй байдлын шаардлагыг тусгаагүй болно.

 

Ил суурилуулсан температур мэдрэгч бүхий тоолуур энэ стандартад хамаарахгүй.

 

2-р хэсэгт хийцийн шаардлагыг тусгасан.

 

Бусад хэсэг нь:

 

1 дүгээр хэсэг - Ерөнхий шаардлага (норматив ишлэл орсон)

3 дугаар хэсэг - Өгөгдлийг өөрчлөх ба дамжуулах

4 дүгээр хэсэг - Загварын туршилт

5 дугаар хэсэг - Анхдагч шалгалт

6 дугаар хэсэг - Дулааны тоолуурыг суурилуулах, ашиглалтад оруулах, ажиллагааг хянах ба техникийн үйлчилгээг хийх 
Стандартын нэр: Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах улсын систем Температур хэмжихэд зориулагдсан хэмжүүрүүд Үндсэн нэр томьёо, тодорхойлолт.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  1952   -   1998   3  х
Энэ стандарт нь температур хэмжихэд зориулагдсан хэмжүүрүүдийн нэр томьёо, тодорхойлолтыг тогтооход хамраана. Эдгээрийг норматив техникийн баримт бичиг, сурах бичгүүдэд хэрэглэнэ.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Идэвхтэй, идэвхгүй эрчим хүчний хувьсах гүйдлийн ватт цагийн цахилгаан тоолуур шалгах арга хэрэгсэл.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2816   -   2003   18  х

Энэ стандарт нь идэвхтэй, идэвхгүй цахилгаан эрчим хүчний хувьсах гүйдлийн ватт цагийн тоолуурт хамаарч, түүнд анхдагч болон ээлжит шалгалт хийх арга хэрэгслийг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хэмжлийн - нэгдмэл байдлыг хангах улсын систем Эсэргүүцлийн , эталон платинан термометр Шалгах арга, хэрэгсэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3.101   -   1998   20  х

Энэ стандарт нь эсэргүүцлийн 1 ба 2 -р зэргийн эталон платинан термометрт / цаашид эсэгүүцлийн термометр / хамаарч анхдагч ба ээлжит шалгалт хийх арга , хэрэгслийг тогтооно.

Энэхүү стандарт нь СТ . СЭВ 1710 - 79 -ын эсэргүүцлийн термометр шалгах хэсэгтэй тохирно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS ISO/IEC TR 17028:2019 Тохирлын үнэлгээ. Үйлчилгээний баталгаажуулалтын схемийн заавар ба жишээ стандартыг батлан гаргалаа.
Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 13.1. -д “Тохирлын үнэлгээний зорилго нь бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг ханг ...

2019-01-31 15:29:56 Дэлгэрэнгүй
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25862552
Хэрэглэгчдийн анхааралд