Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Дулааны тоолуур. 1-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : mns oiml r  75-1   -   2007   19  х
Энэхүү стандарт нь дулаан хангамжийн сүлжээнд дулаан зөөгч шингэнээр солилцож байгаа дулааныг хэмжихэд зориулсан багаж болох дулааны тоолуурт хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хэмжилийн нэгдмэл байдлыг хангах систем технологийн кранан жин шалгах, арга хэрэгсэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3-082   -   1984   4  х

Энэ стандарт нь  технологийн кранан жинд хамаарч, түүнийг шалгах арга , хэрэгслийг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Автомат хэсэглэн жинлэх жин 2- р хэсэг: Туршилтын тайлангийн маягт
Стандартын тэмдэглэгээ : mns oiml r  51-2   -   2005   66  х
Автомат хэсэглэн жинлэх жин
2- р хэсэг: Туршилтын тайлангийн маягт
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Лабораторийн квадрант жин. Шалгах арга, хэрэгсэл.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2813   -   2005   8  х

Энэхүүстандартаар лабораторийн квадрант жингийн ашиглалтын үеийн болон засварын дараа хийх анхан болон ээлжит шалгалт тохируулга (баталгаажуулалт)-ын шалгах арга, хэрэгслийг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Нарийсгах төхөөрөмжийн тусламжтайгаар хий болон шингэний тоо хэмжээ, зарцуулалтыг хэмжих - 1-р хэсэг: Хэмжих аргын зарчим, ерөнхий шаардлаг
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5976-1   -   2009   55  х

Энэ стандартад шаардлагатай нэр томьёоны тодорхойлолт, тэмдэглэгээ болон нарийсгах төхөөрөмжийн тусламжтайгаар хэмжил хийх зарчим, дүүрэн урсгалтай дугуй хөндлөн огтлол бүхий шугам хоолойгоор урсах хий болон шингэний тоо хэмжээ, зарцуулалтыг тооцох тооцоог оруулсан.

 

Энэ стандартаар нарийсгах төхөөрөмж, түүний суурилуулалт, хэмжлийн шугам хоолой, хий болон шингэний тоо хэмжээ, зарцуулалтыг хэмжих хэмжлийн нөхцөлд тавих ерөнхий шаардлагыг тогтооно.

 

Туршилтад орсон, тоо ба чанар нь тэдгээрийн тусгайлсан оноолтгүйгээр, урьдчилсан эргэлзээтэйгээр хэрэглэх хэрэглээг хангаж чадах нарийсгах төхөөрөмжийн хувьд энэ стандартыг хэрэглэнэ.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Уян харимхай мэдрэгч элементтэй даралтын манометр ба вакуумметр (эталон хэмжих хэрэгсэл)
Стандартын тэмдэглэгээ : mns oiml r  109   -   2008   8  х
Энэ стандартыг уян харимхай мэдрэгч элементтэй манометр ба вакуумметр эталон хэмжих хэрэгсэлд хэрэглэнэ. Энэ стандартын хэрэглээ нь мэдрэгч элементийн уян харимхай, деформацан даралтын хууль ёсны нэгж бүхий заагч зүү механикаар шилждэг манометрийн хувьд 0,06 МПа ба 250 МПа-ийн хооронд мөн вакуумметрийн хувьд -0,1 МПа хэмжих хязгаарт байна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Дулааны тоолуур. 2-р хэсэг: Загварын туршилт ба анхдагч баталгаажуулалт
Стандартын тэмдэглэгээ : mns oiml r  75-2   -   2008   26  х

Дулааны тоолуур нь MNS OIML R75-1:2007 стандартын ерөнхий шаардлагад нийцэх бөгөөд энэ стандартад заасан туршилтад тохирох загварын туршилт болон анхдагч баталгаажуулалтыг дулааны тоолуурт хийнэ. Анхдагч баталгаажуулалт гэдэг нь анх ашиглах гэж байгаа багаж нь зөвшөөрөгдөх хамгийн их алдааны хязгаар дотор байгаа болон тодорхойлсон хэмжилзүйн үзүүлэлт хэвийн байгааг батлах үйл ажиллагаа юм. 

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хэмжилзүй ба хэмжилт. Физик хэмжигдэхүүн.Даралт хэмжих хэрэгсэл. Нэр томьёо, тодорхойлолт.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  1953   -   1999   7  х

Энэ  стандарт нь даралт хэмжих хэрэгслийн нэр томьёо, тодорхойлолтыг тогтооно.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Дулааны тоолуурын тооцоолуур. Шалгах арга, хэрэгсэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4549   -   2005   4  х

Энэхүү стандарт нь СПТ, ВКТ, СТД, ВТД маяг болон түүнтэй ижил төстэй дулааны тоолуурын тооцоолуур (цаашид тооцоолуур гэх)-т хамаарах ба түүний анхдагч ба ээлжит шалгалтын арга хэрэгслийг тогтооно.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Тээврийн хэрэгслийн дугуйны хийн даралт хэмжих манометр
Стандартын тэмдэглэгээ : mns oiml r  23   -   2013   7  х
Энэ стандарт нь тээврийн хэрэгслийн дугуйг хийгээр дүүргэх үеийн даралт хэмжих манометрийн хэмжил зүйн үндсэн үзүүлэлтийг тогтооно.
Энэ стандарт нь даралтын үйлчлэлээр мэдрэгч элементийн уян харимхайн деформац нь механик хэмжлээр дамжин хууль ѐсны нэгжээр оноолсон хуваарь ба зүү бүхий заах хэрэгсэлд шууд шилжих хэмжих хэрэгсэлд хамаарна.
Хэмжих хэрэгслийн загварт дараахь манометр хамаарна.
- Дугуйг хийгээр дүүргэх үеийн даралтыг хянах засварын газарт “суурин” эсвэл зөөврийн байдлаар ашиглах манометр;
- Дугуйны хийн даралтыг тогтмол хянах тээврийн хэрэгслийн багажны хайрцганд байх гарт барих зориулалттай манометр. Эдгээр манометрийг цаашид “гар манометр” гэж нэрлэнэ.
- Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний үед тээврийн хэрэгслийн дугуйны хийн даралтыг тасралтгүй хянах тээврийн хэрэгслийн удирдлагын самбарт суурилуулсан манометр
Засварын газар болон тээврийн хэрэгслийн удирдлагын самбарт суурилуулсан манометрийн хэмжил зүйн үзүүлэлт нь MNS OIML R 101:2009 “Уян мэдрэгч элемент бүхий заагч болон бичигч манометр, вакуумметр, мановакуумметр (ажлын хэмжих хэрэгсэл)” стандарт, мөн энэ стандартын шаардлагад нийцсэн байна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25652710
Хэрэглэгчдийн анхааралд