Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Рефрактометр. Шалгах арга, хэрэгсэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5406   -   2004   11  х

Хамрах хүрээ

 

 

Энэ стандарт нь ашиглалтанд байгаа болон үйлдвэрээс шинээр гарсан буюу засвараас гарсан бүх төрлийн рефрактометрийн ээлжит шалгалтын арга хэрэгслийг тогтооно. Уг стандарт нь рефрактометр шалгаж баталгаажуулахад хамаарна.

 

 

ТАЙЛБАР: Зөвхөн бодисын массын хувиар илэрхийлсэн хуваарьтай рерактометрийн хувьд сахарын (Brix) хуваарьтай рефрактометрийн шалгалтын арга хэрэгслийг тогтоож өгсөн болно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Агаар дах жинлэлтийн үр дүнгийн томьёолсон утга
Стандартын тэмдэглэгээ : mns oiml d  28   -   2008   8  х

нэ стандартад туухайны физик шинж чанарыг тодорхойлох ба массын физик хэмжигдэхүүн, нягт ба түүний эргэлзээг тооцоход хамаарах “томьёолсон масс” (агаар дах жинлэлтийн үр дүнгийн томьёолсон утга)-ын тоон хэмжигдэхүүнийг тодорхойлно.    

 

 

Энэ стандартын зорилго нь агаарын тогтоосон нөхцөлд туухайны томьёолсон массыг хялбар аргаар тодорхойлоход оршино.

 

 

Агаарын нягт ба туухайны материалын нягт тогтоосон хязгаарт байх үед томьёолсон массыг тодорхойлоход түүний масс ба массын физик хэмжигдэхүүний хоорондын зөрүү тогтоосон зөвшөөрөгдөх утгаас хэтрэхгүй байна.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Ерөнхий зориулалтын 60/60 0F дахь харьцангуй нягтын денсиметр
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  650   -   2005   11  х
Энэхүү стандарт нь 60/60 0F дахь жишиг устай харьцуулсан харьцангуй нягт буюу ISO 387–ийн техникийн шаардлагыг хангах тогтмол масс бүхий үндсэн таван ангиллын шилэн денсиметрийн шаардлагыг тодорхойлно.
Тайлбар: Нягтын нэгж дээр суурилснаас өөр хувиарийн нэгжийн талаар (нэгж эзлэхүүн дэх масс) энэхүү зөвлөмжид дурдаагүй боловч, улс хоорондын худалдаанд түүний үзүүлэх ач холбогдлын үүднээс жишиг устай харьцуулсан харьцангуй нягт дээр суурилсан харьцангуй нягтын хуваарийг хүлээн зөвшөөрсөн болно.
Денсиметрийн хэмжээг үйлдвэрлэлд болон эдийн засагт ашигтай хэлбэрээр сонгоно.
Стандартын нэр: Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах улсын систем Шилэн ареометр ( денсиметр) Шалгах арга, хэрэгсэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3.030   -   1998   36  х

Энэ стандарт нь ерөнхий зориулалтын ажлын шилэн ареометрууд, нефть, нефть бүтээгдэхүүний болоод аккумуляторын денсиметрууд, спиртомер, сахаромер, хөрсний болоод сүүний ареометруудэд хамаарч, эдгээрт хийх анхдагч болон ээлжит шалгалтын  арга, хэрэгслийг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх автоцистернийг шалгах арга, хэрэгсэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5310   -   2011   12  х
Энэ стандартаар (0,55*10-6 ÷ 1,7*10-6) м2/с зунгааралттай газрын тосны бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх зориулалттай автоцистерн, чиргүүл (цаашид автоцистерн)-ийн торхны багтаамжийг тодорхойлох шалгах арга, хэрэгслийг тогтооно. Энэ стандарт нь “Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага” MNS 4598 стандартын шаардлага хангасан тээврийн хэрэгсэлд хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Нягтын хэмжил Байцаагч нарт зориулсан удирдамж
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS OIML G  14   -   2017   26  х
1 Хамрах хүрээ Тоон хэмжээг нь эзэлхүүнээр илэрхийлсэн савласан бүтээгдэхүүний хяналтыг жингийн аргаар хийж байгаа үед тухайн бүтээгдэхүүний нягтыг тодорхойлох шаардлагатай болдог. Туршлагаас үзэхэд нягтын хэмжлийн аргууд нь төдийлөн ойлгомжтой байдаггүйн улмаас бүтээгдэхүүний тоон хэмжээнд байнгын алдаа үүсч болно. Энэ зөвлөмжөөр нягтын хэмжилд өргөн хэрэглэгддэг арга ба түүнийг хэрэглэх талаар ерөнхий ойлголтыг өгнө.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Цэвэр усны зунгааралт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO TR  3666   -   2005   4  х

Энэхүү техникийн тайлан бичигт хэд хэдэн стандарт температурын үед  гарган авсан цэвэр усны зунгааралтын тоон утгуудыг тусгасан. Цэвэр усны энэхүү зунгааралтыг дэлхий нийтэд харьцангуй зунгааралт хэмжигчийн калибровкын үндсэн үзүүлэлт болгон ашигладаг.

Стандартын нэр: pН-метр. Шалгах арга, хэрэгсэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5220   -   2002   5  х

Энэ стандарт нь ашиглалтанд байгаа, шинээр үйлдвэрлэсэн, засвараас гарсан бүх төрлийн рН-метрүүдийн анхан болон ээлжит шалгалтын арга хэрэгслийг тогтооно. Уг стандарт нь рН-метрт шалгалт тохируулга хийх  эрх бүхий бүх байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Цилиндр,хэвтээ ган нөөцлөх сав. Шалгах арга, хэрэгсэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5309   -   2003   63  х

Энэ стандарт нь нефть болон нефтийн бүтээгдэхүүнийг худалдах, хадгалахад зориулагдсан 3-аас 200 м3 хэвийн багтаамжтай  цилиндр, хэвтээ ган нөөцлөх савны анхдагч болон ээлжит баталгаажуулалт, мөн нийлүүлэгч худалдан авагчийн хоорондын тооцооны  арга хэрэгслийг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах улсын систем Полярометр ба сахарометр Шалгах арга хэрэгсэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3.148   -   1998   11  х

         Энэхүү стандарт нь 0,010- аас болон 0,030- аас хэтрэхгүй алдаа бүхий фотоцахилгаан полярометр ба сахарометрийн анхдагч болон ээлжит шалгалт баталгаажуулалтыг хийх аргачлалыг тогтоож өгнө. Уг стандартыг полярометр ба сахарометр шалгаж  баталгаажуулах эрх бүхий бүх аж ахуйн нэгжүүд мөрдөнө.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7892
Нийт хуудас үзсэн : 23629130
Хэрэглэгчдийн анхааралд