Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Зүтгүүр болон вагоны хос дугуйд хэмжил хийхэд ашиглах хэмжих хэрэгсэл ба хүлцэл шалгах хэрэгслийн шалгалт тохируулгын /калибровка/ арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5842   -   2008   21  х

Энэхүү стандарт нь зүтгүүр ба вагоны хос дугуйд хэмжил хийхэд ашиглах   хэмжих хэрэгсэл   ба хүлцэл шалгах  хэрэгсэлд хамаарч тэдгээрийн  шалгалт тохируулгын  арга, хэрэгсэл болон тэдгээрт тавих шаардлагыг тогтооно.

 

 

Шалгалт болон шалгалт тохируулгыг хэмжих хэрэгсэл болон шууд харьцуулах загварт  6 сард нэг удаа, харин хяналтын загварт /контрольный шаблон/  жилд нэг удаа хийх шаардлагатай.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Зөөврийн болон суурин нөөцлөх сав доторхи нефть бүтээгдэхүүний түвшин хэмжигч сүмбэнметр. Шалгах арга, хэрэгсэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5661   -   2006   3  х

Энэ стандарт нь зөөврийн болон суурин нөөцлөх сав доторхи нефть бүтээгдэхүүний түвшин хэмжихэд зориулагдсан сүмбэнметрт хамаарч тэдгээрт хийх анхдагч болон ээлжит шалгалт, баталгаажуулалтын арга, хэрэгслийг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Өнцөг хэмжигч. Шалгах арга, хэрэгсэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5662   -   2006   3  х

Энэ стандарт нь  үйлдвэрээс  болон засвараас гарсан, ашиглалтад  байгаа нониустай ба оптикан өнцөг хэмжигчүүдэд хамаарч, тэдгээрийн шалгах арга, хэрэгслийг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Геометр хэмжээст бүтээгдэхүүний ангилал (ГХБА) – Геометр хэмжээст бүтээгдэхүүний ангиллын ба баталгаажуулалтын стандарт эталон темпера
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  1   -   2006   2  х

Энэхүү стандарт нь геометр хэмжээст бүтээгдэхүүний ангиллын ба баталгаажуулалтын  стандарт эталон  температурт хамаарна.

 

 

Стандартын нэр: 0.01 мм хуваарийн хуваагдал бүхий цаг маягийн индикатор. Шалгах арга, хэрэгсэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5490   -   2005   5  х

Энэ стандарт нь  0.01 мм –ийн хуваарийн хуваагдал бүхий 10 мм хүртэл хэмжих хязгаартай цаг маягийн индикаторт хамаарч, тэдгээрийн анхдагч болон ээлжит шалгалтын арга хэрэгслийг тогтооно. (1-р зураг)

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Бүтээгдэхүүний геометр тодорхойлолт (БГТ). Уртын хэмжлийн багаж хэрэгсэл. 1-р хэсэг: Штангенбагаж, загвар, хийц ба хэмжил зүйн үзүүлэлт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  13385-1   -   2015   20  х
Энэ стандарт нь - нониусын болон индикатор хуваарь бүхий аналог заагчтай; - тоон дэлгэц бүхий электрон штангенбагажын загвар, хийц ба хэмжил зүйн үзүүлэлтийг тогтооно.
Стандартын нэр: Бүтээгдэхүүний геометр тодорхойлолт (БГТ). Уртын хэмжлийн багаж хэрэгсэл. 2-р хэсэг: Гүн хэмжигч штангенбагаж, загвар хийц, хэмжил зүйн үзүүлэлт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  13385-2   -   2015   15  х
1 Хамрах хүрээ Энэ стандарт нь  нониусын болон индикатор хуваарь бүхий аналог заагчтай;  электрон дэлгэц бүхий тоон заагчтай гүн хэмжигч штангенбагажын дизайн, загвар, хэмжил зүйн үзүүлэлтийг тогтооно.
Стандартын нэр: Хэмжилзүй ба хэмжилт Физик хэмжигдэхүүн Шалгалтын 900-ын өнцөг хэмжигч Шалгах арга хэрэгсэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3.055   -   2000   12  х
Энэ стандарт нь шалгалтын 900-ын өнцөг хэмжигчид хамаарч, түүнийг шалгах арга, хэрэгслийг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Бүтээгдэхүүний геометр тодорхойлолт (БГТ). Уртын хэмжлийн багаж хэрэгсэл. Цаг маягийн индикаторын, загвар, хийц ба хэмжил зүйн үзүүлэлт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  463   -   2016   13  х
Энэ олон улсын стандарт нь механик цаг маягийн индикаторын загвар хийц болон хэмжил зүйн үзүүлэлтийг зааж тогтооно.
Стандартын нэр: Хэмжилийн нэгдмэл байдлыг хангах систем нэгж бүхий индикаторын зузаан хэмжигч шалгах арга, хэрэгсэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3.118   -   1986   5  х

Энэ стандарт нь 0.01, 0.1 мм хувийн хуваагдлын нэгж бүхий индикаторын зузаан хэмжигчид хамаарч, тэдгээрийг шалгах анхдагч болон ээлжит шалгалтын арга, хэрэгслийг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7702
Нийт хуудас үзсэн : 23217100
Хэрэглэгчдийн анхааралд