Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Бүтээгдэхүүний геометр тодорхойлолт (БГТ). Бэлдэц, эд анги, хэмжих хэрэгслийн шалгалт 1-р хэсэг: Тодорхойлолтод нийцсэн ба үл нийцсэн эсэхийг батлах дүрмүүд
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  14253-1   -   2017   22  х
1 Хамрах хүрээ ISO 14253 стандартын энэ хэсэг нь бэлдэц, эд ангийн шинж чанарын хувьд хүлцэл нь, хэмжих хэрэгсэл, төхөөрөмжийн хэмжил зүйн шинж чанарын хувьд хамгийн их зөвшөөрөгдөх алдааны хязгаарууд нь тодорхойлолтод нийцсэн эсэхийг хэмжлийн эргэлзээнд үндэслэн батлах дүрмийг тогтооно. Энэ хэсэг нь ISO/IEC 213-р Техникийн хорооноос бэлтгэн гаргадаг БГТ–ын ерөнхий стандартаар тогтоосон тодорхойлолтод хамаарна. Эдгээр нь - Бэлдэц, эд анги/багц бэлдэц, эд ангийн тодорхойлолт (ихэвчлэн тодорхойлолтын дээд ба доод хязгаараар өгөгддөг) - Хэмжих хэрэгслийн тодорхойлолт (ихэвчлэн хамгийн их зөвшөөрөгдөх алдааны хязгаараар өгөгддөг) ISO 14253 стандартын энэ хэсэг нь зөвхөн тоон утгаар илэрхийлэгдэх шинж чанар болон хамгийн их зөвшөөрөгдөх алдаанд хамаарна.
Стандартын нэр: Бүтээгдэхүүний геометр тодорхойлолт (БГТ). Бэлдэц, эд анги, хэмжих хэрэгслийн шалгалт. 2-р хэсэг: БГТ хэмжилд хэмжих хэрэгслийн ба бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын хэмжлийн эргэлзээг тооцоолох удирдамж
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  14253-2   -   2017   64  х
1 Хамрах хүрээ ISO 14253 стандартын энэ хэсэг нь үйлдвэрлэлд ашиглагдаж буй эталон, хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулга ба бүтээгдэхүүний геометр тодорхойлолтын шинж чанарт хамаарах “хэмжлийн эргэлзээг тооцоолох удирдамж” (цаашид ХЭТУ гэх)- ийг хэрэгжүүлэх аргачлалыг тодорхойлно. Хэмжлийн эргэлзээний шаардлагатай түвшинд хэрхэн хүрэх, хэмжлийн үр дүнгийн олон улсын харьцуулалтын үндсийн талаар бүрэн мэдээлэл өгөх зорилготой. Энэ хэсгийн мэдээлэл нь ISO 14253 стандартын 1-р хэсэгтэй уялдаатай. Стандартын 1 ба 2-р хэсэг нь компанийн техник зохион байгуулалтын ажилд БГТ – (өөрөөр хэлбэл бэлдэц, эд ангийн хүлцэл, хэмжих хэрэгслийн хамгийн их зөвшөөрөгдөх алдаа)-ыг тайлбарлахад чухал ач холбогдолтой юм. Стандартын энэ хэсэгт ХЭТУ-ийн ерөнхий зарчимд суурилсан хэмжлийн эргэлзээг тооцоолох аргачлалыг танилцуулна. Энэ нь: - хэмжлийн эцсийн үр дүн - хоѐр болон түүнээс дээш хэмжлийн үр дүнг харьцуулах - нэг болон түүнээс их бэлдэц, эд ангийн ба хэмжих хэрэгслийн хэмжлийн үр дүнгүүд нь тодорхойлолтод [бэлдэц, эд ангийн хүлцэл, хэмжих хэрэгсэл болон хэмжлийн эталоны хамгийн зөвшөөрөгдөх алдаа] нийцтэй байдлыг нотлох харьцуулах зорилготой. Давтан ойртуулах аргачлал нь дээд хязгаарын стратеги буюу бүх шатанд хэмжлийн эргэлзээг давуулан үнэлэх зарчимд үндэслэсэн ба эргэлзээг зориудаар давуулан үнэлэх нь хэмжлийн үр дүнд суурилсан буруу шийдвэр гарахаас урьдчилан сэргийлнэ. Давуулан үнэлгээний тоо хэмжээ тухайн нөхцөл байдлын эдийн засгийн чадавхиас хамаарна. Энэхүү аргачлал нь компанийн хэмжил зүйн үйл ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлэх, зардлыг бууруулах гол хэрэгсэл болно. Давтан ойртуулах аргачлал нь санхүүгийн уян хатан байдлыг хангах, үйлдвэрлэлийн үнэ өртөгийг бууруулах зорилгод хэмжлийн эргэлзээг багасгах MNS ISO 14253-2:2017 2 хэрэгсэл болно. Энэ аргаар хэмжлийн эргэлзээг үнэлэх, төсөвлөх ажлын үнэ өртөг, эрсдлийг зохицуулах боломжтой юм.
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7892
Нийт хуудас үзсэн : 23629122
Хэрэглэгчдийн анхааралд