Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Аналитик химийн хэмжлийн эргэлзээг үнэлэх удирдамж
Стандартын тэмдэглэгээ : mns guide c  4   -   2007   150  х

1.1. Энэ стандарт нь ISO “Guide to the Expression of Ucertainty in Measurement “ [Н.2] дээр үндэслэсэн бөгөөд химийн тоон шинжилгээний эргэлзээг илэрхийлэх, үнэлэхэд зориулсан дэлгэрэнгүй зааварчилгааг өгнө. Энэ стандартыг нарийвчлалын бүх түвшинд, зохих шинжилгээнээс үндсэн судалгаа хүртэл, туршилтын болон оновчтой аргууд хүртэл бүх салбарт ашиглах боломжтой. Энэ стандартын зарчмуудыг дараах химийн хэмжлийн нийтлэг салбаруудад ашиглана:

 

 

 • Үйлдвэрийн чанрын хяналт ба чанар хангалтад;

   

 • Тогтмол сорилт хийхэд;

   

 • Хүлээн  зөвшөөрсөн аргыг ашиглан сорилт хийхэд;

   

 • Эталон  болон тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийхэд;

   

 • Стандартчилсан загваруудыг боловсруулах, батлахтай холбоотой хэмжлийг гүйцэтгэхэд;

   

 • Судалгаа шинжилгээ хийхэд.

   

Стандартын нэр: Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах улсын систем. Уулын чулуулаг, эрдсийн түүхий эдийн стандартчилсан загвар. Гранулометрийн найрлагыг тодорхойлох шигшүүрийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3.036   -   1982   4  х
Энэ стандарт нь уулын чулуулаг, эрдсийн түүхий эдийн стандартчилсан загварын гранулометрийн найрлагыг тодорхойлоход хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Стандартчилсан загвартай холбон хэрэглэдэг нэр томъёо, тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO/IEC  30   -   2005   13  х
Энэхүү аргазүйн удирдамж нь стандартчилсан загвар, ялангуяа стандартчилсан загварын гэрчилгээ болон түүнд хамаарагдах баталгаажуулалтын тайланг гаргахад хэрэглэдэх нэр томъёо, утгыг тогтоосон.
Стандартын нэр: Загварын туршилт ба баталгаа
Стандартын тэмдэглэгээ : mns oiml d  19   -   2007   23  х
Энэ баримт бичиг нь ерөнхий шинж чанартай тул жин ба хэмжүүр, байгаль орчны хамгаалал ба эрүүл мэндийн аль ч салбарт хэрэглэж болно. Үүнд: Нөлөөлөх зөвлөлгөө, үйл ажиллагаа, хамрагдах мэдээлэл, загварын туршилтыг удирдах ба загварын баталгааны шийдвэрт дагалдана. Загварын туршилт ба баталгаа нь хууль эсвэл дүрэм журмын хүрээнд хэмжих хэрэгслийн хангалтыг засгийн газарт хангахад хууль эрхийн хэмжилзүйн хяналт шалгалтын системийн бүрэлдэхүүн хэсэг оршино. Тэдгээр нь хэмжилзүйн хяналт шалгалтын систем тодорхой үе шаттай байна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хэмжилзүйн тухай хуульд хамаарах асуудал
Стандартын тэмдэглэгээ : mns oiml d  1   -   2013   82  х

Энэхүү Хууль эрхийн Хэмжил зүйн Олон улсын Байгууллага (OIML)-ын Баримт бичгийг хэмжил зүйдхамаарах үндэсний хуулийн төслийг боловсруулахад зөвлөмж болгох зорилгоор Жин Хэмжүүрийн Олон улсын Товчоо (BIPM) болон Лаборатори Итгэмжлэлийн Олон улсын Хамтын ажиллагааны байгууллага  (ILAC) хамтран боловсруулсан. Ийм баримт бичиг байх нь хэмжилд суурилсан тухайн улсын шаардлагыг хангасан хуулиар худалдаа, үйлчилгээний даяаршлын үед улс хоорондын, бүс нутгийн, олон улсын гэрээнд улс орны оролцоог нэмэгдүүлэх шаардлагаас ч үүдэлтэй.

 

Энэхүү Баримт бичиг нь хууль тогтоомж боловсруулахад зөвлөмж болох бөгөөд хэмжил зүйн тодорхой нэг салбарыг хамарсан эсвэл хэмжил зүйн салбарыг бүхэлд нь хамарсан нэг ерөнхий хууль байж болно.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хэмжилзүйн Физик хэмжигдэхүүний нэгжүүд
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3.002   -   1991   12  х

Энэ стандарт БНМАУ-ын улс ардын аж ахуйн нийт салүбарт болон дэлхийн бусад оронтой байгуулах гэрээ- эрхин харьцаа, олон улсын байгууллагуудын  бүхий л үйл ажиллагаанд оролцоход мөрдөх физик хэмжигдэхүүний нэгж, тэдгээрийн нэр, тэмсдэглэгээ , хэрэглэх журмыг тогтооно.

Энэ стандарт жишмэл хуваариар үнэлэгдэх хэмжигдэхүүний нэгжүүдийг болон хязгаарлагдмал тэмдэг бүхий бичиг төхөөрөмжүүдийн нэгжийн тэмдэглэгээг тогтоохгүй.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Стандартчилсан загварын гэрчилгээний агуулга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO Gui  31   -   2001   12  х

2-р бүлэгт  гэрчилгээнд  байх мэдээллүүдийг  харуулсан. Тайлбарыг тухайн  гарчгийн  дор  тодорхой  жишээний хамт  бичсэн.  Эдгээр бүлгүүдийн  гарчгийн  дор  стандартчилсан  загварын шаардлагатай  мэдээллийг  аль  болох  өргөн  хүрээнд  тусгахыг зорьсон  ба  үүнийг микроскопийн  өсгөлтийн  стандарт, нунтагласан  чулуулаг,  биологийн материал,  гурвалсан  цэгийн бортого  гэсэн  жишээнүүдээр тайлбарласан.  Тодорхой  нэг  загваруудын  хувьд  зарим  гарчгууд шаардлагагүй  байж  болно. Энд  гарчгуудыг  илэрхийлж буй  мэдээллийн  логик  дарааллаар  байрлуулсан. Үүнд:  аттестатчиллын  байгууллага болон  стандартчилсан загварын  ерөнхий мэдээллүүд  [нэр, дээж,  дугаар,  аттестатчилсан  огноо  гэх  мэт (2.1-2.10-аас  үз)]; стандартчилсан  загварын тухай  тодорхойлолт  хэрэглээ (2.11-2.16-г  үз); аттестатчилсан  утга,  түүний зөвшөөрөх  муж,  эдгээр утгын  тайлбар,  түүний хэмжилд  ашигласан  арга (2.17-2.21);  аттестатчилсан  ажилтан, шинжилгээнд  оролцсон  шинжээчдийн нэр  ба  лавламжууд (2.22-2.25-г  үз ) зэргийг  өгүүлсэн.

 

Энэ арга  зүйн  удирдамж нь  гэрчилгээний  хэлбэр хэмжээний  тухай  биш,  харин  түүнд  байх  мэдээллийн агуулгын  тухай  болохыг тэмдэглэх  хэрэгтэй.  Иймд  гарчиглах  журам, гарчгийн  найруулгыг  стандартчилсан  загварт тохируулан,  түүнийг  зохион бүтээгчдийн  давуу  талд  нийцүүлэн  өөрчилж болох  юм.

Стандартын нэр: Хууль эрхийн хэмжилзүйн ажилтны сургалт, мэргэшүүлэлт
Стандартын тэмдэглэгээ : mns oiml d  14   -   2006   12  х

Энэ баримт бичиг нь хууль эрхийн хэмжилзүйн ажилтнуудыг мэргэшүүлэх ерөнхий чигийг тодорхойлох, сургалтын хөтөлбөрийн загварыг тогтоох зорилготой. Сургалт, мэргэшүүлэлтийг сэдэвчилсэн төлөвлөгөөт бүтэцтэй зохион байгуулсан нь тухайн улс орон өөрийн нөхцөл, онцлог шаардлагад нийцүүлэн (хэрэгцээнд нийцсэн мэргэшүүлэлт) тусгайлан бэлтгэсэн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах боломжийг олгож байгаа юм.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Стандартчилсан загвар ашиглан шугаман калибровк хийх
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  11095   -   2004   41  х

Энэхүү олон улсын  стандарт нь : 

 

 

 

a)      хэмжлийн тогтолцоонд калибровк (шалгалт тохируулга) хийх болон тус тогтолцоог тогтмол хяналтын төлөвт хадгалж байх шаардлагатай ерөнхий зарчмуудыг дүрслэн үзүүлэх ;

 

 

 

b)         үндсэн аргаар хангах :

 

 

 

-        хэмжлийн хувьсах чанартай холбоотой хоёр таамаглалын аль нэгээс нь шугаман       калибровкын  функцыг үнэлэх ;

 

 

 

-        хэмжлийн хувьсах чанарын таамаглал болон калибровкын шугаман таамаглалыг шалгах ;

 

 

 

-        үл мэдэгдэх хэмжигдэхүүний хэмжиж олсон утгуудыг калибровкын функцэд хувиргах замаар шинэ үл мэдэгдэх хэмжигдэхүүний утгыг тооцох ;

 

 

 

c)         калибровкын  функцыг өргөн хэрэглээний хяналтын аргаар хангах :

 

 

 

- калибровкын  функцыг шинэчлэхэд   шаардагдах өгөгдлийг  илрүүлэх ;

 

 

 

-        калибровкын функцэд хувиргасны дараах хэмжсэн утгын эргэлзээт байдлын алдааг   тооцох ;

 

 

 

d)         тусгай нөхцөл шаардсан үндсэн аргаас хоёрыг нь  сонгох ;

 

 

 

e)         үндсэн болон хяналтын аргыг жишээгээр үзүүлэх  зэрэгт хамаарна
Стандартын нэр: Хууль эрхийн хэмжил зүйн нэр томьёоны олон улсын толь
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS OIML V  1   -   2009   13  х

Хэмжил зүйн үндсэн ба ерөнхий нэр томьёоны олон улсын толь бичгийг OIML бүрэн хүлээн зөвшөөрдөг ба хууль эрхийн хэмжил зүйн салбарт мөн хэрэглэж болно.

Тиймээс дээрх нэр томьёог энд давтахгүй.  

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS ISO/IEC TR 17028:2019 Тохирлын үнэлгээ. Үйлчилгээний баталгаажуулалтын схемийн заавар ба жишээ стандартыг батлан гаргалаа.
Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 13.1. -д “Тохирлын үнэлгээний зорилго нь бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг ханг ...

2019-01-31 15:29:56 Дэлгэрэнгүй
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25862012
Хэрэглэгчдийн анхааралд