Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Гал түймрийн үед нүүлгэн шилжүүлэх гэрэлтэгч тэмдэг, тэмдэглэгээ, ангилал. Техникийн шаардлага. Хяналтын аргууд
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS GOST R  12-2-143   -   2013   45  х
1 Энэхүү стандарт нь:
- шуурхай аюулгүй аврах гэрэлтүүлгийн тэмдэг, тэмдэглэгээ;
- цахилгаан техникийн (цахилгаан энерги хэрэглэдэг элемент бүхий) системүүд, гэрэлтүүлгийн систем ба нүүлгэн шилжүүлэлтийн замыг тэмдэглэхэд;
- дохиоллын тусгай хувцас ба тоног төхөөрөмж тээврийн бүх төрлийн хэрэгслүүдийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах харагдах тэмдэг гэх мэт тэмдэг тэмдэглэлүүдэд хамаарахгүй.
2 Энэхүү стандарт нь
MNS GOST R 12.2.143 : 2013
2
- Харанхуйд гэрэлтэгч тэмдгүүдийг ангилах;
- Гэрэлтэгч болон гэрэлтүүлэгч тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулахад тавих шаардлага;
- Гэрэлтэгч тэмдэг тэмдэглэгээнд тавигдах техникийн ерөнхий шаардлага. Нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө;
- Гэрэлтэгч болон гэрэлтүүлэгч тэмдэг тэмдэглэгээг бэлтгэх болон ашиглах үеийн хяналтын аргуудыг тогтооно.
3 Энэхүү стандарт нь дараах гэрэлтэгч тэмдэг тэмдэглэгээнд хамаарахгүй:
- Химийн эх үүсвэр бүхий тэмдэг тэмдэглэгээ (ХИС);
- Байнгын гэрэлтүүлэгч лампууд г.м.
Энэхүү стандартыг гэрэлтэгч болон гэрэлтүүлэгчийн тэмдэг тэмдэглэгээг бэлтгэх, угсрах, ашиглахад зайлшгүй мөрдөнө.
Аюулгүй байдлын шаардлагууд нь 7 дугаар хэсэгт заагдсан болно.
2 Норматив
Стандартын нэр: Түймрээс ойг хамгаалах. Түймрийн тархалтаас сэргийлэх халз зурвас, шороон зурвас. Чанарын ерөнхий шалгуур, үнэлгээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6530   -   2015   6  х
Энэхүү стандарт нь ой, хээрийн бүс нутагт шинээр хийсэн болон сэргээсэн түймрээс сэргийлэх халз зурвас, шороон зурвасын чанарыг тодорхойлох, хүлээн авах болон үнэлгээ хийхэд шаардагдах шалгуур үзүүлэлтийг тогтооно.
Энэхүү стандарт нь авто машин болон төмөр замын зурвас, цахилгаан дамжуулах шугам, дулаан дамжуулах хоолой зэрэг хиймэл саадад хамаарахгүй болно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөдөлмөр хамгааллын стандартын систем. Шатамхай тоосны тэсрэлт галын аюулгүй байдал, ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  12.105   -   1994   16  х

Энэ стандарт  шатамхай тоос үүсгэх нөхцөл бүхий үйлдвэрлэлийнтехнологи ажиллагаа, тоног төхөөрөмжид тавигдах тэсрэлт, галын аюулгүй байдлыг хангах ерөнхий шаардлагыг тогтооно.

 

Цацраг идэвхт бодисын шатамхай тоостой орчин, технологийн ажиллагаа, тоног төхөөрөмжид хамаарахгүй.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөдөлмөр хамгаалалын систем.Галын аюулгүй байдал.Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4244   -   1994   61  х
Энэхүү стандарт нь шинжлэх ухаан, техник, аж үйлдвэр, барилга, хөдөө аж ахуйн салбарын бүтээгдэхүүн, түүний үйлдвэрлэлийн явцад оролцогчид, бүтээгдэхүүн хэрэглэгчид аливаа эд материалын үнэт зүйлс, хүрээлж байгаа орчинд учрах хохирлыг багасгах зорилгоор гал унтраахад оролцож байгаа галын байгууллагын ажилтан болон бусад хүмүүсийн амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах асуудлыг хангах, тээвэр технологи, бусад ажил, үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлагыг тогтооно. Бүтээгдэхүүний болон барилгын зураг төслийг хэрэгжүүлэх, хүрээлэн буй орчны нөөц объектыг ашиглах үеийн стандарт, техникийн баримт бичгийг боловсруулах үед, энэ стандартыг удирдлага болгоно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Газрын тосны бүтээгдэхүүний галын аюулгүй байдал.Ерөнхий шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5282   -   2003   7  х
2.1 Энэ стандарт нь Монгол Улсын газрын хэвлийд газрын тосны хайгуул хийх, олборлох, боловсруулах, газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах, тээвэрлэх үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний үйл ажиллагаанд хамаарна. 2.2 Олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалттай байгууллага, аж ахуйн нэгж энэхүү стандартыг нэгэн адил дагаж мөрдөнө. 2.3 Гадаадын хөрөнгө оруулалт бүхий байгууллага, аж ахуйн нэгж, олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартыг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрөх бөгөөд уг стандартыг Стандартчиллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай харилцан зөшилцсөн байна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Гал түймрээс хамгаалах. Барилгын гадна талын суурин шат. Дээврийн хязгаарлагч. Техникийн шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6575   -   2016   7  х
1 Хамрах хүрээ 1.1 Энэхүү стандарт нь орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилга байгууламжийн гадна талд байрлуулсан барилгын суурин шатаар хүмүүсийг аврах, гал сөнөөгч, гал унтраах техник хэрэгслийг дээвэрт гаргах босоо болон марш хэлбэрийн металл барилгын гадна байрлах шат мөн түүнчлэн дээвэрт ажил гүйцэтгэхэд аюулгүй байдлыг хангах зориулалт бүхий хязгаарлагчид тавигдах шаардлагыг тогтооно. 1.2 Энэхүү стандартын төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэн нь зураг төсөл боловсруулах, барилга байгууламжийг ашиглалтанд хүлээж авах болон үйл ажиллагааныхаа явцад заавал мөрдөнө. 1.3 Энэхүү стандартын 6.1.3 дахь заалтын ашиглалтад хүлээн авахад тавигдах шаардлага нь стандарт хүчин төгөлдөр болохоос өмнө боловсруулагдсан зураг төсөл, баригдаж байгаа болон ашиглалтанд орсон барилга байгууламжид хамрахгүй болно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Галын аюулаас хамгаалах нийтлэг асуудал. Галын ангилал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4284   -   2017   5  х
Энэ стандартаар шатамхай бодис материалын төлөв байдал, шинж чанараас хамааруулан тэдгээрт гарч буй галыг тогтсон загвараар ангилж, түүний үндэсний тэмдэглэгээнд тавих шаардлагыг тогтооход оршино.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Гал унтраах анги, хэсэг, аврах нэгжид тавих шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6412   -   2013   17  х
Энэхүү стандартаар Монгол улсын хэмжээнд гал унтраах анги, хэсэг, аврах нэгжид тавих шаардлагыг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: ГАЛЫН АЮУЛААС ХАМГААЛАХ- ТАЙЛБАР ТОЛЬ 5-Р ХЭСЭГ: УТААНЫ ХЯНАЛТ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  8421-5   -   2000   6  х
ISO 8421 –ын энэ хэсэгт утааны хяналтын салбарын нэр томъѐо ба тодорхойлолтуудыг тогтоосон. Ерөнхий нэр томъѐонуудыг ISO 8421-1-д оруулсан. Нэр томъѐонууд нь англи цагаан толгойн үсгийн дарааллаар байрласан, Англи , Франц хэлний үсгийн дараалал нэгэн адил. Тайлбар: Нэр томъѐонуудын дугаар 5-аар эхэлсэн нь олон улсын энэ стандартын 5-р хэсэг гэснийг тэмдэглэсэн болно.
Стандартын нэр: Галын аюулаас хамгаалах - Тайлбар толь 3-р хэсэг: Галыг илрүүлэх ба дохиолох
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  8421-3   -   2000   11  х

ISO 8421-ын энэ хэсэгт Гал  илрүүлэх ба дохиололын нэр томьёо, тодорхойлолтуудыг тогтоосон. Ерөнхий нэр томьёонуудыг 8421-1-д оруулсан.  3.1 ба 3.2-т  англи үсгийн дарааллаар байрласан. Англи, Франц үсгийн дараалал нэгэн адил.

 ТАЙЛБАР: Нэр томъёонуудын дугаар 5-аар эхэлсэн нь олон улсын энэ стандартын 5-р хэсэг гэснийг тэмдэглэсэн болно
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 24273709
Хэрэглэгчдийн анхааралд