Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Хөрсний нийт азот тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3242   -   1989   3  х

Энэ стандарт нь хөрсөнд агуулагдах нийт азотын хэмжээг тодорхойлох аргыг тогтооно. Аргын мөн чанар нь хөрсний шим бодисын азотыг хромын хүчлээр  задалж  эрдэс азотын хэлбэрт шилжүүлэн нийт азотыг тодорхойлоход үндэслэгдэнэ.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөрсний хялбар задрах азотыг Тюрин Кононовын аргаар тодорхойлох
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3243   -   1989   9  х

Энэ стандарт нь хөрсөнд агуулагдах хялбар задрах азотыг тодорхойлох аргыг тогтооно.

 

Аргын мөн чанар нь хөрсийг 0.5 н хүхрийн хүчлийн уусмалаар үйлчилж ургамалд ашиглагдах азотын хэмжээг тодорхойлоход үндэслэгдэнэ.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөрс. Хөрсний химийн элементүүдийн нийт хэмжээг тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3307   -   1991   27  х
Энэ стандартад хөрсний гарал үүсэл, үржил шимийн хэм хэмжээ химийн шинж, биологийн эргэлт ба бодисын баоанс зэргийг суллах зорилгоор хөрснөөс авсан дээжийг шинжилгээнд бэлтгэх, задаргаа хийж уусмалд шилжүүлэх, улмаар хөрсний ислийн бүрэлдэхүүн буюу химийн /макро/ элементүүдийн нийт хэмжээг тодорхойлох аргууд хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөрс. Хөдөлгөөнт фосфор, калийг тодорхойлох Чириковын арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4004   -   1987   5  х

Энэ стандарт нь эдэлбэр газрын хөрсний  агрохимийн болон  хөрс сайжруулалтын судалгаа, хөрсөнд тавих хяналтын ажил зэрэг шинжилгээг судалгааны ажлыг явуулахад карбонатгүй хөрсөн дэх хөдөлгөөнт фосфор, калийн хэмжээг тодорхойлох аргыг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөрс. Хөдөлгөөнт фосфор, калийг тодорхойлох Мачигины арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4006   -   1908   6  х

Энэ стандарт нь эдэлбэр газрын хөрсний  агрохими, хөрс сайжруулалт, хөрсний төлөв байдлын хяналт зэрэгт холбогдсон судалгаа шинжилгээний ажлыг хийх явцад хүрэн хөрс, говийн хөрс, цөлийн хөрс болон бусад карбонатлаг хөрсний хөдөлгөөнт фосфор, калийн хэмжээг тодорхойлох аргыг тогтооно. Мачигины арга нь 1%-ийн нүүрс хүчлийн аммони уусмалд хөрсөн дэх хөдөлгөөнт фосфор, калийг хандлан авч хэмжээг калориметрийн болон дөлийн фотометрийн аргаар тодорхойлоход үндэслэнэ.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөрсний чанар. Барийн хлоридын уусмал ашиглан суурийн ханалтын түвшин ба идэвхтэй катион солилцлын багтаамжийг тодорхойлох
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  11260   -   2000   13  х

Энэхүү стандартаар хөрсөн дэхь  (ион солилцолд оролцох) магни, кальци, кали, натрийн агуулгыг тодорхойлох ба хөрсний рН дэхь катион солилцлын багтаамжийг  тодорхойлох аргад хамаарна.

 

 

Энэ стандартыг агаарт хатаасан бүх төрлийн хөрсний дээжинд хэрэглэж болно.

 

ISO 11464 тоот олон улсын стандартын дагуу урьдчилсан боловсруулалт хийхийг зөвлөж байна.

 

Стандартын нэр: Хөрсний чанар. pH тодорхойлох
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  10390   -   2001   7  х

Олон улсын энэхүү стандарт нь 1:5 эзэлхүүний харьцаатай хөрс:усны суспензи, 1 моль/л калийн хлоридын (KCe) болон 0.01 моль/л кальцийн хлоридийн (CaCe2) уусмалын рН-ыг шилэн электрод ашиглан тодорхойлох олон улсын арга болно.

 

ISO 11464-ын дагуу бэлтгэсэн, агаарын нөхцөлд хатаасан хөрсний бүх төрлийн дээжийн рН-ыг тодорхойлоход энэхүү стандартыг хэрэглэнэ.

 

 

Стандартын нэр: Хөрсний чанар. Хөрсний усан орчны хандан дахь кадми, хром, кобальт, зэс, хар тугалга, мангани, никель, цайрыг тодорхойлох. Дөлний болон цахил
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  11047   -   2001   22  х

Энэ олон улсын стандартад ISO 11466-ын дагуу авсан хөрсний усан орчны хандан дахь кадми, хром, кобальт, зэс, хар тугалга, мангани, никель, цайрыг дангаар нь буюу олноор нь атомын шингээлтийн спектрометрээр тодорхойлох хоёр аргыг заажээ. Тухайн элементийн дээжид байгаа таамаглаж байгаа агуулгаас хамаарч аргаа сонгох ба нэг дээж дэх бүх элементийг илрүүлэхэд хоёр арга хоёул шаардагдаж болох юм. Хандалсан элементүүдийн агуулга хүснэгт 1 (килограмм дахь хуурай бодисын миллиграмаар)-д заасан хэмжээнээс их буюу багаас хамаарч тухайн аргыг хэрэглэнэ. Хоёр арга тусад нь дараах байдлаар үзүүлэв:

 

 

A арга- Дөлөн атомын шингээлтийн спектрометрээр кадми, хром, кобальт, зэс, хар тугалга, мангани, никель, цайрыг тодорхойлох.

 

 

 

B арга- Цахилгаан дулааны атомын шингээлтийн спектрометрээр кадми, хром, кобальт, зэс, хар тугалга, мангани, никель, цайрыг тодорхойлох.

 

 

Хоёр арга болон арга тус бүрийн ялгаатай элементүүдэд олонхи аргачлал болон урвалж нь нийтлэг байна. Аливаа аргачлалыг гүйцэтгэж эхлэхээсээ өмнө бүх стандартыг анхааралтай уншихыг хэрэглэгчдэд зөвлөж байна.

 

 

ТАЙЛБАР 1  Хүснэгт 1-д өгөгдсөн илрүүлэх хязгаар нь энэ олон улсын стандартыг гаргах үед байгаа багаж техникт тохирно. Техникийн шинэчлэлт нь энэ байдлыг цаашид өөрчилж болох юм.

 

 

Стандартын нэр: Хөрсний чанар- Нийт цианид болон хялбар ялгардаг цианидыг тодорхойлох тасралтгүй урсгалын шинжилгээний арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  17380   -   2008   16  х

Энэхүү олон улсын стандарт нь хөрсөнд агуулагдах нийт цианид болон хялбар ялгардаг цианидын массын хувийг тасралтгүй урсгалын автомат нэрлэгийн багаж ашиглан фотометрийн аргаар тодорхойлоход хамаарна.

 

 

Стандартын нэр: Хөрсний дээжинд мөнгөн ус тодорхойлох атом шингээлтийн хүйтэн уур (AAS-CV)-ын арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5990   -   2009   6  х

Энэхүү стандарт нь атом шингээлтийн хүйтэн уурын аргаар хөрс, чулуулаг, хүдэр зэрэг хатуу материалд мөнгөн усны агуулгыг тодорхойлох багажит шинжилгээний арга юм. Энэ стандартыг шинжлэх дээжинд мөнгөн усны агуулга маш бага буюу мкг/кг (ppb) -н түвшнээс дээш үед мөрдөнө.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ахуй ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 24859002
Хэрэглэгчдийн анхааралд