Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Усны чанар. Гадаргуугийн анион идэвхт бодисыг тодорхойлох.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  3533   -   1999   5  х
1. Хамрах хүрээ Энэ стандарт нь усан орчин дахь гадаргуугийн анион идэвхт бодисыг тодорхойлохдоо метилен хөх идэвхит бодисоор (МХИБ) нь хэмжихэд үндэслэсэн спектрофотометрийн аргыг тогтооно. Энэ аргыг унд, гадаргуун ба хаягдал усыг шинжлэхэд хэрэглэх бөгөөд жишээлбэл лаборатори, хаягдал усны цэвэрлэх байгууламжийн шинжилгээний системд гадаргуугийн идэвхит бодисын анхны задралыг тодорхойлж болно. Цэвэрлэх байгууламжийн ахуйн хаягдал усыг шинжлэхэд гадаргуугийн идэвхит бодис нь нийлэг ба тодорхой хэмжээгээр байгалийн гадаргуугийн анион идэвхт бодисыг агуулна. Энэ арга нь гадаргуугийн анион идэвхт бодисын 0.1 - 5.0 мг/л агуулгыг тодорхойлох бөгөөд түүний нэрмэл усанд уусган бэлтгэсэн гадаргуугийн идэвхит бодисыг мэдрэх чадвар 0.05мг/л байна. Шинжилгээний явцад сульфонат, сульфатуудыг хялбар хэмжих боловч зарим эерэг болон сөрөг нөлөөллүүд учирч болох юм. (9-ыг үзнэ үү)
Стандартын нэр: Унд, ахуйн зориулалттай усны төвлөрсөн хангамжийн эх булгийг сонгох журам ба эрүүл ахуйн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0899   -   1992   14  х

Энэ стандарт нь түгээгүүрийн сүлжээгээгр дамжуулан унд, ахуй, техникийн хэрэгцээнд хослон ашиглах төвлөрсөн усан хангамжийн системийн эх булгийг хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах эрх ашигт нийцүүлж сонгон авах эрүүл ахуйн шаардлагыг тогтооход хамаарна.

 

            Төвлөрсөн бус усан хангамжийн эх булаг болон рашаан усны эх булаг сонгон авахад энэ стандарт хамаарахгүй.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл мэндийг хамгаалах. Аюулгүй байдал. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0900   -   2005   11  х

Энэхүү стандарт нь төвлөрсөн ба төвлөрсөн бус ус хангамжийн эх үүсвэрээс (ус олборлох, нөөцлөх, чанарыг сайжруулах, түгээх, зөөвөрлөх, савлах) хэрэглэгч хүртэлх шат дамжлаганд хүн амын унд-ахуйн зориулалтаар  (цаашид “Ундны усны” гэх) ашиглах усны эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын хяналт, үнэлгээг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны бүх хүрээг хамарна. 

 

Усны нөөц нь тогтоогдоогүй, эрх бүхий байгууллагаас унд-ахуйн зориулалтаар ашиглах зөвшөөрөл авч баталгаажуулж, бүртгэгдээгүй усны бусад эх үүсвэр (гол мөрөн, нуур, цас мөс, уурхайн болон богино яндант инженерийн хийцтэй худаг, булаг шанд  зэрэг )-т энэхүү стандарт хамаарахгүй.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Байгаль орчин. Усны чанар.Дээж авах. 5-р хэсэг: Ундны ус, хүнс болон ундаа үйлдвэрлэхэд хэрэглэгдэх уснаас дээж авах заавар
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  5667-5   -   2001   11  х

ISO 5667 стандартын энэ хэсэгт ундны ус, хүнс болон ундаа боловсруулахад хэрэглэгддэг уснаас дээж авах төлөвлөгөө боловсруулах, дээж авах арга техник болон дээж авч явах, хадгалах (энд цаашид хялбарчлахын тулд ундны ус гэж товчлов) зэрэгт хэрэглэгдэх нарийвчилсан зарчмуудыг тогтоож өгнө. Энэ нь цэвэрлэх байгууламжинд усыг цэвэршүүлэх (энд цэвэршүүлээгүй усанд хийх шинжилгээг багтаасан) ажиллагаа, цэвэрлэх байгууламж болон ус түгээх системд хяналт тавих, уг системд гарсан гэмтлийг илрүүлэх зэрэгт мөн хамаатай болно.

 

 

Стандартын нэр: Гэр, ахуй, ундны усны физик-химийн шинжилгээний арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  1097   -   1970   20  х

Энэ стандарт нь түгээгүүрээр дамжуулан гэр ахуйн болон ундны хэрэгцээнд ашиглаж байгаа, ашиглахаар  төлөвлөж байгаа усны химийн чанарыг шинжлэхэд хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Усны чанар. Ундны усанд ялтаст шүүлтүүрийн аргаар Pseudomonas aeruginosa бактерийг илрүүлэх
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6546   -   2015   6  х
Энэхүү стандарт нь төвлөрсөн болон төвлөрсөн бус усан хангамжийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын усны эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдалд нян судлалын хяналтын шинжилгээг хийх лабораториудад хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Байгаль орчин. Усны чанар. Дээж авах. 5-р хэсэг: Ундны ус, хүнс болон ундаа үйлдвэрлэхэд хэрэглэгдэх уснаас дээж авах заавар
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  5667-5   -   2001   12  х
ISO 5667 стандартын энэ хэсэгт ундны ус, хүнс болон ундаа боловсруулахад хэрэглэгддэг уснаас дээж авах төлөвлөгөө боловсруулах, дээж авах арга техник болон дээж авч явах, хадгалах (энд цаашид хялбарчлахын тулд ундны ус гэж товчлов) зэрэгт хэрэглэгдэх нарийвчилсан зарчмуудыг тогтоож өгнө. Энэ нь цэвэрлэх байгууламжинд усыг цэвэршүүлэх (энд цэвэршүүлээгүй усанд хийх шинжилгээг багтаасан) ажиллагаа, цэвэрлэх байгууламж болон ус түгээх системд хяналт тавих, уг системд гарсан гэмтлийг илрүүлэх зэрэгт мөн хамаатай болно.
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7712
Нийт хуудас үзсэн : 23235031
Хэрэглэгчдийн анхааралд