Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Байгаль орчны хамгаалал. Ус. Ус ашиглалт , хамгаалалт . Нэр томьёо, тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  17.1.1.10   -   1979   5  х

Энэ стандарт нь ус ашиглалт, хамгаалалтын холбогдолтой, шинжлэх ухаан, техник үйлдвэрлэлд хэрэглэгдэх үндсэн дээр нэр томьёог тогтооно. Энэ стандартаар тогтоож байгаа нэр томьёог улс ардын аж ахуйд хэрэглэж байгаа бүх төрлийн баримт бичиг, шинжлэх ухаан техникийн болон лавлах ном хэвлэлд албан ёсоор хэрэглэвэл зохино. Ойлголт бүрд стандартчилсан нэр томьёог тогтооно. Стандартын нэр томьёоны оронд ижил утгатай нэр томьёог орлуулан хэрэглэхийг хориглоно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Байгаль орчны хамгаалал.Усан мандал. Ус ашиглалтын ангилал.Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  17.1.1.14   -   1980   3  х

 Энэ стандарт нь БНМАУ-ын нэгдсэн фондын ашиглалтанд хамаарна.

 

            Ус ашиглах, хамгаалахтай холбогдсон норматив-техникийн баримт бичиг, боловсруулах, тэрчлэн ус ашиглалтын улсын бүртгэл, усны тоо бүртгэлийг хөтлөхөд энэ стандартыг хэрэглэнэ. Харин энэ стандарт нь ус хангамжийн ба сувагжуулалтын системд хамаарахгүй.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Усны аж ахуй, гидротехник, урсгал усны нэр томьёо, тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0359   -   1989   20  х
Энэ стандарт нь усны аж ахуйн нэр томьёо, тодорхойлолтыг тогтоох шинжлэх ухаан, техник болон үйлдвэрлэлд хэрэглэхэд хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Усны тунгалагийг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2570   -   1978   1  х

Энэ стандарт нь усны тунгалагийг тусгай хэмжээст үсгийн (шрифт) тусламжтайгаар тодорхойлоход хамаарна.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Гидрогеологийн нэр томъёо. Тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3382   -   1982   6  х

Энэ стандарт нь улс ард аж ахуйн бүх салбарт хэрэглэх усны аж ахуйн холбогдолтой шинжлэх ухаан техник, үйлдвэрлэлд хэрэглэгддэг нэр томъёо тодорхойлолтуудыг тогтооно.

 

Стандартын нэр  томъёог өөр бусад нэр томъёогоор орлуулан хэрэглэхийг хориглоно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Байгаль орчныг хамгаалах. Усан мандал. Гадаргын усны чанарыг хянах журам
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4047   -   1988   13  х

Энэхүү стандартаар гадаргын  / гол мөрөн , нуур , усан сангийн / усны  чанарыг физик, хими, гидробиологийн үзүүлэлтүүдээр хянах журмыг тогтооно.

 

 

Харин энэ стандарт нь хайгуул судалгаа ба MNS 17.1.1.14- 80 –д заасан тодорхой зорилгоор ашиглагдаж байгаа гол мөрөн, нуур, усан сангийн усны чанарыг хянах журамд хамаарахгүй.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Усны аж ахуй. Усны мелиораци нэр томьёо, тодорхойлолт.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4078   -   1989   9  х

Энэхүү стандарт нь улс ардын аж ахуйн бүх салбарт хэрэглэх усны аж ахуй, усны мелиорацийн холбогдолтой нэр тоьмёо, тодорхойлолтыг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Усны чанар. Нэр томьёо, тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4079   -   2016   42  х
Энэхүү стандарт нь усны чанар, түүний хяналт-шинжилгээ, ус хангамж, ариутгах татуургын байгууламжийн ашиглалт, хамгаалалттай холбогдолтой шинжлэх ухаан, техник, үйлдвэрлэлд хэрэглэх үндсэн нэр томьѐо, тодорхойлолтыг англи, монгол хэл дээр тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Усан орчны чанарын үзүүлэлт. Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4586   -   1998   3  х

1.1                   Энэхүү стандарт нь хүний эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, экосистемийн тэнцлийг хангах зорилгоор усан орчны чанарын шаардлагыг тогтооход хамаарна.

 

 

1.2                   Энэхүү стандарт нь ус ашиглалтын тусгай төрлийн шаардлага, байгалийн эрдэсжилт, агууламж ихтэй болон зохих журмын дагуу урьдчилан тогтоосон үйлдвэрлэлийн нөлөөллийн бүсийн усан орчинд хамаарахгүй.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Усны чанар-Дээж авах:14-р бүлэг. Гадаад орчны уснаас сорьц авах болон тээвэрлэх, гарын авлагын зөвлөмж
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  5667-14   -   2000   22  х

Гадаргуугийн цэвэр, бохир, далайн болон гүний уснаас сорьц авах гарын авлагатай холбогдуулж төрөл бүрийн чанарын баталгаажилтын техникийг хэрэглэх, сонгох зааврыг ISO 5667 тоот олон улсын стандартад тусгасан болно.

 

 

 

 

 

Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7712
Нийт хуудас үзсэн : 23235235
Хэрэглэгчдийн анхааралд