Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Байгаль орчны хамгаалал.Усан мандал. Ус ашиглалтын ангилал.Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  17.1.1.14   -   1980   3  х

 Энэ стандарт нь БНМАУ-ын нэгдсэн фондын ашиглалтанд хамаарна.

 

            Ус ашиглах, хамгаалахтай холбогдсон норматив-техникийн баримт бичиг, боловсруулах, тэрчлэн ус ашиглалтын улсын бүртгэл, усны тоо бүртгэлийг хөтлөхөд энэ стандартыг хэрэглэнэ. Харин энэ стандарт нь ус хангамжийн ба сувагжуулалтын системд хамаарахгүй.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Усны тунгалагийг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2570   -   1978   1  х

Энэ стандарт нь усны тунгалагийг тусгай хэмжээст үсгийн (шрифт) тусламжтайгаар тодорхойлоход хамаарна.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Байгаль орчныг хамгаалах. Усан мандал. Гадаргын усны чанарыг хянах журам
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4047   -   1988   13  х

Энэхүү стандартаар гадаргын  / гол мөрөн , нуур , усан сангийн / усны  чанарыг физик, хими, гидробиологийн үзүүлэлтүүдээр хянах журмыг тогтооно.

 

 

Харин энэ стандарт нь хайгуул судалгаа ба MNS 17.1.1.14- 80 –д заасан тодорхой зорилгоор ашиглагдаж байгаа гол мөрөн, нуур, усан сангийн усны чанарыг хянах журамд хамаарахгүй.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Усны чанар. Нэр томьёо, тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4079   -   2016   42  х
Энэхүү стандарт нь усны чанар, түүний хяналт-шинжилгээ, ус хангамж, ариутгах татуургын байгууламжийн ашиглалт, хамгаалалттай холбогдолтой шинжлэх ухаан, техник, үйлдвэрлэлд хэрэглэх үндсэн нэр томьѐо, тодорхойлолтыг англи, монгол хэл дээр тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Усан орчны чанарын үзүүлэлт. Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4586   -   1998   3  х

1.1                   Энэхүү стандарт нь хүний эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, экосистемийн тэнцлийг хангах зорилгоор усан орчны чанарын шаардлагыг тогтооход хамаарна.

 

 

1.2                   Энэхүү стандарт нь ус ашиглалтын тусгай төрлийн шаардлага, байгалийн эрдэсжилт, агууламж ихтэй болон зохих журмын дагуу урьдчилан тогтоосон үйлдвэрлэлийн нөлөөллийн бүсийн усан орчинд хамаарахгүй.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Усны чанар-Дээж авах:14-р бүлэг. Гадаад орчны уснаас сорьц авах болон тээвэрлэх, гарын авлагын зөвлөмж
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  5667-14   -   2000   22  х

Гадаргуугийн цэвэр, бохир, далайн болон гүний уснаас сорьц авах гарын авлагатай холбогдуулж төрөл бүрийн чанарын баталгаажилтын техникийг хэрэглэх, сонгох зааврыг ISO 5667 тоот олон улсын стандартад тусгасан болно.

 

 

 

 

 

Стандартын нэр: Усны чанар – Дээжлэх – Хэсэг 3: Дээжийг боловсруулах ба хадгалах зөвлөмж
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  5667-3   -   1999   28  х
Энэхүү стандартын энэ хэсэгт усны дээжийг зөөвөрлөх болон хадгалахтай холбоотой анхаарвал зохих арга хэмжээний талаарх ерөнхий зөвлөмж өгөгдсөн.
Дээжлэсэн газар дээрээ шинжилгээ хийх боломжгүйн улмаас лабораторит авчирч шинжилгээ хийх дээжүүдэд (бага хэмжээтэй эсвэл нийлмэл найрлагатай) энэхүү зөвлөмжийг ашиглах нь тохиромжтой.
Стандартын нэр: Усны чанар. Дээж авах 1-р хэсэг: Дээж авах хөтөлбөр боловсруулах заавар
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  5667-1   -   2002   21  х
Энэхүү олон улсын стандартыг усны чанарт хяналт тавих, чанарын үзүүлэлтийг тодорхойлох бохирдлын эх үүсвэр, (түүний дотор ѐроолын хагшаас болон лаг ) –ийг тодруулах зорилготой дээж авах хөтөлбөр боловсруулах ерөнхий зарчмуудыг тодорхойлж өгнө.
Стандартын нэр: Усны чанар - Дээж авах. 13-р бүлэг : Бохир ус болон цэвэрлэх байгууламжийн лагаас дээж авах заавар
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  5667   13   2000   19  х
Олон улсын ISO 5667 стандартын энэ хэсэгт бохир ус цэвэрлэх, ус боловсруулах байгууламж, үйлдвэрийн усны лагаас дээж авах зааврыг оруулсан болно. Эл заавар нь дээр дурьдсан байгууламжууд дахь бүх төрлийн лаг, түүнчлэн түүнтэй төсөөтэй шинж чанар бүхий лагаас дээж авахад зориулагдсан бөгөөд хувийн орон сууцны бохир ус хуримтлуулж, зайлуулах сангаас лагийн дээж авахад уг зааврыг мөн хэрэглэж болно. Энд дээж авах арга, техникийг зааварчлан оруулав.
Стандартын нэр: Усны чанар - Дээж авах. 8-р бүлэг : нойтон хур тундасны дээж авах заавар
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  5667   8   2000   18  х

ISO 5667-ийн энэ бүлэг нь нойтон хур тундасны чанарыг тодорхойлох ажлыг зохион байгуулах асуудлыг багтаана. Энэ заавар нь борооны хур тундасны тоо хэмжээг хэмжих асуудлыг авч үзээгүй болно.

 

 

ISO 5667-ийн энэ бүлэг нь хатуу (мөс) тундасны тухайд хамааралгүй бөгөөд нойтон хур тундасны зарим төрөл болох манан, будан, үүлний талаар ч энд авч үзээгүй болно. Үүний учир шалтгаан нь эдгээр хур тундасны хэмжилзүйн асуудал өнөөдрийг хүртэл судалгааны шатандаа явж байгаа болно. Гэвч эдгээр асуудал чухал ач холбогдолтойг тэмдэглэх нь зүйтэй. Учир нь зарим тохиолдолд дээр дурьдсан зарим төрлийн тундасны хэмжээ нь нойтон тундасны хэмжээтэй ойролцоо буюу илүүдэл хэмжээтэй байгааг судалгааны үр дүн харуулсан байна. Иймд нойтон хур тундасны тоо хэмжээний үзүүлэлт нь нийт тундасны тоо хэмжээг ганцаараа гүйцэд тодорхойлох нь ховор байдаг. Энэ стандартын гол зорилгыг 1.1 ба 1.2-р зүйлд тусгасан болно.

 

Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25654235
Хэрэглэгчдийн анхааралд