Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Нийтийн хэрэглээний автомат телефон станцын төрөл ангилал, техникийн үзүүлэлтүүд
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5318   -   2003   47  х

Зорилго
Энэ стандарт нь Монгол улсын харилцаа холбооны с
үлжээ болон ирээдүйд ашиглах нэгдмэл үйлчилгээт тоон сүлжээний үйл ажиллагааг бүрэн дэмжих техникийн үзүүлэлттэй тоон автомат телефон станцын төрөл, түүнд  тавих техникийн ерөнхий шаардлагыг тодорхойлох зорилгоор боловсруулсан болно.

Хамрах х
үрээ
Энэ стандарт нь дараах т
өрлийн холболтын системд хамаарч тэдгээрт тавих техникийн болон ашиглалт, үйлчилгээний шаардлагуудыг тогтооно. үүнд: (А.хавсралт үз )
-
Үндэсний сүлжээ дэх хот, хот хоорондын ба транзит тоон автомат телефон станц (Local/transit switching exchanges in national network)
- Хот, хот хоорондын тоон автомат телефон станц (Local exchange)
- Алсын холболтын дэд автомат телефон станц (Remote subscriber unit-RSU)
- Концентратор (Exchange concentrator)
- Бага оврын тоон АТС (Small digital exchange-SDE)

 

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Цахилгаан холбооны сүлжээнд ажиллахад тавих аюулгүй ажиллагааны шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5596   -   2006   10  х

Цахилгаан холбооны сүлжээний байгууламжийг шинээр байгуулах, ашиглалтын үед тавих техникийн аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлагыг тогтооно. 

 

Цахилгаан холбооны сүлжээ болон байгууламжийг шинээр байгуулах, ашиглалт үйлчилгээ эрхэлж байгаа үйлчлэгч, тэдгээрийн инженер техникийн ажилтнууд  энэ стандартыг мөрдөнө.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: АDSL технологитой системийн интерфэйст тавих техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5694   -   2006   21  х

Энэхүү стандартаар интернэт болон мэдээллийн сүлжээнд холбогдож, тоон өгөгдлийг телефоны шугамаар  дамжуулах АDSL технологийн үйлчилгээнд ашиглах техник, тоног тохөөрөмжид тавих техникийн шаардлагуудыг тодорхойлно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Tелефон холбооны олон хосын нам үелзлэлийн кабелийг цахилгааны кабельтай огтлолцох болон зэрэгцэн суурилуулахад тавих шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5696   -   2006   7  х

Төв суурин газар    холбооны кабелийн угсралтын ажил гүйцэтгэхэд  кабелийн нэг үзүүрт холбогдсон төгсгөлийн төхөөрөмжийн гэмтэл сааталгүй ажиллах, тэдгээрийг ажиллуулж байгаа ажилтны аюулгүй ажиллагаа болон нөгөө үзүүрт холбогдон ажиллах хэрэглэгчийн төхөөрөмж /телефон аппарат, факс, компъютер г.м/-ийн найдвартай, аюулгүй  ажиллах  шаардлагыг биелүүлэхэд холбоо мэдээллийн кабелийг  технологийн  дагуу  суурилуулахад дагаж  мөрдөх шаардлагуудыг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Утасгүй холбооны систем. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5697   -   2006   6  х
Энэ стандарт нь төв, суурин газруудад ажиллаж байгаа CDMA технологи дээр үндэслэгдсэн утасгүй холбооны сүлжээний систем, түүний тоног төхөөрөмжид хамаарна
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Монголжин бичгийн кодыг хэрэглэх дүрэм
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4932   -   2000   78  х
Энэ стандартаар монголжин бичгийн кодын зарчим, монголжин бичгийн үндсэн тэмдэгтүүд, дүрслэх тэмдэгтүүд, лавлах хүснэгт амилсан үеийн онцлог, тусгай цэг, тэмдэг болон удирдах тэмдэгтүүд, тэдгээрийн хэрэглэх дүрмийг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Тоон болон аналог дамжуулах байгууламжийн харилцан зохицоо, интерфейсийн техникийн үзүүлэлт, үндсэн шаардлагууд
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5360   -   2004   18  х

1.1       Харилцаа холбооны сүлжээ болон ирээдүйд ашиглагдаж болох нэгдмэл үйлчилгээт тоон сүлжээний үйл ажиллагааг бүрэн дэмжих техникийн үзүүлэлттэй тоон дамжууллын нягтруулах төхөөрөмж, түүний интерфэйс, аналог ба тоон байгууламжийн зохицол, тэдгээрт тавих техникийн ерөнхий шаардлагыг тогтооно.

 

 

 

1.2       Энэ стандарт нь дараах төрлийн дамжуулах байгууламжид хамаарна. Yүнд:

 

 

 

-                      Цахилгаан холбооны хот, хот хооронд сүлжээ болон өндөр хурдны мэдээлэл             дамжуулахад ашиглах анхдагч, хоёрдогч, гуравдагч, дөрөвдөгч эрэмбийн       тоон дамжууллын нягтруулгын төхөөрөмж;

 

 

 

-                      Аналог тоон хувиргуур агуулсан дамжууллын болон нягтруулгын тоног            төхөөрөмж, түүний интерфэйс;

 

 

 

-                      Байгууллага, компанийн мэдээллийн сүлжээний тоон дамжууллын       төхөөрөмжүүд;

 

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: 220 кВ, түүнээс бага хүчдлийн цахилгааны тоног төхөөрөмж тэдгээрийн барилга байгууламжийг аянганаас хамгаалах дүрэм ба бүдүүвч
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  1548   -   1972   21  х
Энэ стандарт нь 220 кВ хүртэл хүчдэлтэй цахилгааны тоног төхөөрөмжүүд, тэдгээрийн барилга байгууламжийг аянганаас хамгаалахад хамаарагдана
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Утсан холбооны төхөөрөмж ба түүн дээр ажиллагсдыг цахилгаан соронзон орны нөлөөллөөс хамгаалах /хэмжилтийн аргууд/
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3964   -   1987   22  х

Хэмжүүрийн багажийг цахилгаан төмөр замын холболтын сүлжээнд, нөлөөлөх гүйдлийн үйлчлэлийн хэмжээг тэмдэглэж авч байхаар холбоно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: АЛСЫН ХОЛБОО. ДУУ ДҮРС БИЧЛЭГИЙН ТЕХНИК НИЙТИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ТЕЛЕФОН СҮЛЖЭЭНИЙ АНАЛОГ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН МОДУЛЬД ХОЛБОГДОХ ТӨГСГӨЛИЙН ТӨХӨӨРӨМ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4911   -   2000   18  х
Энэ стандартаар нийтийн хэрэглээний телефон сүлжээ (НХТС)-ний аналог, хэрэглэгчдийн модульд холбогдох төгсгөлийн төхөөрөмж (ТТ)-ний тодорхойлолт, төрөл, төлөв, шалгалтын цэгүүд, тогтмол гүйдлийн хэлхээн дэх үзүүлэлтүүд, дуудлагын хэлхээний үзүүлэлтүүд, төгсгөлийн төхөөрөмжийн дамжуулалтын үзүүлэлтүүд, шуугианы төвшин, дуудлагын үйлдлүүд ба холболтод тавих техникийн ерөнхий шаардлагыг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25654742
Хэрэглэгчдийн анхааралд