Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Эко тэмдэг ба мэдэгдэл – Ерөнхий зарчим
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  14020   -   2004   6  х

Олон улсын энэхүү стандарт нь эко тэмдэг, мэдэгдлийг боловсруулах ба хэрэглэхэд чиглүүлэх зарчмуудыг тогтооно. ISO 14020 цувралын бусад стандартуудыг олон улсын энэхүү стандарттай хамт хэрэглэвэл зохино.

 

 

Олон улсын энэ стандартыг баталгаажуулалт, бүртгэлийн зориулалтад техникийн нөхцөл байдлаар хэрэглэхэд зориулаагүй болно.

 

Стандартын нэр: Байгаль орчны эко-тэмдэг ба мэдэгдэл. Өөрийн зарласан мэдүүлэг (Байгаль орчны эко-тэмдэг хэрэглэх II дахь загвар)
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  14021   -   2001   25  х

  Олон улсын энэ стандартад тодорхойлсон шаардлагын дагуу аж ахуйн нэгж, байгууллагаас бүтээгдэхүүнтэй холбогдуулан байгаль орчны талаар өөрийн зарласан(тунхагласан) мэдүүлэгт график, эко-тэмдэг, мэдэгдлийг оролцуулан гаргаж болно. Ингэснээр цаашдаа энэ мэдүүлэгт нийтлэг нэр томъёог сонгон тодорхойлж хэрэглэнэ. Тэдгээрийг хэрхэн яаж тодорхойлж хэрэглэхийг зааж өгнө.Түүнчлэн олон улсын энэ стандартад байгаль орчны өөрийн зарласан мэдүүлэгийн болоод үнэлэлтийн ерөнхий үнэлгээ, шалгаж нотлох арга зүйг тодорхойлохдоо  шалгаж нотлох, онцлогийг тусгана. Олон улсын энэ стандарт нь албан ёсны мөрдлөг болгож буй орчны мэдээлэл, мэдүүлэг, эко-тэмдэг хэрэглэх, эсхүл хууль тогтоомжийн бусад шаардлагыг ямар нэг хэлбэрээр өөрчилж, солих явдалд хамаарахгүй.     

 

 

Стандартын нэр: Хүрээлэн буй орчны тэмдэг ба мэдэгдэл – Хүрээлэн буй орчныг тэмдэглэх 1-р загвар – Зарчмууд ба журмууд
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  14024   -   1999   14  х

Энэхүү олон улсын стандарт нь бүтээгдэхүүний ангиллыг сонгох,

 

 

бүтээгдэхүүний хүрээлэн буй орчны шалгуур үзүүлэлт, бүтээгдэхүүний шинж

 

 

чанарыг тодорхойлох асуудлуудыг хамарсан хүрээлэн буй орчныг тэмдэглэх

 

 

1-р загварыг боловсруулах, шаардлагад нийцэж буйг үнэлэх, баталгаажуулахад

 

 

зориулсан үндсэн зарчмууд ба журмуудыг тогтооно.

 

 

Түүнчлэн хүрээлэн буй орчны тэмдгийг олгох баталгаажуулалтын журмыг тогтооно.

 

 

Стандартын нэр: Байгаль орчны эко-тэмдэг ба мэдэгдэл- Байгаль орчны мэдэгдэл - III загвар. Техникийн Тайлан
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO TR  14025   -   2001   34  х

Техникийн тайлан нь III загварт хамаарах байгаль орчны мэдэгдэл, холбогдох хөтөлбөрийн талаархи асуудал ба түүний бүрдэл хэсгийг тогтоож тодорхойлохтой холбогдсон техникийн асуудал, тухайлбал тунхаглах хэлбэр, уялдаа холбоо, уг мэдэгдлийг боловсруулах, батлах талаархи удирдлага, зохион байгуулалтын асуудлыг тус тус анхааран үзнэ.       

 

 

Стандартын нэр: Үндэсний эко-тэмдэг. Техникийн шаардлага, хэлбэр хэмжээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5600   -   2003   3  х
Энэ стандартаар зохих хууль тогтоомжийг үндэслэн бүтээгдэхүүн, бусад шаардлагатай объектод баталгаажуулалтын тогтоосон журмын дагуу хэрэглэж ашиглах Үндэсний эко-тэмдэг /буюу эко-марк/-ийн  хэлбэр, хэмжээ, түүнд тавих техникийн ерөнхий шаардлагыг тогтооно.  
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Эко тэмдэг ба мэдэгдэл – Ерөнхий зарчим
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  14020   -   2004   6  х

Олон улсын энэхүү стандарт нь эко тэмдэг, мэдэгдлийг боловсруулах ба хэрэглэхэд чиглүүлэх зарчмуудыг тогтооно. ISO 14020 цувралын бусад стандартуудыг олон улсын энэхүү стандарттай хамт хэрэглэвэл зохино.

 

 

Олон улсын энэ стандартыг баталгаажуулалт, бүртгэлийн зориулалтад техникийн нөхцөл байдлаар хэрэглэхэд зориулаагүй болно.

 

 

ТАЙЛБАР:   ISO 14020 цувралын бусад олон улсын стандартууд нь энэхүү олон улсын стандартын 4-р бүлэгт заасан зарчимтай нийцэж байвал зохино. Одоогийн байдлаар ISO 14020 цувралд ISO 14021, ISO 14024 ба ISO/TR 14025 (номзүйг үзнэ үү) стандартууд хамаарна.

 

Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7712
Нийт хуудас үзсэн : 23235254
Хэрэглэгчдийн анхааралд