Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Байгаль орчны бохирдол, бохирдлын хяналт ба хамгаалалт - Агаар, хөрсөн дэх пестицидийн үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6147   -   2010   12  х

Энэхүү стандарт нь гадаад орчин болон ажлын байрны агаар, хүрээлэн буй орчны хөрсөнд байх пестицидийн үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг тандах, үнэлэх, хянахад хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хүлэмжийн хий - Хүлэмжийн хийн магадлагаа, нотолгоо гаргагч талыг итгэмжлэх болон бусад хүлээн зөвшөөрөх ажиллагаанд тавих шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO/IEC  14065   -   2013   50  х
Энэхүү олон улсын стандарт нь хүлэмжийн хий (ХХ)-н мэдүүлэгт магадлагаа буюу нотолгоо гаргагч талд тавигдах зарчим, шаардлагыг тусгасан болно.
Энэхүү стандарт ХХ-н хөтөлбөртэй харшихгүй болно. Хэрэв ХХ-н хөтөлбөр
хэрэгжүүлж байгаа бол тухайн ХХ-н хөтөлбөрийн шаардлагууд нь энэхүү
олон улсын стандартад нэмэлт шаардлага болж орно.
Стандартын нэр: Хүлэмжийн хий – Нэгдүгээр хэсэг - Байгууллагын түвшинд хүлэмжийн хийн ялгарал ба шингээлтийг тооцоолох, тайлагнах тухай зааварчилсан удирдамж
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  14064-1   -   2015   23  х
ISO 14064-ийн энэхүү хэсэгт байгууллагын түвшинд ХХ-н ялгарал ба шингээлтийг тооцоолох, тайлагнахад тавигдах зарчим, шаардлагуудыг тусгасан болно. Үүнд байгууллагын ХХ-н тооллогыг загварчлах, боловсруулах, удирдах, тайлагнах болон нотлоход тавигдах шаардлагуудыг багтаасан болно. ISO14064 нь ХХ-н хөтөлбөртэй харшлахгүй. Хэрэв ХХ-н хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх боломжтой бол тухайн ХХ-н хөтөлбөрийн шаардлагууд нь ISO14064-ийн шаардлагуудаас гадна нэмэлт шаардлага болно. ТАЙЛБАР Хэрэв ISO14064-н шаардлагууд байгууллага эсвэл ХХ-н төсөл хэрэгжүүлэгчийг ХХ-н хөтөлбөрийн шаардлагыг биелүүлэхэд саад учруулахаар байвал, ХХ-н хөтөлбөрийн шаардлагыг дагаж мөрдөнө.
Стандартын нэр: Хүлэмжийн хий - Хүлэмжийн хийн магадлагаа болон нотолгооны багийн чадавхид тавих шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  14066   -   2015   27  х
Энэхүү олон улсын стандарт нь магадлагаа болон нотолгооны багийн ур чадварт тавигдах шаардлагуудыг заана. Энэ олон улсын стандарт нь ISO 14065 стандартын хэрэгжилтийг хангахад нэмэлт болно. Энэхүү олон улсын стандарт нь ямар нэгэн Хүлэмжийн хийн (ХХ) хөтөлбөртэй холбоогүй болно. Хэрэв тодорхой нэг ХХ-н хөтөлбөрийг хэрэглэх шаардлагатай бол ХХ-н хөтөлбөрийн ур чадварын шаардлага нь энэхүү олон улсын стандартын шаардлагад нэмэлт болно. ТАЙЛБАР: Удирдлага, боловсон хүчний ур чадварыг дэмжихэд тавигдах шаардлагыг ISO14065:2007 стандартын бүлэг 6-д заасан.
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7712
Нийт хуудас үзсэн : 23234952
Хэрэглэгчдийн анхааралд