Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тэмдэг, тэмдэглэгээ, дүрэмт хувцас. Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5851   -   2008   23  х

Монгол улсын Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулиар зохицуулагдаж буй бүх ангиллын тусгай хамгаалалттай газарт энэхүү стандартыг  мөрдөнө.

 

   

 

Энэ стандарт нь улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагтай холбогдох тэмдэг тэмдэглэгээ, тэдгээрийн бичиглэлд тавих шаардлага болон тэмдэгшүүлэхэд хэрэглэх хилийн цэсийн тоот багана болон мэдээллийн самбарыг хийхэд мөрдөх техникийн шаардлага болон тэдгээрийг суурилуулах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

 

   

 

 Энэхүү стандартаар тухайн орчны газар зүйн байршлыг тогтоох, “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай ”хуулиар тогтоосон хэм хэмжээг даган мөрдүүлэх үүрэг бүхий албан тушаалтан, хяналт шалгалтын байгууллагууд, нийт иргэдэд хамаарна.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Байгаль орчны хамгаалал. Сэргээн сайжруулах. Эвдэрсэн газрын ангилал.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  17.5.1.18   -   1983   23  х

Энэ стандарт сэргээн сайжруулах эвдэрсэн газрын ангилал ба сэргээн сайжруулсны дараа түүнийг ашиглах чиглэлийг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Байгаль орчны хамгалаал. Эвдэрсэн газарт нөхөн сэргээлт хийхэд тавигдах ерөнхий шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  17.5.1.19   -   1992   9  х

Энэ стандарт нь ашигт малтмалыг ордыг зүй зохистой ашиглах, геологи хайгуулын болон газрын хэвлийг ашиглах явцад эвдэрсэн газрыг улс ардын аж ахуйн хэрэгцээнд ашиглаж болохуйцаар засаж тохижуулах, нөхөн сэргээх талаар инженер техникийн ажлын зураг, төсөлд тусгагдах ерөнхий шаардлагуудыг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Байгаль хамгаалал. Газар. Газрын эдэлбэр . Газар ашиглалт. Нэр томьёо тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3473   -   1983   5  х
Энэ стандарт нь хөдөө аж ауйн үндсэн хэрэгсэл, газарт эзний ёсоор хайр гамтай хандах, зохистой ашиглах, газрын хууль зүйн чанд сахих, газрын харилцааны талаар улс ардын аж ахуйн салбарт шинжлэх ухаан техникий бүтээл, эрдэм шинжилгээний талын өгүүлэл, сургалтын сургах бичиг, гарын авлага, лавлах, бичигт тусгагдсан нэр томьёо, тодорхойлолтыг батлагдсан байдлаар хүчин төгөлдөр хадгална.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Байгаль орчны хамгаалал.Аж ахуй нэгжийн экологийн паспорт.Үндсэн дүрэм
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4219   -   1994   20  х

Энэхүү стандарт нь аж ахуйн нэгжээс байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөг тодорхойлох, аж  ахуйн үйл ажиллагааны явцад байгаль орчинг хамгаалах хууль, норм дүрмийн мөрдөлтөнд тавих хяналтыг сайжруулах зорилгоор экологийн паспдортыг бий болгох, түүнийг бүрдүүлэх, агууллагыг тодорхойлоход тавигдах үндсэн шаардлагуудыг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Бүтээгдэхүүний стандартад байгаль орчны асуудлыг тусгах арга зүйн удирдамж
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO Gui  64   -   2011   38  х

Энэхүү арга зүйн заавар нь бүтээгдэхүүний стандартад байгаль орчны асуудлыг тусгах удирдамж болно. Уг заавар нь бүтээгдэхүүний стандарт боловсруулагч нарт зориулсан ба дараах үндсэн зорилгыг агуулна. Үүнд:

-         бүтээгдэхүүний стандартын заалт ба бүтээгдэхүүний байгаль орчны аспект болон нөлөө хоорондын уялдаа холбоог харуулах,

бүтээгдэхүүний бүтэн амьдралын мөчлөгийн янз бүрийн үе шатан дахь байгаль орчны сөрөг нөлөөг багасгахын тулд бүтээгдэхүүний стандартын заалтыг боловсруулах, хянаж шинэчлэхэд дэмжлэг үзүүлэх,
Стандартын нэр: Байгаль орчны хамгаалалт, эвдэрсэн газрын сэргээн сайжруулалт. Нэр томьёо, тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  17.5.13   -   1980   9  х

Энэ стандарт нь эвдэрсэн газрыг сэргээн сайжруулах асуудалтай холбогдуулан шинжлэх Ухаан, техник болон үйлдвэрлэлд хэрэглэх нэр томьёо, тодорхойлолтыг тогтооно.

 

            Энэхүү стандартаар тогтоосон нэр томьёог улс ардын аж ахуйд хэрэглэгдэх бүх төрлийн албан ёсны баримт бичиг, шинжлэх ухаан, техник, сургалтын болон лавлах материалд заавал хэрэглэнэ. 

 

            Стандартаар тогтоосон тодорхойлолтын хэлбэрийг тухайн шаардлагаар өөрчилж болох боловч тайлбарын ухагдахуун, ойлголтын хүрээг өөрчилж болохгүй.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Байгаль орчныг хамгаалах стандартын систем. Үндсэн дүрэм
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  17.0.0.06   -   1979   3  х

Энэхүү  стандарт нь байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг зохистой ашиглахад чиглэгдсэн стандартын системийг боловсруулж, нэвтрүүлэхэд мөрдөх үндсэн журмыг тогтооно.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Байгаль орчин.Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Нэр томьёо, тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5914   -   2008   13  х

Энэ стандартын зорилго нь үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх асуудалтай холбогдолтой нэр томьёо, тодорхойлолтыг тогтооход оршино.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Байгаль орчин.Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллгаагаар эвдэрсэн газрын ангилал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5915   -   2008   5  х

Энэ стандарт нь уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх, нөхөн сэргээлтийн төсөл боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд хамаарна.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7712
Нийт хуудас үзсэн : 23234990
Хэрэглэгчдийн анхааралд