Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Микробиологийн сорьц зөөвөрлөх системд тавих чанарын хяналт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6619   -   2016   27  х
Эмнэлзүйн сорьц зөөвөрлөх нь үнэн зөв оношилгооны нэн чухал хэсэг билээ. Бичил биетний нуклейн хүчлийн шинжүүдийг хадгалах асуудлыг зөөвөрлөх нөхцөл болон хэрэгслийг зөв сонгосноор зохистой шийдвэрлэж болно. Клиникийн эмч нар сорьц цуглуулж, сорьцонд агуулагдах бичил биетний амьдрах чадвар болон нуклейн хүчлийг хадгалах нөхцлийг хангасан баталгаатай зөөвөрлөх хэрэгсэл ашиглан, лабораторид илгээж чаддаг байх хэрэгтэй. Лабораторийн мэргэжилтнүүд зөөвөрлөлтийн явцад сорьцыг төлөөлөх бүрэлдэхүүн нь баталгаатай хадгалагдан ирсэн зөөврийн сав, хэрэгсэл, тэжээлт орчноос сорьцыг сэргээн шинжлэх боломжтой байх ѐстой.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Үйлчлэх цэгт гүйцэтгэх шинжилгээ (ҮЦГШ) Чанарын болон чадавхийн шаардлагууд
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  22870   -   2016   10  х
Энэхүү Олон Улсын Стандарт нь үйлчлэх цэгт гүйцэтгэх шинжилгээнд хамаарах өвөрмөц шаардлагуудыг тодорхойлох ба ISO 15189-той холбон ашиглахад зориулагдсан юм. Энэхүү Олон Улсын Стандартын шаардлагуудыг эмнэлэгт, клиникт болон амбулаторын үйлчилгээ үзүүлдэг эрүүл мэндийн байгууллагуудад ҮЦГШ хийж гүйцэтгэхэд мөрдөнө. Энэхүү Олон Улсын Стандартыг арьс нэвтэлсэн хэмжилт, амьсгаагаар гарсан агаарын шинжилгээ болон биеийн үзүүлэтүүдийн in vivo хяналтанд хэрэглэж болно. Өвчтөн гэрийн эсвэл хамт олны орчинд өөрийгөө шинжлэхийг оруулаагүй боловч энэхүү Олон Улсын Стандартын зарим хэсгүүдийг ашиглах боломжтой. ТАЙЛБАР: Орон нутгийн, бүсийн болон үндэсний хууль дүрмийг харгалзан үзэх шаардлагатай.
Стандартын нэр: Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6616   -   2016   100  х
Энэ удирдамжид оруулсан аюулгүй хөтөлбөрийн асуудал нь ашиглалт ба хяналт, хувийн аюулгүй ажиллагаа, анхааруулах тэмдэг, тэмдэглэгээг хамарсан. Нэмэлтээр галын сэргийлэлт, цахилгааны ба цацрагийн аюулгүй байдал болон лабораторийн бусад болзошгүй аюулыг оруулсан болно. Бүтцийн эмгэг судлалын лабораторийн тусгай шийдлүүдийг ч мөн тусгалаа. Энэ удирдамжийг эмнэлгийн лабораториудын аюулгүйн хөтөлбөрийг боловсруулж, нэвтрүүлж буй лабораторийн мэргэжилтнүүдэд зориулан бичсэн болно. Гэхдээ бусад төрлийн лабораториуд ч энэ удирдамжийг ашиглах боломжтой.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Эмнэлзүйн лаборатори. Вирус өсгөвөрлөх арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6617   -   2016   54  х
1 Хамрах хүрээ Энэхүү баримт бичигт худалдаанд байгаа дан үет эсийн өсгөвөр болон урвалжууд ашиглан эмнэл зүйн вирус судлалын лабораторт хийдэг вирус өсгөвөрлөх, ялган дүйх ажилбарын тухай өгүүлнэ. Энэ аргачлалд сорьц цуглуулах, боловсруулах, халдаах, эсийн өсгөвөрийн сонголт хийх, үнэлэх, арчлах болон чанарын хяналт, өсгөвөр илрүүлэх, ялган дүйх, шинжилгээний хариу илгээх болон тайлбарлах, ажилбарын дутагдалтай тал зэргийг тоймлон оруулсан. Энэхүү аргачлалыг вирус өсгөвөрлөх ажилбарыг хязгаарлагдмал болон түгээмэл аль ч байдлаар гүйцэтгэдэг эсвэл нэвтрүүлэх гэж байгаа бүх лабораторит зориулсан болно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Дархлааны шинжилгээний эмнэлзүйн үнэлгээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6618   -   2016   38  х
Энэ баримт бичиг дархлааны шинэ сорилууд, одоо байгаа сорилын шинэ хэрэглээ ба олон бүрдэлтэй сорилын эмнэлзүйн үнэлгээнд зориулсан тусгай зөвлөмж агуулсан буй. Энэ нь дархлааны сорилын хосгүй шинжүүд дээр үндэслэсэн бөгөөд эмнэлзүйн үнэлгээг загварчлах, гүйцэтгэх, дүн шинжилгээ хийх удирдамжийг тогтооно. Энэ удирдамжийн хэрэглэгчид нь байгууллагын ―дотоод‖ хэрэглээнд зориулсан сорил боловсруулагчид, шинэ эм эсвэл биобэлдмэлийн фармакологийн нөлөөний хяналтын шинжилгээний арга боловсруулагчид, бүтээгдэхүүний борлуулалт хариуцсан эмнэлзүйн ба зохицуулагч ажилтнууд байна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Эрүүл мэндийн лаборатори-Чанар ба чадавхид тавих шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  15189   -   2015   86  х
Энэхүү олон улсын стандартаар эмнэлгийн лабораториудын чанар болон чадавхид тавигдах онцлог шаардлагуудыг тогтооно. Эмнэлгийн лабораториуд, чанарын удирдлагын тогтолцоогоо боловсруулах, тэд өөрсдийн лабораторийн чадавхиа үнэлэхэд энэ олон улсын стандартыг ашиглана. Түүнчлэн лабораторийн үйлчлүүлэгчид, зохицуулагч байгууллага, итгэмжлэлийн байгууллага нь эмнэлгийн лабораториудын чадавхийг нотлох буюу хүлээн зөвшөөрөхөд хэрэглэнэ.
Стандартын нэр: Чанарын менежментийн тогтолцоо: Лабораторийн баримт бичгийн боловсруулалт ба хөтлөлт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6615   -   2016   90  х
1 Хамрах хүрээ Энэхүү удирдамж нь янз бүрийн чиглэлийн лабораторийн баримт бичгийг бэлтгэхэд зориулсан нотолгоонд суурилсан зөвлөмж юм. Мөн түүнчлэн лабораторийн шинэ болон шинэчилсэн баримт бичиг шаардлагатай болсон үеэс эхлэн хэрхэн удирдах, ашиглах, хуучрах хүртэл нь хянах үйл ажиллагааг тодорхойлсон байгаа. Энэхүү удирдамжийг ямар ч чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг эмнэлгийн лабораторийн баримт бичгийг боловсруулахад ашиглаж болно. QMS02 нь дараах чиглэл бүхий байгууллагад ашиглагдана.  Баримт бичгийг боловсруулж буй удирдлагын болон мэргэжлийн хүн  Үйлдвэрлэгчид  Боловсролын байгууллагууд  Тохируулах ба магадлан итгэмжлэх байгууллагууд QMS02 нь лабораторийн баримт бичиг болон ажилбарын гарын авлагад олон улсын стандартын шаардлага ба тохируулах болон итгэмжлэх байгууллагуудын шардлагыг хэрхэн хэрэгжүүлэх удирдамж юм. QMS02 нь стандарт биш, лабораторийн баримт бичиг, үйл ажиллагааны шаардлагыг агуулаагүй. Харин лаборатори нь баримт бичиг болон түүний хөтлөл зүйн тогтолцоог олон улсын стандарт, заавар болон итгэмжлэлийн шаардлагад нийцүүлэхэд ямар үйл ажиллагаа явуулахыг тодорхойлон, энэхүү шаардлагыг хангасан зөвлөмж, жишээнүүдийг оруулсан болно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25654014
Хэрэглэгчдийн анхааралд