Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Хаягийн хүргэлтэнд ашиглах шуудангийн хайрцаг
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5111   -   2006   14  х

2.1       Энэ стандартыг Монгол улсын нутаг дэвсгэрт шуудангаар үйлчлэгч, үйлчлүүлэгч, шуудангийн хайрцаг үйлдвэрлэгч болон  барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох, барилга угсралтын ажил гүйцэтгэгчид мөрдөгдөнө.

 

2.2       Энэ стандарт нь хаягийн хүргэлтэнд ашиглах шуудангийн хайрцагны төрөл, зориулалт, овор хэмжээ, түүнд тавих шаардлагыг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбооны хөдөлгөөнт салбар
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6356   -   2012   4  х
Энэ стандартаар Монгол Улсын алслагдсан аймгууд, дүүрэг, хороо, сум, багуудын хүн ам, байгууллагуудад мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбоо, электрон худалдаа болон банк, санхүүгийн үйлчилгээг хүргэж, үйлчилгээний хамрах хүрээ, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зориулалттай ашиглах мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбооны хөдөлгөөнт салбарт тавих ерөнхий шаардлагыг тогтоосон.
Энэ стандартыг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбоо, электрон худалдаа болон банк, санхүүгийн үйлчилгээг хөдөлгөөнт салбараар үйлчлүүлэгчдэд хүргэх хуулийн этгээд, байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд мөрдөнө.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 11-р хэсэг: Шуудангийн илгээмжүүдийг хадгалах, буцаах ба дахин хүргүүлэх.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5381   -   2005   6  х

1.1  Энэхүү стандартыг Монгол улсын “Шуудангийн тухай” хуулийн дагуу шуудангийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа шуудангаар үйлчлэгч нар мөрдөнө.

 

 

1.2       Дотоодын  шуудангийн  илгээмжийг хадгалах, хаягт эзнийг тодруулах ба дахин хүргүүлэх, явуулагчид буцаах ажиллагаанд тавих шаардлагуудыг тогтоож, дараах хүрээнд мөрдөнө. Үүнд:

 

 

1)                 Шуудангийн илгээмжийг хаягт эзэнд нь гардуулах ба олгох байгууллага дээр хадгалах хугацааг тогтоох; 

 

 

2)                 Шуудангийн илгээмжийн хүлээн авагчийн хаягийг тодруулах;

 

 

3)                 Шуудангийн илгээмжийг буцаах ба  дахин хүргүүлэх;

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Шуудангийн хэрэглэгдэхүүн. 1-р хэсэг. Шуудангийн тэмдэг
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5380-1   -   2004   4  х

 

 

 

1          Зорилго 

 

 

Шуудангаар үйлчлэгч байгууллагуудын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээний нэгдмэл байдлыг ханган, шуудангийн үйлчилгээг олон улсын жишигт хүргэхэд оршино.   

 

 

 

 

 

2          Хамрах хүрээ

 

 

2.1. Энэхүү стандарт нь Монгол улсын “Шуудангийн тухай” хуулийн хүрээнд  шуудангаар үйлчлэгчийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөнө.

 

 

2.2. Дотоод болон улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээнд ашиглах тэмдэгийн төрөл, хэлбэр, хэмжээ, зориулалт, онцлог түүнд тавих шаардлагыг тогтооно

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Шуудангийн хэрэглэгдэхүүн. 2-р хэсэг. Шуудангийн маягт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5380-2   -   2004   10  х

1          Зорилго 

 

 

 

Шуудангаар үйлчлэгч байгууллагуудын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээний нэгдмэл,  найдвартай ажиллагааг хангахад оршино.   

 

 

 

 

 

 

 

2          Хамрах хүрээ

 

 

 

Энэхүү стандарт нь Монгол улсын “Шуудангийн тухай” хуулийн хүрээнд шуудангаар үйлчлэгчийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд хэрэглэх анхан шатны бүртгэлийн маягтын төрөл, хэлбэр хэмжээ, зориулалт, онцлог болон түүнд тавих шаардлагыг тогтооно.

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Шуудангийн хэрэглэгдэхүүн. 3-р хэсэг. Шуудангийн богцны битүүмжлэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5380-3   -   2004   2  х
Энэхүү стандартыг Монгол улсын “Шуудангийн тухай” хуулийн хүрээнд дотоодын болон улс хоорондын шуудангаар үйлчлэгч этгээд дагаж мөрдөнө. 2.2. Дотоодын болон улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээнд ашиглагдах богцны битүүмжлэл, түүнд тавих шаардлагыг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 1-р хэсэг. Буухиа шуудан
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5382-1   -   2004   5  х

1          Зорилго

 

 

Шуудангаар үйлчлэгч байгууллагуудын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээний нэгдмэл байдлыг ханган, улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээг олон улсын жишигт хүргэхэд оршино. 

 

 

2          Хамрах хүрээ

 

 

2.1 Монгол улсын “Шуудангийн тухай” хуулийн дагуу шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэгч, үйлчлэгчдийн улс хооронд явуулах буухиа шуудангийн үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд тавих шаардлагыг тогтооно.

 

 

2.2 Энэхүү стандарт нь дараах хүрээнд хамаарна.  

 

 

1)            Улс хоорондын буухиа шуудангийн үйлчилгээ; 

 

 

2)            Улс хоорондын буухиа шуудангийн таних тэмдэг; 

 

 

3)            Улс хоорондын буухиа шууданд хэрэглэгдэх зураасан код; 

 

 

4)            Улс хоорондын буухиа шуудангийн хаягийн шошго; 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 2-р хэсэг. Бичиг захидал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5382-2   -   2004   8  х

1          Зорилго

 

 

Улс хоорондын шуудангаар үйлчлэгч байгууллагын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээний нэгдмэл байдлыг ханган, олон улсын жишигт хүргэхэд оршино. 

 

 

 

 

 

2          Хамрах хүрээ

 

 

2.1 Монгол улсын “Шуудангийн тухай” хуулийн дагуу шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэгч,үйлчлэгчдийн улс хооронд явуулах бичиг захидлыг дамжуулахүйлдвэрлэлд тавих шаардлагыг тогтооно.  

 

 

2.2 Энэхүү стандартыг дараах хүрээнд мөрдөнө.

 

 

1)            Улс хоорондын шуудангийн бичиг захидлын жин; 

 

 

2)            Улс хоорондын шуудангийн бичиг захидлын хэмжээ; 

 

 

3)            Улс хоорондын шуудангийн бичиг захидлын хаягийн бичвэр; 

 

 

4)            Улс хоорондын шуудангийн бичиг захидалд хэрэглэгдэх нэмэлт үйлчилгээг тэмдэглэх шуудангийн байгууллагын албан тэмдэглэгээнүүд; 

 

 

5)            Улс хоорондын шуудангийн бичиг захидлыг дамжуулах ажиллагаа; 

 

 

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 3-р хэсэг: Илгээлт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5382-3   -   2004   5  х

1          Зорилго

 

 

Улс хоорондын шуудангаар үйлчлэгч байгууллагын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээний нэгдмэл байдлыг ханган, олон улсын жишигт хүргэхэд оршино.   

 

 

 

 

 

2          Хамрах хүрээ

 

 

2.1 Монгол улсын “Шуудангийн тухай” хуулийн дагуу шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэгч, үйлчлэгчдийн улс хооронд явуулах шуудангийн илгээлт, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд тавих шаардлагыг тогтооно. 

 

 

2.2 Энэхүү стандарт нь дараах хүрээнд хамаарна.  

 

 

·         Улс хоорондын шуудангийн илгээлтийн жин, хэмжээ; 

 

 

·         Улс хоорондын шуудангийн илгээлтийн битүүмжлэлт, савлалт; 

 

 

·         Улс хоорондын шуудангийн илгээлтийн хаягийн бичвэр; 

 

 

·         Улс хоорондын шуудангийн илгээлтэнд хэрэглэгдэх нэмэлт үйлчилгээг тэмдэглэх шуудангийн байгууллагын албан тэмдэглэгээнүүд; 

 

 

·         Улс хоорондын шуудангийн илгээлтийг дамжуулах ажиллагаа; 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 4-р хэсэг: Боодол
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5382-4   -   2004   6  х

1          Зорилго 

 

 

Улс хоорондын шуудангаар үйлчлэгч байгууллагуудын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээний нэгдмэл байдлыг ханган, олон улсын жишигт хүргэхэд оршино. 

 

 

 

 

 

2          Хамрах хүрээ

 

 

2.1 Монгол улсын “Шуудангийн тухай” хуулийн дагуу шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэгч үйлчлэгчдийн улс хоорондын шуудангийн боодолд тавих шаардлагыг тогтооно. 

 

 

2.2 Энэхүү стандарт нь дараах хүрээнд хамаарна. 

 

 

1)            Улс хоорондын шуудангийн боодлын жин; 

 

 

2)            Улс хоорондын шуудангийн боодлын хэмжээ; 

 

 

3)            Улс хоорондын шуудангийн  боодлын хаягийн бичвэр; 

 

 

4)            Улс хоорондын шуудангийн боодолд хэрэглэгдэх нэмэлт үйлчилгээг тэмдэглэх шуудангийн байгууллагын албан тэмдэглэгээнүүд; 

 

 

5)            Улс хоорондын шуудангийн боодлыг дамжуулах ажиллагаа; 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8032
Нийт хуудас үзсэн : 23915509
Хэрэглэгчдийн анхааралд