Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Хаягийн хүргэлтэнд ашиглах шуудангийн хайрцаг
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5111   -   2006   14  х

2.1       Энэ стандартыг Монгол улсын нутаг дэвсгэрт шуудангаар үйлчлэгч, үйлчлүүлэгч, шуудангийн хайрцаг үйлдвэрлэгч болон  барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох, барилга угсралтын ажил гүйцэтгэгчид мөрдөгдөнө.

 

2.2       Энэ стандарт нь хаягийн хүргэлтэнд ашиглах шуудангийн хайрцагны төрөл, зориулалт, овор хэмжээ, түүнд тавих шаардлагыг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбооны хөдөлгөөнт салбар
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6356   -   2012   4  х
Энэ стандартаар Монгол Улсын алслагдсан аймгууд, дүүрэг, хороо, сум, багуудын хүн ам, байгууллагуудад мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбоо, электрон худалдаа болон банк, санхүүгийн үйлчилгээг хүргэж, үйлчилгээний хамрах хүрээ, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зориулалттай ашиглах мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбооны хөдөлгөөнт салбарт тавих ерөнхий шаардлагыг тогтоосон.
Энэ стандартыг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбоо, электрон худалдаа болон банк, санхүүгийн үйлчилгээг хөдөлгөөнт салбараар үйлчлүүлэгчдэд хүргэх хуулийн этгээд, байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд мөрдөнө.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 7-р хэсэг: Шуудангийн бөөн илгээмж
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5381-7   -   2005   4  х
1 Хамрах хүрээ Энэхүү стандартыг Монгол улсын “Шуудангийн тухай” хуулийн дагуу шуудангийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа шуудангаар үйлчлэгчид бөөн илгээмжийг хүлээн авах, ялган боловсруулах, гардуулах ажиллагаанд мөрдөнө.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 8-р хэсэг: Цэргийн шуудан
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5381-8   -   2005   5  х
1 Хамрах хүрээ 1.1 Энэхүү стандартыг Монгол улсын “Шуудангийн тухай” хуулийн дагуу шуудангийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа шуудангаар үйлчлэгч нар мөрдөнө. 1.2 Энэ стандартыг нь дараах хүрээнд мөрдөнө. Үүнд: 1) Цэргийн шуудангийн гарах илгээмжүүдийг хүлээн авах ба ялган боловсруулах; 2) Цэргийн анги, байгууллага ба цэргийн албан хаагчид, ажиллагсад нарт шуудангаар ирсэн илгээмжүүдийг гардуулах;
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 9-р хэсэг: Шууданг тээвэрлэлтэнд бэлтгэх, солилцох ба тээвэрлэх.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5381-9   -   2005   19  х
Хамрах хүрээ 1.1 Энэхүү стандартыг Монгол улсын “Шуудангийн тухай” хуулийн дагуу шуудангийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа шуудангаар үйлчлэгч нар мөрдөнө. 1.2 Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр дотоодын болон улс хоорондын шууданг тээвэрлэлтэд бэлтгэх, солилцох, тээвэрлүүлэх ажиллагаанд мөрдөх шаардлагыг тогтооно. Энэ стандарт нь дараах хүрээнд хамаарна. Үүнд: 1) шууданг тээвэрлэлтэд бэлтгэх; 2) шуудангийн үйлчлэгч ба тээвэрлэгч байгууллагуудын хооронд шуудан солилцох; 3) шууданг автотээврээр тээвэрлэх; 4) шууданг төмөр замаар тээвэрлэх; 5) шууданг ачаа тээшээр тээвэрлэх; 6) шууданг агаарын тээврээр тээвэрлэх;
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 10-р хэсэг: Шууданг хүлээн авах ба задлах.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5381-10   -   2005   8  х
1 Хамрах хүрээ 1.1. Энэхүү стандартыг Монгол улсын “Шуудангийн тухай” хуулийн дагуу шуудангийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа хуулийн этгээд болох шуудангаар үйлчлэгч нар мөрдөнө. 1.2. Энэ стандарт нь Монгол улсын нутаг дэвсгэр дотор шууданг тээвэрлэгчээс хүлээн авах ба түүнийг шуудангийн ажлын байранд задлах үйл ажиллагаанд мөрдөх шаардлагыг тогтоож, дараах хүрээнд хамаарна. 1) Тээвэрлэгчээс шуудангийн илгээмжүүдийг хүлээж авах; 2) Шуудангийн илгээмжүүдийг үйлдвэрлэлийн технологийн шаардлагаар задалж үзэх;
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 11-р хэсэг: Шуудангийн илгээмжүүдийг хадгалах, буцаах ба дахин хүргүүлэх.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5381-11   -   2005   6  х
1 Хамрах хүрээ 1.1 Энэхүү стандартыг Монгол улсын “Шуудангийн тухай” хуулийн дагуу шуудангийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа шуудангаар үйлчлэгч нар мөрдөнө. 1.2 Дотоодын шуудангийн илгээмжийг хадгалах, хаягт эзнийг тодруулах ба дахин хүргүүлэх, явуулагчид буцаах ажиллагаанд тавих шаардлагуудыг тогтоож, дараах хүрээнд мөрдөнө. Үүнд: 1) Шуудангийн илгээмжийг хаягт эзэнд нь гардуулах ба олгох байгууллага дээр хадгалах хугацааг тогтоох; 2) Шуудангийн илгээмжийн хүлээн авагчийн хаягийг тодруулах; 3) Шуудангийн илгээмжийг буцаах ба дахин хүргүүлэх;
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 12-р хэсэг: Эзэндээ олгогдоогүй шуудангийн илгээмж
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5381-12   -   2005   7  х
1 Хамрах хүрээ 1.1 Энэхүү стандартыг Монгол улсын “Шуудангийн тухай” хуулийн дагуу шуудангийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа шуудангаар үйлчлэгч нар мөрдөнө. 1.2 Дотоод уудангийн эзэндээ олгогдоогүй илгээмжүүдийг хадгалах, задлах ба устгах ажиллагаанд тавих шаардлагуудыг тогтоож, дараахь хүрээнд хамаарна. 1) Шуудангийн эзэндээ олгогдгоогүй илгээмжүүдийг хадгалах; 2) Шуудангийн эзэндээ олгогдоогүй илгээмжийг задлах ба устгах;
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 13-р хэсэг: Шуудангийн илгээмжийн гардуулалтын хариу
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5381-13   -   2005   3  х
1 Хамрах хүрээ 1.1 Монгол улсын нутаг дэвсгэрт шуудангаар үйлчлэгч нарын хооронд бүртгэгдсэн шуудангийн илгээмжийн гардуулалтын тухай болон бусад шаардлагатай мэдээллийг солилцох технологи ажиллагааны шаардлагыг энэхүү стандартаар тодорхойлно. 1.2 Энэхүү стандарт нь шуудангаар үйлчлэгч байгууллагууд хоорондоо харилцан холбогдоход шуудангийн илгээмжийг хаягт эзэнд нь гардуулсан тухай мэдээллийг харилцан дамжуулах ажиллагаанд тавих шаардлагыг тогтоож, дараах хүрээнд хамаарна. Үүнд: 1) Шуудангийн илгээмжийн гардуулалтын хариуг мэдэгдэх; 2) Шуудангийн илгээмжийн гардуулалтын хариуг өгөх;
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Шуудангийн хэрэглэгдэхүүн. 1-р хэсэг. Шуудангийн тэмдэг
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5380-1   -   2004   4  х

 

 

 

1          Зорилго 

 

 

Шуудангаар үйлчлэгч байгууллагуудын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээний нэгдмэл байдлыг ханган, шуудангийн үйлчилгээг олон улсын жишигт хүргэхэд оршино.   

 

 

 

 

 

2          Хамрах хүрээ

 

 

2.1. Энэхүү стандарт нь Монгол улсын “Шуудангийн тухай” хуулийн хүрээнд  шуудангаар үйлчлэгчийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөнө.

 

 

2.2. Дотоод болон улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээнд ашиглах тэмдэгийн төрөл, хэлбэр, хэмжээ, зориулалт, онцлог түүнд тавих шаардлагыг тогтооно

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS ISO/IEC TR 17028:2019 Тохирлын үнэлгээ. Үйлчилгээний баталгаажуулалтын схемийн заавар ба жишээ стандартыг батлан гаргалаа.
Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 13.1. -д “Тохирлын үнэлгээний зорилго нь бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг ханг ...

2019-01-31 15:29:56 Дэлгэрэнгүй
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25868741
Хэрэглэгчдийн анхааралд