Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Бүтээгдэхүүн чанар. Анхны үзлэгээр тушаасан партын хувийн жинг харгалзан хүлээн авах статистик хяналт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2359   -   1977   36  х
Энэ стандарт нь анхны үзлэгээр хүлээн авсан парт /бүтээгдэхүүний тоо/-ын хувийн жинг харгалзан альтернатив шинжээр бүтээгдэхүүний чанарыг нэг шатаар сонгон шалгалт явуулах журмыг тогтооно. Стандартыг бөөнөөр буюу цувралаар үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнд хэрэглэнэ.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хэмжлийн арга ба үр дүнгийн нарийвчлал (үнэн байдал ба нарийвчлах утга)1-р хэсэг: Ерөнхий зарчим ба тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  5725-1   -   2006   25  х

 MNS ISO  5725 цуврал стандартууд  дараах зорилготой.

 

 

 

 

 

a)  хэмжлийн  арга болон үр дүнгийн  нарийвчлалыг  (үнэн байдал ба нарийвчлах утга) тогтооход  мэдэж  байх  ерөнхий  зарчим    ба  туршилтаар гаргаж авсан хэд хэдэн хэмжигдэхүүний  хэрэглээний  болон  практик  тооцоо  хийх (MNS ISO 5725-1);

 

 

  

 

 

b)         хэмжлийн  аргын  нарийвчлах утгын   захын  хоёр  хэмжигдэхүүнийг туршилтаар тооцох  үндсэн  аргачлалаар хангах (MNS ISO 5725-2); 

 

 

 

 

 

c)         нарийвчлах утгын завсрын хэмжүүрийг гаргаж авах журам, тэдгээрийг  тооцоолох аргачлал болон хэрэглэх нөхцлийг заах (MNS ISO 5725-3); 

 

 

 

 

 

d)         хэмжлийн  аргын  үнэн байдлыг тодорхойлох үндсэн  аргачлалаар  хангах (MNS ISO 5725-4); 

 

 

 

 

 

e)         тодорхой  нөхцөл  дор  ашиглах  хэмжлийн  аргын  үнэн байдал ба нарийвчлах утгыг тодорхойлоход MNS ISO 5725-2  болон MNS ISO 5725-4 стандартад  өгсөн  үндсэн  аргачлалаас өөр  зарим  сонголтыг бий болгох (MNS ISO 5725-5),

 

 

 

 

 

f)          үнэн байдал ба нарийвчлах утгын хэмжигдэхүүний зарим  практик  хэрэглээг  харуулах (MNS ISO 5725-6) зэрэг болно. 

 

 

Стандартын нэр: Хэмжлийн арга ба үр дүнгийн нарийвчлал (үнэн байдал ба нарийвчлалын утга) 3-р хэсэг: Хэмжлийн стандарт аргын нарийвчлалд нөлөөлөх хүчин зүй
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  5725-3   -   2006   36  х
MNS ISO 5725 стандартын энэ хэсэгт  лаборатори доторхи ажиглалтын нөхцөл (хугацаа, шалгалт тохируулга, гүйцэтгэгч болон тоног төхөөрөмж)-ийн өөрчлөлтөөс хамаарах нарийвчлалын утгын дөрвөн хүчин зүйлсийг авч үзнэ. Эдгээр завсрын хэмжигдэхүүнүүдийг нэг лабораторийн эсвэл лаборатори хоорондын туршилтаар тогтооно.  
Стандартын нэр: Тохирлын үнэлгээ - Бүтээгдэхүүний хөндлөнгийн баталгаажуулалтын тогтолцоог ажиллуулах заавар
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO/IEC  28   -   2008   38  х
Энэхүү аргазүйн удирдамжид бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын онцлог тогтолцоонд зориулсан ерөнхий зааврыг өгсөн. Үүнийг тодорхой шаардлага бүхий бүтээгдэхүүний тохирлыг түүний дээжид анхны сорилтыг хийх, чанарын тогтолцоонд нь үнэлгээ болон магадлах аудит явуулах, үйлдвэрлэлээс буюу зах зээлээс эсвэл аль алинаас нь дээж авч шинжлэх замаар магадлах хяналт явуулах, тодорхойлох бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын хөндлөнгийн тогтолцоонд ашиглах боломжтой. Энэхүү аргазүйн удирдамжид тохирлын тэмдэг хэрэглэх, тохирлын гэрчилгээ олгох нөхцлийн талаар тусгасан.
Стандартын нэр: Бүтээгдэхүүний чанарыг альтернатив шинжээр шалгаж хүлээн авах тасралтгүй статистик хяналт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2871   -   1980   5  х
Энэ стандарт нь хяналтын төлөвлөгөөг сонгох зарчим, нөхцлийг тогтоож, түүнийг бүтээгдэхүүний чанарыг альтернатив шинжээр шалгаж, хүлээж авах тасралтгүй статистик хяналтад ашиглах журмыг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Тоон шинжээр хүлээн авах статистик хяналт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3465   -   1983   76  х
Энэ стандарт нь ЭЗХТЗ-ийн 1672-79-д бүрэн тохирно.
Энэ стандарт нь /оролт/ анхны буюу, /гаралт/ эцсийн болон үйлдвэрийн газрын
үйлдвэрлэлийн дамжлага дундын хяналтанд парт /хэсэг/ буюу дараалсан партаар
ирж байгаа бүтээгдэхүүнд хяналт тавихад хамаарна.
Энэ стандарт нь тоон шинжээр хянах түүврийн төлөвлөгөө парт /хэсэг/-ийг хүлээн
авах буюу гологдол болгох тухай шийдвэрийн шалгуурыг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Улны шир. Турших арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2023   -   1974   29  х
Энэ стандарт нь төрөл бүрийн аргаар идээлсэн янз бүрийн зориулалттай улын
ширний хими, физик-механикийн шинж чанарыг тодорхойлох шинжилгээний аргад
хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Альтернатив шинжээр шалгаж хүлээн авах статистик хяналт. Үндсэн дүрэм. Хяналтын төлөвлөгөө
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3188   -   1981   9  х

Энэ стандарт нь түүвэрлэн авсан бүтээгдэхүүний альтернатив хяналтыг хэрэглэх тохиолдолд хяналтын нэг, хоёр ба олон шаттай төлөвлөгөөнд хамаарна.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Чанарыг альтернатив шинжээр шалган хүлээн авах статистик хяналт.Дараалсан хяналтын төлөвлөгөө
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3189   -   1981   5  х

Энэ стандарт нь дараалсан хяналтын төлөвлөгөөг сонгох зарчим, хэрэглэх журмыг тогтоож, түүвэрлэн авсан нэгж бүтээгдэхүүний альтернатив хяналт явуулах дараалсан хяналтын төлөвлөгөөнд хамаарна.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Цувралын дундаж уртад үндэслэн хяналтын картуудыг хэрэглэж, технологийн ажиллагааны статистик тохируулга хийх
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3464   -   1983   7  х

Энэ стандарт нь ЭЗХТЗ-ийн стандарт 2835-80-д бүрэн тохирно.

 

            Улсын энэ стандарт нь үйл явдлын тогтвортой ба тогтворгүй нөхцөлд хяналтын картуудыг хэрэглэж ширхэгийн бус бүтээгдэхүүнийг бөөнөөр болон цуварлаар үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн технологийн ажиллагааны статистик тохируулгын журмыг тогтооно. Энэ үед нэгж бүтээгдэхүүний хяналтыг тоон ба альтернатив шинжээр явуулж болно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS ISO/IEC TR 17028:2019 Тохирлын үнэлгээ. Үйлчилгээний баталгаажуулалтын схемийн заавар ба жишээ стандартыг батлан гаргалаа.
Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 13.1. -д “Тохирлын үнэлгээний зорилго нь бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг ханг ...

2019-01-31 15:29:56 Дэлгэрэнгүй
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25861939
Хэрэглэгчдийн анхааралд