Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Биет бус хөрөнгө
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IAS  38   -   2014   27  х
2 Энэ стандартыг дор дурдсанаас бусад бүх биет бус хөрөнгийг бүртгэхэд
хэрэглэнэ:
(а) нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын бусад стандартаар
зохицуулагддаг биет бус хөрөнгүүд;
(б) НББОУС 32 Санхүүгийн хэрэглүүр:Тодруулга ба толилуулга стандартад
тодорхойлсон санхүүгийн хөрөнгө;
(в) хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгийн хүлээн зөвшөөрөлт ба хэмжилт
( СТОУС 6 Ашигт малтмалын нөөцийн хайгуул ба үнэлгээ-г үз); ба
(г) ашигт малтмал, газрын тос, байгалийн хий, тэдгээртэй адил төстэй
бусад үл нөхөн сэргээгдэх нөөцийг боловсруулах болон олборлох
зардал.
Стандартын нэр: Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт-Бараа материал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IPSAS  12   -   2007   11  х

Энэхүү стандарт нь түүхэн өртгийн системийн үед бараа материалыг бүртгэх бүртгэлийн хандлагыг (арга) тодорхойлоход оршино. Бараа материалын бүртгэлийн үндсэн асуудал нь хөрөнгө гэж хүлээн зөвшөөрөх өртгийн дүн болон холбогдох орлогыг хүлээн зөвшөөрөх хүртэл өртгийг тодорхойлоход чиглэнэ. Энэхүү стандартыг өртөг тодорхойлох болон цэвэр боломжит үнэ цэнэ хүртэл бууруулах бичилтийг оролцуулан уг өртгийг дараагийн үеүдэд зардал гэж хүлээн зөвшөөрөхөд ашиглана.Мөн бараа материалын өртгийг тодорхойлоход ашиглах  өртгийн томъёоллыг хэрэглэх заавар болно.

 

 

Стандартын нэр: Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт-Үндсэн хөрөнгө
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IPSAS  17   -   2007   23  х

Энэ стандарт нь үндсэн хөрөнгийн нягтлан бодох бүртгэлийн хандлагыг тодорхойлно. Үндсэн хөрөнгийн нягтлан бодох бүртгэлийн зарчмын асуудлууд нь хөрөнгийг хүлээн зөвшөөрөх цаг хугацаа, тэдгээрийн дансны үнэ ба тэдгээртэй холбогдох хүлээн зөвшөөрч буй элэгдлийн шимтгэлийн хэмжээг тодорхойлоход оршино.

 

Стандартын нэр: Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт-Тайлангийн үеийн цэвэр ашиг буюу алдагдал, суурь алдаа ба нягтлан бодох бүртг
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IPSAS  3   -   2008   20  х

Энэ стандарт нь санхүүгийн тайлангийн зарим зүйлсийн ангилал, тодруулга болон нягтлан бодох бүртгэлийн хандлага (арга)-ыг тодорхойлох,   түүний дагуу байгууллагууд тэдгээр зүйлсийг тогтвортой байдлаар бэлтгэж, толилуулахад оршино. Ингэснээр байгууллагын санхүүгийн тайланг өмнөх тайлангийн үеүдийн санхүүгийн тайлантай болон бусад байгууллагуудын санхүүгийн тайлантай зэрэгцүүлэх боломжтой болно.

 

Стандартын нэр: Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт 6–Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан ба хяналтанд байгаа байгууллагын нягтлан бодо
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IPSAS  6   -   2008   17  х

1 Нягтлан бодох бүртгэлийн аккруэл сууриар санхүүгийн тайлангаа гаргаж, толилуулж байгаа байгууллага нь эдийн засгийн нэгдмэл байгууллагын нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан гаргаж, толилуулахдаа энэ стандартыг хэрэглэвэл зохино.

 

 

 

 

 

2  Энэ стандартыг мөн хяналт тавигч байгууллагын  хяналтан дахь  байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлд хэрэглэнэ.

 

 

Стандартын нэр: УСНББОУС 7– Хараат компани дахь хөрөнгө оруулалтын бүртгэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IPSAS  7   -   2008   12  х

1 Нягтлан бодох бүртгэлийн аккруэл сууриар санхүүгийн тайлангаа гаргаж, толилуулж байгаа байгууллагын хувьд хараат компани дахь хөрөнгө оруулалт нь  эзэмшиж байгаа хувьцаа буюу өмчийн бусад албан ёсны бүтэц хэлбэрээр байгаа нөхцөлд хараат компани дахь хөрөнгө оруулалтыг хөрөнгө оруулагчийн нягтлан бодох бүртгэлд бүртгэхэд энэ стандартыг хэрэглэнэ.

 

 

 

 

 

Стандартын нэр: Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт 8–Хамтарсан үйлдвэр дэх хувь оролцооны санхүүгийн тайлагнал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IPSAS  8   -   2008   16  х

1 Нягтлан бодох бүртгэлийн аккруэл сууриар санхүүгийн тайлангаа гаргаж, толилуулж байгаа байгууллага нь хамтарсан үйлдвэрийн үйл ажиллагааны бүтэц буюу төрлөөс үл хамааран хамтарсан үйлдвэр дэх хувь оролцоогоо бүртгэхэд болон хамтран өмчлөгч ба хөрөнгө оруулагчийн санхүүгийн тайланд хамтарсан үйлдвэрийн хөрөнгө, өр төлбөр, орлого ба зардлыг тайлагнахад энэ стандартыг хэрэглэнэ.

 

 

Стандартын нэр: Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандарт 4. Даатгалын гэрээ.
Стандартын тэмдэглэгээ : mns ifrs  4   -   2007   16  х

2 Байгууллага нь  энэ СТОУС-ыг дараах нөхцөлд мөрдөнө. Үүнд:

 

 

а)      Санал болгож байгаа даатгалын гэрээ (давхар даатгалын гэрээг оролцуулаад) болон  эзэмшиж  байгаа давхар даатгалын гэрээнд;

 

 

b)      Давуу эрхэт оролцоотой хамт санал болгож байгаа санхүүгийн хэрэглүүрт (35-р зүйлийг үз). СТОУС 7 Санхүүгийн хэрэглүүр: Тодруулга нь эдгээр шинжийг багтаасан санхүүгийн хэрэглүүрийг оролцуулсан санхүүгийн хэрэглүүрийн талаар тодруулах  шаардлагатай

 

 

 

3  Энэхүү СТОУС нь 45 дугаар зүйл дэх шилжилтийн нөхцлөөс бусад даатгагчийн (НББОУС 32 Санхүүгийн хэрэглүүр: Толилуулга ба НББОУС 39 Санхүүгийн хэрэглүүр: Хүлээн зөвшөөрөлт ба хэмжилт болон СТОУС 7-г үзнэ үү) эзэмшиж байгаа санхүүгийн хөрөнгийн бүртгэл болон даатгагчийн гаргасан санхүүгийн өр төлбөр зэрэг даатгагчийн нягтлан бодох бүртгэлийн бусад асуудлыг хөндөөгүй болно.

 

 

Стандартын нэр: Санхүүгийн Хэрэглүүр: Толилуулга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IAS  32   -   2013   30  х
Энэ стандартыг бүх аж ахуйн нэгжүүд доор дурдсанаас бусад бүх төрлийн санхүүгийн хэрэглүүрт ашиглана :
a) НББОУС 27 Нэгтгэсэн ба Тусдаа Санхүүгийн Тайлан, НББОУС 28 Хараат Компани дахь Хөрөнгө Оруулалт эсвэл НББОУС 31 Хамтарсан Үйлдвэр дэх Хувь Оролцоо-нд нийцүүлэн бүртгэсэн охин компани, хараат компани, хамтарсан үйлдвэр дэх хувь оролцоо. Гэхдээ зарим тохиолдолд охин компани, хараат компани, хамтарсан үйлдвэр дэх хувь оролцоонд НББОУС 39-ийг хэрэглэхийг НББОУС 27, НББОУС 28, НББОУС 31-т тус тус зөвшөөрсөн бөгөөд ийм нөхцөлд аж ахуйн нэгж энэ стандартын заалтыг мөрдөнө. Аливаа аж ахуйн нэгж нь охин компани, хараат компани, хамтарсан үйлдвэр дэх хувь оролцоотой холбоотой бүхий л деривативт мөн энэ стандартыг мөрдөх ѐстой
Стандартын нэр: Нэгтгэсэн болон тусдаа санхүүгийн тайлан
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IAS  27   -   2016   12  х
1. Хамрах хүрээ 1.1. Энэ стандартыг толгой компанийн хяналтанд байдаг аж ахуйн нэгжүүдийн бүлгийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг бэлтгэх болон толилуулахад мөрдөнө. 1.2. Энэ Стандартад бизнесийн нэгдэл болон гүүдвил зэрэг нэгтгэлээс үүссэн үр нөлөөг нягтлан бодох бүртгэлд тусгах аргыг авч үзээгүй болно (СТОУС 3 “Бизнесийн нэгдэл” -ийг үз). 1.3. Аж ахуйн нэгж тусдаа санхүүгийн тайлан толилуулахаар өөрөө сонгосон эсвэл тухайн улс орны хууль тогтоомжоор шаардсан бол охин компани, хамтын хяналттай аж ахуйн нэгж болон хараат компанийн хөрөнгө оруулалтыг бүртгэхдээ энэ Стандартыг дагаж мөрдөнө.
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7719
Нийт хуудас үзсэн : 23247674
Хэрэглэгчдийн анхааралд