Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Биет бус хөрөнгө
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IAS  38   -   2014   27  х
2 Энэ стандартыг дор дурдсанаас бусад бүх биет бус хөрөнгийг бүртгэхэд
хэрэглэнэ:
(а) нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын бусад стандартаар
зохицуулагддаг биет бус хөрөнгүүд;
(б) НББОУС 32 Санхүүгийн хэрэглүүр:Тодруулга ба толилуулга стандартад
тодорхойлсон санхүүгийн хөрөнгө;
(в) хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгийн хүлээн зөвшөөрөлт ба хэмжилт
( СТОУС 6 Ашигт малтмалын нөөцийн хайгуул ба үнэлгээ-г үз); ба
(г) ашигт малтмал, газрын тос, байгалийн хий, тэдгээртэй адил төстэй
бусад үл нөхөн сэргээгдэх нөөцийг боловсруулах болон олборлох
зардал.
Стандартын нэр: Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт-Бараа материал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IPSAS  12   -   2007   11  х

Энэхүү стандарт нь түүхэн өртгийн системийн үед бараа материалыг бүртгэх бүртгэлийн хандлагыг (арга) тодорхойлоход оршино. Бараа материалын бүртгэлийн үндсэн асуудал нь хөрөнгө гэж хүлээн зөвшөөрөх өртгийн дүн болон холбогдох орлогыг хүлээн зөвшөөрөх хүртэл өртгийг тодорхойлоход чиглэнэ. Энэхүү стандартыг өртөг тодорхойлох болон цэвэр боломжит үнэ цэнэ хүртэл бууруулах бичилтийг оролцуулан уг өртгийг дараагийн үеүдэд зардал гэж хүлээн зөвшөөрөхөд ашиглана.Мөн бараа материалын өртгийг тодорхойлоход ашиглах  өртгийн томъёоллыг хэрэглэх заавар болно.

 

 

Стандартын нэр: Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт-Үндсэн хөрөнгө
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IPSAS  17   -   2007   23  х

Энэ стандарт нь үндсэн хөрөнгийн нягтлан бодох бүртгэлийн хандлагыг тодорхойлно. Үндсэн хөрөнгийн нягтлан бодох бүртгэлийн зарчмын асуудлууд нь хөрөнгийг хүлээн зөвшөөрөх цаг хугацаа, тэдгээрийн дансны үнэ ба тэдгээртэй холбогдох хүлээн зөвшөөрч буй элэгдлийн шимтгэлийн хэмжээг тодорхойлоход оршино.

 

Стандартын нэр: Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт-Тайлангийн үеийн цэвэр ашиг буюу алдагдал, суурь алдаа ба нягтлан бодох бүртг
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IPSAS  3   -   2008   20  х

Энэ стандарт нь санхүүгийн тайлангийн зарим зүйлсийн ангилал, тодруулга болон нягтлан бодох бүртгэлийн хандлага (арга)-ыг тодорхойлох,   түүний дагуу байгууллагууд тэдгээр зүйлсийг тогтвортой байдлаар бэлтгэж, толилуулахад оршино. Ингэснээр байгууллагын санхүүгийн тайланг өмнөх тайлангийн үеүдийн санхүүгийн тайлантай болон бусад байгууллагуудын санхүүгийн тайлантай зэрэгцүүлэх боломжтой болно.

 

Стандартын нэр: Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт 6–Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан ба хяналтанд байгаа байгууллагын нягтлан бодо
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IPSAS  6   -   2008   17  х

1 Нягтлан бодох бүртгэлийн аккруэл сууриар санхүүгийн тайлангаа гаргаж, толилуулж байгаа байгууллага нь эдийн засгийн нэгдмэл байгууллагын нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан гаргаж, толилуулахдаа энэ стандартыг хэрэглэвэл зохино.

 

 

 

 

 

2  Энэ стандартыг мөн хяналт тавигч байгууллагын  хяналтан дахь  байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлд хэрэглэнэ.

 

 

Стандартын нэр: УСНББОУС 7– Хараат компани дахь хөрөнгө оруулалтын бүртгэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IPSAS  7   -   2008   12  х

1 Нягтлан бодох бүртгэлийн аккруэл сууриар санхүүгийн тайлангаа гаргаж, толилуулж байгаа байгууллагын хувьд хараат компани дахь хөрөнгө оруулалт нь  эзэмшиж байгаа хувьцаа буюу өмчийн бусад албан ёсны бүтэц хэлбэрээр байгаа нөхцөлд хараат компани дахь хөрөнгө оруулалтыг хөрөнгө оруулагчийн нягтлан бодох бүртгэлд бүртгэхэд энэ стандартыг хэрэглэнэ.

 

 

 

 

 

Стандартын нэр: Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт 8–Хамтарсан үйлдвэр дэх хувь оролцооны санхүүгийн тайлагнал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IPSAS  8   -   2008   16  х

1 Нягтлан бодох бүртгэлийн аккруэл сууриар санхүүгийн тайлангаа гаргаж, толилуулж байгаа байгууллага нь хамтарсан үйлдвэрийн үйл ажиллагааны бүтэц буюу төрлөөс үл хамааран хамтарсан үйлдвэр дэх хувь оролцоогоо бүртгэхэд болон хамтран өмчлөгч ба хөрөнгө оруулагчийн санхүүгийн тайланд хамтарсан үйлдвэрийн хөрөнгө, өр төлбөр, орлого ба зардлыг тайлагнахад энэ стандартыг хэрэглэнэ.

 

 

Стандартын нэр: Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандарт 4. Даатгалын гэрээ.
Стандартын тэмдэглэгээ : mns ifrs  4   -   2007   16  х

2 Байгууллага нь  энэ СТОУС-ыг дараах нөхцөлд мөрдөнө. Үүнд:

 

 

а)      Санал болгож байгаа даатгалын гэрээ (давхар даатгалын гэрээг оролцуулаад) болон  эзэмшиж  байгаа давхар даатгалын гэрээнд;

 

 

b)      Давуу эрхэт оролцоотой хамт санал болгож байгаа санхүүгийн хэрэглүүрт (35-р зүйлийг үз). СТОУС 7 Санхүүгийн хэрэглүүр: Тодруулга нь эдгээр шинжийг багтаасан санхүүгийн хэрэглүүрийг оролцуулсан санхүүгийн хэрэглүүрийн талаар тодруулах  шаардлагатай

 

 

 

3  Энэхүү СТОУС нь 45 дугаар зүйл дэх шилжилтийн нөхцлөөс бусад даатгагчийн (НББОУС 32 Санхүүгийн хэрэглүүр: Толилуулга ба НББОУС 39 Санхүүгийн хэрэглүүр: Хүлээн зөвшөөрөлт ба хэмжилт болон СТОУС 7-г үзнэ үү) эзэмшиж байгаа санхүүгийн хөрөнгийн бүртгэл болон даатгагчийн гаргасан санхүүгийн өр төлбөр зэрэг даатгагчийн нягтлан бодох бүртгэлийн бусад асуудлыг хөндөөгүй болно.

 

 

Стандартын нэр: Санхүүгийн Хэрэглүүр: Толилуулга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IAS  32   -   2013   30  х
Энэ стандартыг бүх аж ахуйн нэгжүүд доор дурдсанаас бусад бүх төрлийн санхүүгийн хэрэглүүрт ашиглана :
a) НББОУС 27 Нэгтгэсэн ба Тусдаа Санхүүгийн Тайлан, НББОУС 28 Хараат Компани дахь Хөрөнгө Оруулалт эсвэл НББОУС 31 Хамтарсан Үйлдвэр дэх Хувь Оролцоо-нд нийцүүлэн бүртгэсэн охин компани, хараат компани, хамтарсан үйлдвэр дэх хувь оролцоо. Гэхдээ зарим тохиолдолд охин компани, хараат компани, хамтарсан үйлдвэр дэх хувь оролцоонд НББОУС 39-ийг хэрэглэхийг НББОУС 27, НББОУС 28, НББОУС 31-т тус тус зөвшөөрсөн бөгөөд ийм нөхцөлд аж ахуйн нэгж энэ стандартын заалтыг мөрдөнө. Аливаа аж ахуйн нэгж нь охин компани, хараат компани, хамтарсан үйлдвэр дэх хувь оролцоотой холбоотой бүхий л деривативт мөн энэ стандартыг мөрдөх ѐстой
Стандартын нэр: Нэгтгэсэн болон тусдаа санхүүгийн тайлан
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IAS  27   -   2016   12  х
1. Хамрах хүрээ 1.1. Энэ стандартыг толгой компанийн хяналтанд байдаг аж ахуйн нэгжүүдийн бүлгийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг бэлтгэх болон толилуулахад мөрдөнө. 1.2. Энэ Стандартад бизнесийн нэгдэл болон гүүдвил зэрэг нэгтгэлээс үүссэн үр нөлөөг нягтлан бодох бүртгэлд тусгах аргыг авч үзээгүй болно (СТОУС 3 “Бизнесийн нэгдэл” -ийг үз). 1.3. Аж ахуйн нэгж тусдаа санхүүгийн тайлан толилуулахаар өөрөө сонгосон эсвэл тухайн улс орны хууль тогтоомжоор шаардсан бол охин компани, хамтын хяналттай аж ахуйн нэгж болон хараат компанийн хөрөнгө оруулалтыг бүртгэхдээ энэ Стандартыг дагаж мөрдөнө.
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25654068
Хэрэглэгчдийн анхааралд