Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Үйл ажиллагааны сегмент
Стандартын тэмдэглэгээ : mns ifrs  8   -   2011   60  х
Энэ СТОУС-ыг дараах зүйлсийн хувьд дагаж мөрдөнө:(a)       дараах аж ахуйн нэгжийн тусдаа буюу бие даасан санхүүгийн тайланд:(i)  өрийн эсвэл өмчийн хэрэглүүрүүд нь нээлттэй зах зээл (орон нутгийн болон бүс нутгийн зах зээлийг оролцуулсан дотоодын эсвэл олон улсын хөрөнгийн зах зээл эсвэл зуулчлагчгүй зах зээл) дээр арилжаалагддаг, эсвэл(ii)        нээлттэй зах зээлд санхүүгийн аливаа хэрэглүүрийг гаргах зорилгоор үнэт цаасны шимтгэл авагч эсвэл эрх олгогч байгууллагад санхүүгийн тайлангаа хүргүүлсэн эсвэл хүргүүлэхээр зэхэн бэлтгэж байгаа; болон(б)          толгой компани бүхий бүлгийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд:(i)          өрийн эсвэл өмчийн хэрэглүүрүүд нь нээлттэй зах зээл (орон нутгийн болон бүс нутгийн зах зээлийг оролцуулан дотоодын эсвэл олон улсын хөрөнгийн зах зээл эсвэл зуулчлагчгүй зах зээл) дээр арилжаалагддаг, эсвэл(ii)        нээлттэй зах зээлд санхүүгийн аливаа хэрэглүүрийг гаргах зорилгоор үнэт цаасны шимтгэл авагч эсвэл эрх олгогч байгууллагад нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангаа хүргүүлсэн эсвэл хүргүүлэхээр зэхэн бэлтгэж байгаа.
Стандартын нэр: Тайлагналын үеийн дараах үйл явдал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IAS  10   -   2011   8  х
Энэхүү стандартыг тайлагналын өдрийн дараах үйл явдлыг бүртгэх болон тодруулахад хэрэглэнэ.
Стандартын нэр: Барилгын гэрээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IAS  11   -   2011   14  х

1 Энэ стандартыг гэрээлэгчийн санхүүгийн тайлан дахь барилгын гэрээг бүртгэхэд мөрдөх ёстой.

2 Энэ стандарт нь 1978 онд батлагдсан НББОУС 11 Барилгын гэрээний нягтлан бодох бүртгэл-ийг орлоно.
Стандартын нэр: Үндсэн хөрөнгө
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IAS  16   -   2011   28  х
Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын өөр стандартаар нягтлан бодох бүртгэлийн ялгаатай хандлага хэрэглэхийг шаардах эсвэл зөвшөөрөхөөс бусад бүх тохиолдолд энэ стандартыг үндсэн хөрөнгийн нягтлан бодох бүртгэлд мөрдөнө.
Стандартын нэр: Түрээс
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IAS  17   -   2011   23  х
стандарт нь дор дурдсанаас бусад бүх төрлийн түрээсийг бүртгэхэд ашиглагдана:(а)           байгалийн хий, газрын тос, ашигт малтмал болон тэдгээртэй адилтгах сэргээгдэхгүй нөөц (байгалийн баялаг)-ийг хайгуул хийх буюу ашиглах түрээсийн гэрээ; (б)     кино хальс, видео бичлэг, тоглолт, гар бичмэл, патент, зохиогчийн эрх зэрэг зүйлсийн лицензийн гэрээ.эсэн хэдий ч энэ стандартыг дараах зүйлсийн хэмжилтийн суурь болгон ашиглаж болохгүй:(а)            хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө гэж бүртгэгдсэн, түрээслэгчийн эзэмшиж буй үл хөдлөх хөрөнгө (НББОУС 40 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө-ийг үз);(б)         үйл ажиллагааны түрээсийн дагуу түрээслүүлэгчийн эзэмшиж буй хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө (НББОУС 40-ийг үз);(в)         санхүүгийн түрээсийн дагуутүрээслэгчийн эзэмжиж буй биологийн хөрөнгө (НББОУС 41 Хөдөө Аж Ахуй-г үз); эсвэл(г)       үйл ажиллагааны түрээсийн дагуу түрээслүүлэгчийн эзэмшиж буй биологийн хөрөнгө (НББОУС 41-ийг үз). 
Стандартын нэр: Зээлийн өртөг
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IAS  23   -   2011   13  х
Аж ахуйн нэгж энэхүү стандартыг зээлийн өртгийн бүртгэлд хэрэглэнэ.
Стандартын нэр: Хувьцаанд суурилсан төлбөр
Стандартын тэмдэглэгээ : mns ifrs  2   -   2011   37  х
Аж ахуйн нэгж нь хүлээн авсан бараа бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээний заримыг эсвэл бүгдийг ялган тодорхойлох боломжтой эсэхээс үл хамааран хувьцаанд суурилсан төлбөрийн дараах төрлүүдийг оролцуулан бүх ажил гүйлгээндэээнэ СТОУС-ыг мөрдөнө
Стандартын нэр: Санхүүгийн хэрэглүүр
Стандартын тэмдэглэгээ : mns ifrs  9   -   2011   20  х
Аж ахуйн нэгж энэ стандартыг НББОУС 39 Санхүүгийн Хэрэглүүр: Хүлээн зөвшөөрөлт ба хэмжилт-ийн хамрах хүрээнд багтсан бүх хөрөнгөнд мөрдөнө.
Стандартын нэр: Хүний нөөцийн менежмент Нэр томьёо
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  30400   -   2018   15  х
1 Хамрах хүрээ Энэхүү баримт бичигт хүний нөөцийн менежментийн стандартуудад хэрэглэх нэр томьѐоны тодорхойлолтыг өгсөн болно.
Стандартын нэр: Хүний нөөцийн менежмент Бүрдүүлэлтийн аргачлал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  30405   -   2018   18  х
1 Хамрах хүрээ Энэхүү баримт бичигт ажилтан бүрдүүлэхэд татах, эх үүсвэр, үнэлэх болон ажилд авах үйл явц хамаарна. Энэ нь дараах үндсэн үйл явц, дадалд чиглэсэн: - бүрдүүлэлтийн бодлого боловсруулах - бүрдүүлэлтээс боломжит шинэ ажил горилогчийн ажлын эхний өдөр хүртэлх урсгал; - үнэлгээ, хэмжилт Энэхүү стандартыг ямар ч төрлийн байгууллага хэрэглэж болно. Тайлбар: Том байгууллагад бүрдүүлэлтийн чиг үүргийг хүний нөөцийн мэргэжилтнүүд болон бүрдүүлэлтийн ажилтан гүйцэтгэдэг. Жижиг байгууллагад бүрдүүлэлтийг заавал албан ѐсны хүний нөөцийн сургалтад суусан, дадлага туршлагатай хүнээр хийлгэх шаардлагагүй. Энэ стандартыг тэрхүү үүргийг гүйцэтгэгч хүн бүхэн ашиглах боломжтой төдийгүй хүний нөөцийн сургагч, зөвлөх болон дүгнэлт хийж, тайлан гаргагчид хэрэглэх боломжтой.
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS ISO/IEC TR 17028:2019 Тохирлын үнэлгээ. Үйлчилгээний баталгаажуулалтын схемийн заавар ба жишээ стандартыг батлан гаргалаа.
Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 13.1. -д “Тохирлын үнэлгээний зорилго нь бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг ханг ...

2019-01-31 15:29:56 Дэлгэрэнгүй
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25862699
Хэрэглэгчдийн анхааралд