Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Нийгмийн хариуцлагын удирдамж /зөвлөмж /
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  26000   -   2012   166  х
Энэхүү нийгмийн хариуцлагын тухай Олон улсын стандартыг гишүүн орны бүх  шатны байгууллагуудад /байршил, хэмжээ зэргээс үл хамаарч/ сайн дурын үндсэн дээр энэхүү удирдамжийн дагуу хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна. Хэрэгжүүлэхдээ доорхи үйл ажиллагааны чиглэлийг баримтлан  мөрдөхийг зөвлөмж болгож байна.
Стандартын нэр: Компанийн кодекс
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6062   -   2010   23  х

Энэхүү стандарт нь Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй хувьцаат компани, төрийн өмчит компани, олон нийтээс татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөд тулгуурлан үйл ажиллагаа явуулдаг арилжааны банк, даатгалын компаниуд мөрдлөг болгон компанийн сайн засаглалын зарчмыг тогтооход чиглэгдэнэ.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Үнэт цаасны танилцуулгад тусгах мэдээлэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6061   -   2010   16  х

Стандарт нь компаниуд  худалдаалах зорилгоор   олон нийтэд санал болгон  гаргаж буй хувьцаа, бонд зэрэг үнэт цаасны танилцуулгад тусгах мэдээлэлд тавигдах шаардлагыг тогтооно. Эдгээр шаардлага нь үнэт цаас гаргаж, олон нийтэд санал болгон  арилжаалах  компаниудад хамаарна.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Эрсдэлийн менежмент. Зарчим ба заавар
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  31000   -   2017   25  х
1 Хамрах хүрээ Энэхүү олон улсын стандарт нь эрсдэлийн менежментийг хэрэгжүүлэх зарчим, ерөнхий арга зүйн удирдамжаар хангахад чиглэгдэнэ. Энэхүү олон улсын стандарт нь нэвтрүүлэхийг хүсэж буй төрийн болон хувийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, хамтарсан үйлдвэр, нийгэмлэг, холбоо, корпораци, хувь хүнд зориулагдсан болно. Иймд энэхүү олон улсын стандарт нь зөвхөн нэг үйлдвэр, салбарт тусгайлан зориулагдаагүй. ТАЙЛБАР: Хэрэглэхэд хялбар байлгахын тулд энэхүү олон улсын стандартыг хэрэгжүүлэгч бүх талыг “байгууллага” гэсэн нэг ерөнхий нэрээр нэрлэнэ. Энэхүү олон улсын стандартыг байгууллагын хөгжлийн бүх үе шатанд болон стратеги, шийдвэр, үйл ажиллагаа, үйл явц, чиг үүрэг, төсөл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, хөрөнгө, санхүү зэрэг үйл ажиллагааны өргөн хүрээнд хэрэглэж болно. Энэхүү олон улсын стандартыг эрсдэлийн мөн чанар, түүний эерэг ба сөрөг үр дагавраас хамаарах эрсдэлийг удирдах үйл ажиллагаанд хэрэглэх боломжтой. Хэдийгээр энэхүү олон улсын стандарт ерөнхий арга зүйн удирдамжаар хангах ч бүх байгууллагуудад эрсдэлийн менежментийн нэг ижил хэв загварыг бий болгоход чиглэгдээгүй. Харин хэрэгжүүлж буй тухайн байгууллагын өөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой эрсдэлийн менежментийн цар хүрээ болон төлөвлөлт, бүтэц, загвар, эрэлт хэрэгцээ, тодорхой зорилт, нөхцөл байдал, үйл ажиллагаа, санхүү болон ажлын чиглэл, туршлага, онцлог зэрэгтэйгээ уялдуулан хэрэгжүүлэх боломжтой. Энэхүү олон улсын стандарт өнөө болон ирээдүйд ч эрсдэлийн менежментийг удирдах үйл явцыг ижил аргачлал, түвшинд хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн. Тухайлсан эрсдэл буюу тодорхой салбарт стандартыг хэрэгжүүлэх нийтлэг арга зүйн удирдамжаар хангах боломж олгох бөгөөд бусад стандартыг орлохгүй. Энэхүү олон улсын стандартыг баталгаажуулалтын зорилгоор ашиглахгүй.
Стандартын нэр: Эрсдэлийн менежмент. Эрсдэлийн менежментийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  31010   -   2017   99  х
1 Хамрах хүрээ Энэхүү олон улсын стандарт нь ISO 31000 стандартыг дэмжиж, эрсдэлийн үнэлгээнд аргуудыг оновчтой сонгох, хэрэглэх арга зүйг тусгана. Энэ стандартад заасны дагуу гүйцэтгэсэн эрсдэлийн үнэлгээ нь эрсдэлийн менежментийн бусад үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ. Энд авч үзсэн олон төрлийн аргуудыг хэрэглэх асуудлыг эдгээр аргуудын үндсэн ойлголт, хэрэглээг эш татсан бусад олон улсын стандартад илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлана. Энэ стандартыг баталгаажуулалт, зохицуулалт буюу гэрээний зорилгоор ашиглахгүй. Энэ стандарт нь эрсдэлийн шинжилгээнд шаардлагатай тусгай шалгуурыг болон тухайн нөхцөлд тохиромжтой байх эрсдэлийн шинжилгээний аргын тодорхой нэг хэлбэрийг тодорхойлохгүй. Энэ стандартад бүх аргыг тусгаагүй тул энэ стандартад байхгүй аргыг хүчингүй гэж ойлгож болохгүй. Тодорхой нөхцөл байдалд хэрэглэх боломжтой гэж авч үзсэн аргыг зөвхөн тухайн нөхцөлд хэрэглэгдэнэ гэж ойлгохгүй. ТАЙЛБАР Энэ стандарт нь аюулгүй байдлын асуудлыг онцлон авч үзэхгүй. Энд авсан эрсдэлийн менежментийн ерөнхий стандарт ба аюулгүй байдлын талаарх аливаа эшлэл нь зөвхөн мэдээллийн шинж чанартай. Аюулгүй байдлын талаарх арга зүйн зааврыг ISO/IEC Guide 51 стандартад тусгана.
Стандартын нэр: Эрсдэлийн менежмент. Тайлбар толь
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO Gui  73   -   2017   16  х
Хамрах хүрээ Эрсдэлийн менежментийн ерөнхий нэр томьѐонуудыг энэхүү арга зүйн удирдамжинд оруулсан болно. Арга зүйн удирдамжийг эрсдэлийн менежментийн үйл ажиллагааг нэг түвшинд, уялдаа холбоотой ойлгох, эрсдэлийн менежментийн үйл явцуудын нийтлэг нэр томьѐог хэрэглэх зорилгоор боловсруулсан. Энэхүү арга зүйн удирдамжийг дараах хүмүүст зориулж боловсруулсан. Үүнд: - эрсдэлийг удирдах ажилд оролцдог; -ОУСБ болон ОУЦТК-ын үйл ажиллагаанд оролцдог; -эрсдэлийн менежментэд хамаарах үндэсний болон салбарын онцлог стандартууд, арга зүйн удирдамж, журам ба дүрэм боловсруулагчид. Эрсдэлийн менежментийн зарчим ба арга зүйг боловсруулахдаа ISO 31000:2009 стандартаас иш татсан болно.
Стандартын нэр: Автоматжуулсан систем. Нэр томьёо, тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0194   -   1989   6  х

Энэ стандарт нь автоматжуулсан системийн нэр томьёо, тодорхойлолтыг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS ISO/IEC TR 17028:2019 Тохирлын үнэлгээ. Үйлчилгээний баталгаажуулалтын схемийн заавар ба жишээ стандартыг батлан гаргалаа.
Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 13.1. -д “Тохирлын үнэлгээний зорилго нь бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг ханг ...

2019-01-31 15:29:56 Дэлгэрэнгүй
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25869112
Хэрэглэгчдийн анхааралд