Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Компанийн засаглалын зарчим
Стандартын тэмдэглэгээ : mns oecd  004   -   2007   37  х

Компанийн засаглалын тогтолцоог бүрдүүлэхэд  эдийн засагт ерөнхийд нь болон зах зээлийн шударга байдалд үзүүлэх нөлөө, зах зээлд оролцогчдыг урамшуулах, ил тод, үр ашигтай зах зээлийг дэмжих зэргийг харгалзана.

 

 

Б Компанийн засаглалын практикт нөлөөлөх эрх зүйн зохицуулалт нь эрх зүйт ёсыг дээдэлсэн, ил тод, хэрэгжүүлж болохуйц байна.

 

 

В  Эрх бүхий байгууллагуудын үүрэг хариуцлага нь тодорхой, нийтийн эрх ашигт үйлчлэхэд чиглэнэ.

 

 

Г  Хянах, зохицуулах болон хэрэгжүүлэх байгууллагууд үүргээ мэргэжлийн өндөр түвшинд, үнэнчээр биелүүлэхэд шаардагдах эрх мэдэл ба хөрөнгө, санхүү, хүний нөөцөөр хангагдсан, шударга ажиллах боломжтой байна. Эдгээр байгууллагын шийдвэр нь цаг үеэ олсон, ил тод, бүрэн үндэслэлтэй байвал зохино.

 

Стандартын нэр: Үнэт цаас- Олон улсын үнэт цаасыг нотлох дугаарын систем (ОУҮЦНД)
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  6166   -   2000   8  х

Энэхүү стандарт нь олон улсын хэмжээнд хэрэглэх  үнэт цаасыг нотлох дугаарын бүтэцийг тогтооно. Стандартыг үнэт цаасны арилжаа болон холбогдох газрууд хэрэглэж болно.

 

 

Стандартын нэр: Үнэт цаас – Гэрчилгээг дугаарлах
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  9019   -   2003   3  х

Энэхүү олон улсын стандарт нь үнэт цаасны гэрчилгээг дугаарлах дүрмийг тогтооно. Мөн энэ стандартыг серийн тэмдэглээс хэрэглэхэд ашиглах боломжтой.

 

 

Үнэт цаасыг гаргасан улс болон гаргагч этгээдээс үл хамааран бүх төрлийн мэдүүлгийн ба нэрийн үнэт цаасны гэрчилгээг дугаарлахад энэхүү стандартыг хэрэглэнэ.

 

Стандартын нэр: Үнэт цаас – Гэрчилгээний дугаарыг дамжуулах формат
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  8532   -   2003   6  х

Энэхүү олон улсын стандарт нь гэрчилгээний дугаарыг электрон хэрэгсэл ашиглан бусад байгууллагад дамжуулах (жишээлбэл, ISO 7775-д нийцүүлэн, үнэт цаасны мэдээний нэг хэсэг болгон дамжуулах)-д шаардагдах форматыг тодорхойлно.

 

 

Энэ стандарт нь үнэт цаас гаргасан орон болон үнэт цаас гаргагч этгээдээс үл хамааран бүх төрлийн үнэт цаасанд хэрэглэгдэнэ.

 

 

Стандартын нэр: Мөнгөн тэмдэгт болон мөнгөн санг илэрхийлсэн кодууд
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4217   -   2003   38  х

Энэхүү олон улсын стандарт нь мөнгөн тэмдэгт болон мөнгөн санг илэрхийлсэн эквивалент гурван оронтой тоон болон гурван үсэгнээс бүрдсэн үсгэн кодын бүтцийг тодорхойлно. Бутархай нэгжтэй мөнгөн тэмдэгтийн хувьд уг мөнгөн тэмдэгт болон түүний бутархай нэгж хоорондын аравтын харьцааг энд мөн үзүүлсэн. 

 

Стандартын нэр: Үнэт цаас болон холбогдох санхүүгийн хэрэгслүүд-Санхүүгийн хэрэгслийн ангилал (СХА код)
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  10962   -   2003   28  х

Энэхүү олон улсын стандарт нь олон улсад хүлээн зөвшөөрсөн санхүүгийн хэрэгслийг ангилах системийг тодорхойлж, ангиллын кодыг тайлбарлана. Ангиллын системийг олон улсын хэмжээнд болон тухайн улс оронд хэрэглэдэг санхүүгийн хэрэгслийг ангилахад хэрэглэнэ. “Санхүүгийн хэрэгсэл” гэдэг нэр томьёонд зөвхөн уламжлалт үнэт цаасыг төдийгүй төрөл бүрийн зах зээлд шинээр арилжиж буй болон цаашид бий болох хэрэгслүүд ч хамаарна. Энэхүү олон улсын стандартыг олон улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаасыг арилжих болон түүнтэй холбогдох үйл ажиллагааг удирдах, хянах, зохицуулахад ашиглана. Цаашилбал үнэт цаасны удирдлага, арилжаа нь бусад улсад нөлөөлдөггүй хөрөнгийн бирж, банк, брокер болон үнэт цаасны талбарт үйл ажиллагаа явуулдаг бусад этгээд зэрэг үндэсний байгууллагын үйл ажиллагаанд энэхүү олон улсын стандартын хэрэглээ хамаарна.  

 

Стандартын нэр: Хамтарсан үйлдвэр дэх хувь оролцоо
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IAS  31   -   2016   13  х
1. Хамрах хүрээ 1.1. Энэ Стандарт нь хамтарсан үйлдвэрийн оролцогч талуудын хувь хэмжээг бүртгэх болон хамтарсан үйлдвэрт оролцогч ба хөрөнгө оруулагчийн санхүүгийн тайланд хамтарсан үйлдвэрийн хөрөнгө, өр төлбөр, орлого, зардлыг хамтарсан үйлдвэрийн үйл ажиллагааны хэлбэр, бүтцийг харгалзахгүйгээр бүртгэхэд хэрэглэгдэнэ. Гэхдээ , дараах байгууллагуудын эзэмшиж буй хамтарсан хяналттай аж ахуйн нэгж дэх хамтарсан үйлдвэрийн оролцогчийн хувь оролцоог СТОУС 9 Санхүүгийн хэрэглүүр болон НББОУС 39 “Санхүүгийн хэрэглүүр: Хүлээн зөвшөөрөлт ба хэмжилт” стандартын дагуу ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр хэмжсэн хувь оролцооны бүртгэлд хэрэглэхгүй: 1.1.1.хөрөнгө оруулагч байгууллага , эсвэл 1.1.2. хамтын сан, итгэлцлийн сан болон хөрөнгө оруулалттай холбогдсон даатгалын санг багтаасан ижил төстэй аж ахуйн нэгжүүд. Аж ахуйн нэгж ийм хөрөнгө оруулалтыг СТОУС 9-д заасны дагуу ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр хэмжинэ. Ийм хувь оролцоог эзэмшиж буй хамтарсан үйлдвэрийн оролцогч 55, 56-р зүйлд заасан тодруулгыг хийх ѐстой.
Стандартын нэр: Банкны болон холбогдох санхүүгийн үйлчилгээ – Банкны олон улсын дансны дугаар /БОУДД/
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  13616   -   2004   7  х

Энэхүү стандарт нь Банкны олон улсын дансны дугаарыг (БОУДД) бүрдүүлж буй элементүүдийг тодорхойлох ба санхүүгийн орчинд байгууллагууд өөр хоорондоо болон дотроо түүнчлэн бусад салбартай харилцан солилцох өгөгдлийг боловсруулахад хэрэглэгдэнэ.

 

 

БОУДД нь автоматжуулсан боловсруулалт хийхэд зориулагдсан боловч бусад төрлийн мэдээлэл харилцан солилцох (цаасаар мэдээлэл солилцох г.м.) тохиолдолд ч хэрэглэх боломжтой.

 

 

Стандартыг хэрэглэхэд шаардлагатай байгууллагын дотоод журам, файл зохион байгуулах арга хэрэгсэл, хадгалалтын арга техник, ашиглах хэл гэх мэт зүйлийг энэ стандартад тусгайлан зааж өгөөгүй болно.

 

 

Энэхүү стандарт нь сүлжээгээр дамжуулах мэдээллийг хялбарчилахад зориулагдаагүй боловч энэхүү стандартыг сүлжээгээр үсгэн мэдээлэл дамжуулахад хэрэглэж болно.

 

 

Стандартын нэр: Банк – Банкны телесүлжээгээр дамжиж буй мэдээллүүд – Банкыг нотлох кодууд
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  9362   -   2000   6  х

Энэхүү  стандарт нь банк болон холбогдох санхүүгийн орчинд автоматжуулсан үйл ажиллагаа явуулахын тулд хэрэглэгддэг Банкныг Нотлох Код (БНК)-ын бүтэц ба элементүүдийг тодорхойлно.

Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS ISO/IEC TR 17028:2019 Тохирлын үнэлгээ. Үйлчилгээний баталгаажуулалтын схемийн заавар ба жишээ стандартыг батлан гаргалаа.
Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 13.1. -д “Тохирлын үнэлгээний зорилго нь бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг ханг ...

2019-01-31 15:29:56 Дэлгэрэнгүй
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25861962
Хэрэглэгчдийн анхааралд