Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Төмөр замд барилга байгууламжийн ойртолтын болон хөдлөх бүрэлдэхүүний овор хэмжээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5833   -   2014   50  х
Энэ стандартаар төмөр замд барилга байгууламжийн ойртолтын оврыг болон хөдлөх бүрэлдэхүүний оврыг 1520 мм болон 1435 мм царигтай нийтийн болон дагнасан хэрэглээний төмөр замуудад хэрэглэхийг зөвшөөрнө.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хүнд даацын автотээврийн хэрэгсэл. Техникийн ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6278   -   2011   12  х

2.1       Энэ стандарт нь тусгай зориулалтын авто замд тээвэрлэлт гүйцэтгэх хүнд даацын автотээврийн хэрэгслийн ангилал, техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлагыг тогтооход хамаарна.

 

2.2       Энэхүү стандартыг тусгай зориулалтын авто замд тээвэрлэлт эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн болон түүнд хяналт тавих эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан дагаж мөрдөж хэрэглэнэ.

 

2.3       Хүнд даацын автотээврийн хэрэгслийг эзэмшигч ньхүнд даацын авто хэрэгслийг нийтийн хэрэгцээний замаар хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх бөгөөд Монгол Улсын замын хөдөлгөөний дүрэм, холбогдох хууль дүрэм, журам, аюулгүй байдлыг  бүрэн хариуцана.

 

2.4       Энэхүү стандарт нь үйлдвэрлэлийн технологийн автотээврийн хэрэгсэлд хамаарахгүй. 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Замын тээврийн хэрэгслийн ерөнхий асуудал.Автотээврийн хэрэгслийн хэрэглээний үзүүлэлтүүд. Ангилал, Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4470   -   2005   9  х

Энэ стандартыг Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр автотээврийн хэрэгслийг эзэмшигч байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд тээвэрлэлт болон техникийн хяналтын үзлэг оношлогоо, автотээврийн үйлчилгээ эрхлэх, зохион байгуулах, эдгээр үйл ажиллагаанд хяналт тавихад дагаж мөрдөнө. 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-p xэсэг: Ерөнхий шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4410-2   -   2017   18  х
1. Хамрах хүрээ 1.1. Энэхүү стандартаар Монгол Улсад бүртгэлтэй бүх төрлийн автотээврийн хэрэгсэл /автомашин, мотоцикл, трактор, өөрөө явдаг машин механизм, чиргүүл/-д олгох улсын бүртгэлийн дугаарын ангилал, бүрдүүлэлт, дугаарын тэмдгийн төрөл, хэлбэр, хэмжээ, өнгө, хийц болон тэдгээрт тавих техникийн шаардлагыг тогтооно. 1.2 Автотээврийн хэрэгслийг улсын хэмжээнд бүртгэх асуудлыг хариуцсан эрх бүхий байгууллагаас олгосон улсын бүртгэлийн дугаар нь энэхүү стандартаар тогтоосон бүртгэлийн дугаарт хамаарна. 1.3 Энэхүү стандартаар тогтоосон үзүүлэлт, шаардлага нь 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнө олгосон автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаар болон дугаарын тэмдэгт хамаарахгүй. 1.4 Зэвсэгт хүчин, хилийн болон дотоодын цэргийн хэмжээнд ашиглаж байгаа байлдааны тусгай зориулалттай тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн дугаар болон дугаарын тэмдэгт хамаарахгүй бөгөөд энэхүү стандартаар тогтоосон үзүүлэлт, шаардлагыг хэрэглэж болно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Техникиийн үйлчилгээ засварын систем. Нэртомъёо, тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3850   -   1985   13  х
Энэ стандарт нь шинжлэх ухаан, техникийн салбарт болон үйлдвэрлэлд хэрэглэж байгаа техникийн засвар техникийн үйлчилгээний үзүүлэлтүүд, арга хэлбэр, үндсэн ойлголтуудын тодорхойлолт ба нэр томъёог тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Техникийн найдварт ажиллагаа, түүний норомчлогдох үзүүлэлтүүдийг шалгах, тодорхойлох аргууд. Ерөнхий шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3990   -   1987   13  х
Энэ стандарт нь норматив-техникийн болон зохион бүтээх баримт бичгээр найдварт ажиллагааны үзүүлэлтэд шаардлага тавигдах бүтээгдэхүүнд хамаарах бөгөөд найдварт ажиллагааны шалгалт тооцооны аргын ерөнхий шаардлага тавигдах бүтээгдэхүүнд хамаарах бөгөөд найдвартай ажиллагааны шалгалт, тооцооны аргын ерөнхий шаардлага тогтооно. Энэ стандарт нь СТ СЭВ 4492-84-тэй бүрэн тохиорно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Автотээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын тэмдэг. 1-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4410-1   -   2002   12  х
1 Хамрах хүрээ Энэхүү стандарт нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрт ашиглаж байгаа бүх төрлийн технологийн тээврийн хэрэгсэл түүнчлэн мотоцикл, трактор, өөрөө явагч хэрэгсэл, чиргүүл /цаашид тээврийн хэрэгсэл гэх/ зэрэгт олгох улсын дугаарын тэмдэгийн үндсэн хэлбэр хэмжээ, тэмдэглэгээ, үйлдвэрлэх, шалгах, хүлээн авах зэрэг журмыг тогтооход хамаарна.1
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг хийх заавар.Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5011   -   2003   25  х

Энэхүү стандарт нь автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдлын хяналтын үзлэг хийх оношлогооны төвүүд, тэдгээрийн технологи ажиллагаанд баримтлах үндсэн зарчмыг тодорхойлно.

 

Стандартад заасан шаардлагууд нь автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдлын хяналтын үзлэг явуулж, дүгнэлт гаргах эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагад, мөн автомашин бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд хамаарна.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Бензин хөдөлгүүртэй автомашин – утааны найрлага дах хорт бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5013   -   2009   6  х

Бензин хөдөлгүүртэй автомашины хөдөлгүүрийн ачаалалгүй, сул ажиллагааны горимд тахир голын эргэлтийн хамгийн бага ба ихэсгэсэн (2500 эргэлт/мин ± 200 эргэлт/мин) давтамжид, түүний утааны хамт агаарт хаягдаж байгаа бохирдуулах бодис (CO, CH)-ын стандартын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, хэмжих арга, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг тодорхойлоход хамаарна.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Дизель хөдөлгүүртэй автомашин - Утааны тортогжилтын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5014   -   2009   7  х

Автомашины дизель хөдөлгүүрийн утааны тортогжилтын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээба хэмжих аргастандарт нь дизель хөдөлгүүртэй автомашинд хамаарах бөгөөд дизель хөдөлгүүрийн утааны тортогжилтын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, түүнийг хэмжих арга, хэмжих хэрэгсэлд тавих техникийн болон аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг тодорхойлоход хамаарна.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7719
Нийт хуудас үзсэн : 23247811
Хэрэглэгчдийн анхааралд