Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Вагоны техникийн үзлэг, үйлчилгээ, засвар. Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6466   -   2016   17  х
Энэ стандарт нь Монгол Улсын төмөр замын тээвэрт ашиглагдах вагонд хийгдэх техникийн үзлэг, үйлчилгээ, засварын төрөл, засвар хоорондын хугацааны үечлэл ба гүйлтийн нормыг тогтооход. Өмчийн төрөл, хэлбэр үл харгалзан вагоны эзэмшил, өмчлөлтэй бүх иргэн, аж ахуйн нэгж нь энэхүү стандартаар тогтоосон ашиглалтын нормт хугацаа, хугацааны үечлэл, гүйлтийн нормоор түүний бүрэн бүтэн, найдвартай, ажиллагааг хангана.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Төмөр замд ачилт буулгалт ба сэлгээний ажлын үед вагоны бүрэн бүтэн байдлыг хангахад тавих ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3084   -   2013   10  х
1.1 Энэхүү стандартаар төмөр замын өртөө, үйлдвэр, байгууллага болон бусад үйлчлүүлэгч байгууллагын төмөр зам дээр вагонд ачаа ачих, буулгах ажил хийх болон сэлгээний ажлын үед вагоны бүрэн бүтэн байдлыг хангах ерөнхий шаардлагыг тогтооно.
1.2 Энэ стандартад заагдсан техникийн нөхцөл, үндсэн шаардлагууд төмөр замаар ачаа тээвэрлэх дүрэм болон техникийн нормыг биелүүлснээр вагоны вагоны бүрэн бүтэн байдлыг хангана.
1.3 Вагоны бүрэн бүтэн байдлыг хангах ажлыг ачилт, буулгалт болон сэлгээний ажлыг гүйцэтгэж байгаа үйлдвэр, байгууллагуудын удирдлага хариуцна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Төмөр замын тээврийн удирдлага, зохион байгуулалтын нэр томьёо, тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6387-4   -   2016   38  х
Энэхүү стандартыг төмөр замын зам барих, замын засвар арчилгаа эрхэлдэг төрийн өмчит болон хувийн өмчит аж ахуйн нэгж, байгууллага, энэ талаар судалгаа, сургалт хийх газрууд дагаж мөрдөнө.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаарлалт. 1-р хэсэг: Төмөр замын зорчигчийн вагоны дугаарлалтад тавих шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6630-1   -   2016   23  х
Төмөр замын зорчигчийн вагоны дугаарлалт нь Олон улсын төмөр замын тээврийн гэрээ, эрх зүйн хэм хэмжээний баримт бичиг, Төмөр замын тээврийн тухай хууль болон энэхүү стандартын шаардлага дагуу төмөр замын тээврийн байгууллагуудын хооронд мэдээлэл солилцох, нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн өгөгдлийн баазыг бүрдүүлэн ажиллах, мэдээллийн системийн журмыг мөрдөхөд үндэслэх баримт бичиг болох мөн бүртгэгдсэн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн магадлагаа болно. Монгол Улсын төмөр замын тээврийн байгууллагууд болох суурь бүтэц эзэмшигч, тээвэрлэгч болон хөдлөх бүрэлдэхүүн өмчлөгч нарын хоорондын харилцаа, холбоо болон үйл ажиллагааг үндсэн нэг хэл дээр зохицуулан, зохион байгуулах нөхцлийг хангахад хамаарна. Олон улсын болон орон нутгийн зорчигчийн вагоны дугаарлалт нь ижил утгаар, үл давтагдах, ялгагдах байдлаар тодорхойлогдон ашиглагдахдаа энэхүү стандартын шаардлагад нийцсэн байна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Төмөр замын зорчигч тээврийн үйлчилгээ. Зорчигчийн галт тэрэг, вагон дахь үйлчилгээний ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5876   -   2012   25  х

Энэхүү стандарт нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт төмөр замын зорчигч тээврийн үйлчилгээ эрхэлж буй төрийн болон хувийн, хувь нийлүүлж хамтарсан бүх байгууллага, компаний үйлчилгээний үйл ажиллагааг зохицуулахад болон төмөр замын зорчигч үйлчилгээний ажилтан, энэ чиглэлээр суралцагч, сонирхогч нарт хамраана.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Гол замын ба сэлгээний илчит тэрэгний ялгаруулах хорт бодис болон ажилласан хийн утаажилт. Норм хэмжээ ба тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5877   -   2008   16  х

Энэхүү стандарт нь гол замын болон сэлгээний илчит тэргэнд (цаашид илчит тэрэг гэнэ) хамаарна. Шинэ болон ашиглалтад байгаа илчит тэрэгний ажилласан хий (цаашид АХ гэнэ)-д агуулагдах хорт бодис (цаашид ХБ гэнэ) болон АХ-н утаажилтын норм хэмжээг энэхүү стандартад заасан аргачлалын дагуу тогтооно. Илчит тэргийг тогтоосон дэглэмээр ажиллуулан хэмжилтийн болон дээж авах ажиллагааг гүйцэтгэнэ.

 

Илчит тэрэг нь стандартад тусгасан шаардлагуудыг хангасан байвал зохино.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Төмөр зам. Зам. замын аж ахуйн нэр томъёо, тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6387-1   -   2013   63  х

Энэхүү стандартыг төмөр замын зам барих, замын засвар арчилгаа эрхэлдэг төрийн өмчит болон хувийн өмчит аж ахуйн нэгж, байгууллага, энэ талаар  судалгаа, сургалт хийх газрууд  дагаж мөрдөнө.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаарлалт. 2-р хэсэг: Төмөр замын ачааны вагоны дугаарлалтад тавих шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6630-2   -   2016   32  х
Төмөр замын ачааны вагоны дугаарлалт нь Олон улсын төмөр замын тээврийн гэрээ, эрх зүйн хэм хэмжээний баримт бичиг, Төмөр замын тээврийн тухай хууль мөн энэхүү стандартын шаардлагын дагуу төмөр замын тээврийн байгууллагуудын хооронд мэдээлэл солилцох, нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн өгөгдлийн баазыг бүрдүүлэн ажиллах, мэдээллийн системийн журмыг мөрдөхөд үндэслэх баримт бичиг болох бөгөөд Монгол Улсад бүртгэгдсэн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн магадлагаа болно. Олон улс, бүс нутаг болон орон нутгийн төмөр замын ачаа тээврийн харилцаанд ашиглагдах ачааны вагоны дугаарлалт нь төмөр замын тээврийн салбарын нэгдсэн мэдээллийн системд бүртгэгдэх, төмөр замын тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон суурь бүтэц эзэмшигч, тээвэрлэгч, хөдлөх бүрэлдэхүүнтэй аж ахуй нэгж байгууллагуудын хоорондын харилцаа болон үйл ажиллагааг үл давтагдах, нэг хэл дээр зохицуулан, зохион байгуулах нөхцлийг хангахад хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Төмөр замын кодчилол. 0-р хэсэг: Төмөр замын салбарын объектуудын код боловсруулах болон ашиглах. Ерөнхий зарчим
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6631-0   -   2016   12  х
Энэхүү стандарт нь олон улсын төмөр замын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд нэгдсэн тоон код боловсруулах болон ашиглах ерөнхий зарчмыг тогтооно. Энэхүү стандартыг олон улсын төмөр замын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогч Монгол Улсын Төмөр замын тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, төмөр замын байгууллага болон тэдгээртэй харилцагч байгууллагууд хэрэглэнэ.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Төмөр замын зурвас газарт тавих шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6060   -   2010   20  х

Энэ стандарт нь шинээр төмөр зам барих, төмөр замыг  цахилгаанжуулах, өртөө, зангилаа барихад зориулагдсан болон төмөр замын байгууламж бусад  объектуудыг өргөтгөх, барьж байгуулах зурвас газрын үндсэн  хэмжээг тогтооход хамаарна.

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7719
Нийт хуудас үзсэн : 23247774
Хэрэглэгчдийн анхааралд