Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Этилийн спирт. Шинжлэх арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0987   -   1986   10  х

Энэ стандарт этилийн спиртэд хамаарч дээж авах, физик-химийн үзүүлэлтийг тодорхойлох аргыг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: ҮЙЛДВЭРИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ЭТИЛИЙН СПИРТ ШАЛГАХ АРГУУД
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  1388-1   -   1997   2  х
Энэ стандарт нь үйлдвэрлэлийн зориулалттай этилийн спиртийг шалгах аргуудтай холбоотой ерөнхий зүйлийг тодорхойлоход хамаарна.
Мөн 20 С-д нягтыг тодорхойлох, усан халаагуур дээр ууршуулсаны дараах хуурай үлдэгдлийг тодорхойлох, усны агууламжийг тодорхойлох болон өнгө хэмжих аргуудад хамаарна.
Стандартын нэр: Үйлдвэрлэлийн зориулалттай этилийн спирт перманганатаар исэлдэх хугацааг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  1388-12   -   1997   2  х
Энэ стандарт нь үйлдвэрлэлийн зориулалттай этилийн спиртийн перманганатаар исэлдэх хугацааг тодорхойлоход хамаарна.
Стандартын нэр: Үйлдвэрлэлийн зориулалтын этилийн спирт. Шинжилгээний арга. 8-р хэсэг. Метанолын агуулгыг тодорхойлох. (метанолын агуулга 0,1-1,5 % (эзэлхүүни
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4886   -   1999   4  х

Энэхүү стандарт нь үйлдвэрийн хэрэглээний этилийн спиртэд агуулагдах метанолын агуулгыг тодорхойлох харааны колориметрийн аргад хамаарна.

 

 

Энэ аргыг 0,10-1,50 % (эзэлхүүний хувиар) метанол агуулсан спиртийг шинжлэхэд хэрэглэнэ.

 

 

Энэ стандартыг MNS ISO 4483-97 тоот стандартын хамт үзнэ.

 

Стандартын нэр: Үйлдвэрлэлийн зориулалттай этилийн спирт Фурфурол илрүүлэх арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  1388-11   -   1997   1  х
Энэ стандарт нь үйлдвэрлэлийн зориулалттай этилийн спиртэнд фурфурол байгаа эсэхийг тогтооход хамаарна.
Стандартын нэр: Үйлдвэрлэлийн зориулалттай этилийн спирт Метиллийн спиртийн агуулгыг тодорхойлох фотометрийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  1388-7   -   1997   4  х
Энэ стандарт нь үйлдвэрлэлийн зориулалттай этилийн спиртэн дэх метилийн спиртийг фотометрийн аргаар тодорхойлоход хамаарна.
Энэ аргыг 0,01-0,20 % (эзэлхүүний) агууламжтай метилийн спирт бүхий этилийн спиртийг шинжлэхэд ашиглана.
Стандартын нэр: Үйлдвэрлэлийн зориулалтын этилийн спирт. Шинжилгээний арга. 2-р хэсэг. Фенолфталеинаар шүлтлэг ба хүчиллэгийг тодорхойлох.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  1388-2   -   1999   3  х
Энэ стандарт нь үйлдвэрлэлийн зориулалтын этилийн спиртийн шүлтлэгийг илрүүлэх ба хүчиллэгийг тодорхойлох шинжилгээний аргыг тогтооно.
Энэ аргыг цууны хүчлээр (CH3COOH) илэрхийлсэн хүчиллэг чанар нь 0,0008 % (жингийн хувиар)-аас ихгүй буюу тэнцүү байх бүтээгдэхүүнд хэрэглэнэ.
Энэ стандартыг MNS ISO 4483-97 тоот стандарттай хамт үзнэ. (хавсралтыг үзнэ үү).
Стандартын нэр: Үйлдвэрлэлийн зориулалтын этилийн спирт. Шинжилгээний арга. 3-р хэсэг. Бага агуулгатай карбонил бүлгийн жингийн эзлэх хувийг тодорхойлох.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  1388-3   -   1999   5  х
Энэхүү стандарт нь үйлдвэрийн хэрэглээний этилийн спиртэд бага хэмжээгээр агуулагдах карбонил бүлгийн жингийн эзлэх хувийг тодорхойлох фотоколориметрийн аргыг тогтооно.
Энэ аргыг карбонил бүлгийн агуулгыг цууны альдегидэд шилжүүлэн тооцсон карбонил бүлгийн жингийн хэмжээ 0,00025-0,01 % хүртэл агуулсан спиртийн шинжилгээнд хэрэглэнэ.
Стандартын нэр: Үйлдвэрлэлийн зориулалтын этилийн спирт. Шинжилгээний арга. 4-р хэсэг. Өндөр агуулгатай карбонил бүлгийг тодорхойлох. Титрметрийн арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  1388-4   -   1999   3  х
Энэ стандарт нь үйлдвэрийн хэрэглээний этилийн спиртэд их хэмжээгээр агуулагдах карбонил бүлгийн агуулгыг тодорхойлох эзэлхүүний аргад хамаарна.
Энэ аргыг карбонил бүлгийн жингийн хувь нь (цууны альдегидаар илэрхийлсэн) 0,01 % (үүнээс ихгүй буюу тэнцүү) байх бүтээгдэхүүнд хэрэглэж болно.
Стандартын нэр: Үйлдвэрлэлийн зориулалтын этилийн спирт. Шинжилгээний арга. 5-р хэсэг. Альдегидын агуулгыг тодорхойлох. Харааны колориметрийн арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  1388-5   -   1999   5  х
Энэхүү стандарт нь үйлдвэрийн хэрэглээний этилийн спиртэд агуулагдах альдегидийн агуулгыг тодорхойлох аргад хамаарна.
Энэ арга нь цууны альдегидэд шилжүүлэн тооцсон 0,00025-0,00125 % альдегидийн агуулга бүхий бүтээгдэхүүнийг шинжлэхэд хэрэглэнэ.
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7703
Нийт хуудас үзсэн : 23218156
Хэрэглэгчдийн анхааралд