Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Ус тодорхойлох – Kaрл Фишерийн арга (Ерөнхий арга)
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  760   -   2011   18  х

Энэхүү олон улсын стандарт нь органик, органик бус ихэнх хатуу ба химийн шингэн бүтээгдэхүүн дэх талсжсан эсвэл чөлөөт усыг тодорхойлох Карл Фишерийн арга гэх энэхүү ерөнхий аргыг тогтооно.

Зарим нөхцөлтэй холбоотой аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг бусад холбогдох олон улсын стандартад тусгасан болно.

Титрийн цэгийг нүдээр, электрометрээр тодорхойлохтой холбогдож титрлэх хоёр арга байна.

Электрометргүй тохиолдолд нүдээр тодорхойлох аргыг зөвхөн өнгөгүй уусмалд хэрэглэнэ. Энэ арга нь зөвхөн шууд титрлэх арга болно.

Харин электрометр хэрэглэх үед шууд болон урвуу титрлэх аргыг хоёуланг нь хэрэглэнэ. Мөн электрометр хэрэглэх нь титрлэх аргаас үл хамаарсан илүү өндөр нарийвчлалтай тул энд зөвлөмж болгов.
Стандартын нэр: Угаалгын нунтаг Фосфор (V)-ын оксидын ерөнхий агуулгыг хинолин-фосформолибдат ашиглан тодорхойлох гравиметрийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4313   -   1997   4  х
Олон улсын энэхүү стандарт нь угаалгын нунтаг дахь фосфор (Y) ын оксидын ерөнхий агуулгыг тодорхойлох гравиметрийн аргад хамаарна.
Стандартын нэр: Газрын ховор элементийн нийлбэр оксид дахь церийн агуулга тодорхойлох эзэлхүүний арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5385   -   2004   4  х

Хамрах ба хэрэглэх хүрээ

 

 

Энэхүү стандарт нь газрын ховор металлын хүдэр, баяжмал болон газрын ховор элемент (ГХЭ)-ийн нийлбэр оксид дахь церийн агуулга тодорхойлох аргыг онцлон заана.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хими. Стандартын бичлэг - 4-р хэсэг: Атом шингээлтийн спектрометрийн стандарт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  78-4   -   2000   9  х

ISO 78-ын энэ хэсэгт атом шингээлтийн спектрометрийг ашигласан шинжилгээний стандарт аргуудын бичлэгыг бэлтгэсэн бөгөөд тэдгээрийн үг хэллэг, найруулгын талаар заавар зөвлөмж өгдөг.

Стандартын нэр: Хими. Стандартын бичлэг - 3-р хэсэг: Молекул шингээлтийн спектрометрийн стандарт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  78-3   -   2000   10  х

ISO 78 тоот стандартын энэ хэсэгт үзэгдэх ба хэт ягаан мужийн орчимд уусмалыг шинжлэхэд молекул шингээлтийн спектрометрийг ашигласан шинжилгээний аргуудын стандартын бичлэгийг бэлтгэсэн бөгөөд тэдгээрийн танилцуулга болон найруулгын талаар зарим заавар зөвлөмж өгнө.

 

Энэхүү бичлэг нь ISO 6286 тоот стандартын мэдээлэлд өгөгдсөн "Нэр томъёо ба тодорхойлолт" зүйлийг үндэс болгосон. Энэ нь уг бичлэгт хэрэглэгдсэн зүйлүүд болон дэд зүйлүүдийн найруулгатай холбоотой "Молекул шингээлтийн спектромет-рээр шинжилгээ хийх стандарт аргуудын бичлэгийн хэрэглээний тайлбар" гэсэн бүлгийг мөрдөнө.

Стандартын нэр: Ахуйн хими, гоо сайхан, ариун цэврийн бүтээгдэхүүн, химийн бодис, барилгын материал, бичгийн хэрэгсэл, даавуу, хиймэл шүдний түүхий эд, тогл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5576   -   2005   3  х

Энэхүү стандарт нь ахуйн хими, гоо сайхан, ариун цэврийн бүтээгдэхүүн, химийн бодис, барилгын материал, бичгийн хэрэгсэл, даавуу, хиймэл шүдний түүхий эд, тоглоом, сав баглаа боодол зэрэг бүтээгдэхүүнд pH орчинг тодорхойлоход хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Урвалжууд Төмрийн хольцын хэмжээг тодорхойлох колоиметрийн аргууд
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3354   -   1982   10  х

ЭЗХТЗ -ийн энэхүү стандарт нь химийн урвалжуудад хамаарах бөгөөд төмрийн хольцын хэмжээг тодорхойлох колориметрийн дараах аргуудыг тогтоож өгнө. Үүнд:

2.2. - дипиридилийн арга 

1.10 - фенантролины арга 

батофенантролины арга ,

сульфосалицилын арга ,

роданидын арга 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Урвалжууд Химийн шингэн урвалжууд ба урвалжийн уусмалуудын өнгөт чанарыг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3355   -   1982   6  х

ЭЗХТЗ -ийнэнэхүүстандартньхимийнурвалжуудадхамаарахбөгөөдхимийншингэнурвалжбаурвалжийнуусмалуудынөнгөтчанарыгтодорхойлохдараахаргуудыгтогтооно. Үүнд:

Өнгийнхуваарийннүдэнбаримжааныарга

Фотометрийнарга

Сорилыг явуулахдаа ЭЗХТЗ СТ 804-77 -ийн шаардлагуудыг мөрдөх ёстой
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Гадаргуугийн идэвхит бодисууд Полиэтоксилжүүлсэн спирт ба алкилфенолын сульфатууд Нийт идэвхтэй бодисын агуулгыг тодорхойлох
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4491   -   1997   3  х
Энэхүү олон улсын стандарт нь этоксижүүлсэн спирт буюу алкилфенолууд [алкилполиоксиэтиленсульфатууд (полиэтоксилжүүлсэн спиртийн сульфатууд) буюу алкилфенилполиоксиэтилений сульфатууд (полиэтоксилжүүлсэн алкилфенолын сульфатууд)]-ыг сульфатжуулж‚ саармагжуулах замаар гарган авсан үйлдвэрийн ердийн бүтээгдэхүүн дэх нийт идэвхтэй бодисын тодорхойлох аргад хамаарна.
Нийт идэвхтэй бодис гэдэг нь этилийн спиртэнд уусдаг (алкилэфирийн сульфат, алкилфенилэфирийн сульфат, полиэтилен-гликолийн сульфат, ионт бус бодисын хэсэг) органик бодисууд юм.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Атомын шингээлтийн спектрохимийн шинжилгээний ерөнхий журам
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS JIS K  0121   -   2002   16  х
Энэхүү стандартад атомын шингээлтийн спектрохимийн шинжилгээний багажыг ашиглан тоон шинжилгээ хийх үндсэн журамд хамаарна.
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25653520
Хэрэглэгчдийн анхааралд