Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Хөнгөн цагааны хүдэр - Ванадийн агууламжийг тодорхойлох - ВРНА спектрофотометрийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  9208   -   2001   10  х

Олон улсын энэ стандартаар бензол – фенил – гидроксил – амин  (ВРНА) – ийг ашиглан хөнгөн цагааны хүдэр дэх ванадийн агууламжийг спектрофотометрийн аргаар тодорхойлох аргыг тогтооно. Энэ арга нь 0.005-аас 0.4%-ийн ванадийн тавч ислийг агуулсан хүдэрт тохиромжтой.

 

Стандартын нэр: ХӨНГӨНЦАГААНЫ ХҮДЭР-1075ОС ДАХЬ МАССЫН АЛДАГДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ ЖИНГИЙН АРГА
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  6606   -   2000   5  х

Олон улсын энэ стандарт нь 1075оС температурт тогтмол масстай болтол нь халаасан хөнгөнцагааны хүдрийн шинжилгээний дээжийн массын алдагдлыг тодорхойлох жингийн аргад хамаарна. Энэ аргыг массын алдагдлын хэмжээ       10-аас 30% байх хязгаарт, бүх хөнгөнцагааны хүдэрт хэрэглэнэ.

Стандартын нэр: хөнгөнцагааны хүдэр – титаны найрлагыг тодорхойлох 4,4 диантипирилметан спектрометрын арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  6995   -   2000   9  х

Олон улсын энэ стандарт нь хөнгөнцагааны хүдрийн титаны найрлагыг тодорхойлох 4,4”-диантипирилметан спектрометрын аргыг үзүүлнэ.

Энэ аргыг титаны хоёрч исэл 0,5-аас 8%-ын хооронд байх хүдэрт хэрэглэнэ.

Стандартын нэр: ХӨНГӨНЦАГААНЫ ХҮДЭР – НИЙТ ЦАХИУРЫН НАЙРЛАГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ ЖИНГИЙН БОЛОН СПЕКТРОМЕТРЫН НЭГДМЭЛ АРГА
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  6607   -   2000   10  х

Олон улсын энэ стандарт нь хөнгөнцагааны хүдрийн нийт цахиурын найрлагыг жингийн болон спектрометрын нэгдмэл аргаар тодорхойлоход зориулагдсан болно.

Энэ аргыг 1-25% (m/m) цахиурын хоёрч исэл агуулсан хүдэрт хэрэглэдэг

Стандартын нэр: Хөнгөн цагааны исэл. Дээжийг задлах ба уусмал бэлтгэх аргууд
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  1719   -   1980   3  х

Энэ стандарт нь хөнгөн цагааныг үйлдвэрлэхэд зориулагдсан хөнгөн цагаан ислийн дээжийг хайлуулахаар ба хүчлээр даралтанд задлах болон дээжийн уусмал бэлтгэх, аргуудыг тогтооно.

Шинжилгээг явуулахдаа MNS 1715-80-ын шаардлагыг баримтална.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөнгөн цагааны хүдэр Шинжилгээний дээж дэх гигроскоп чийгшилийг тодорхойлох- Жингийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  8557   -   2000   3  х
Олон улсын энэ стандарт нь хөнгөн цагааны хүдрийн шинжилгээний дээж дэх гигроскоп чийгшилийн массын алдагдлыг жингийн аргаар тодорхойлоход хамаарна.
0,1-ээс 5% (m/m)-ын ус (Н20)-аар илэрхийлэгдэх гигроскоп чийгшилийн хэмжээ бүхий бүтээгдэхүүнд хэрэглэх энэ аргыг хөнгөн цагаанд зориулан гаргаж авсан үр дүн болон 1075оС-д хуурайшуулсан үлдэгдлийн массын алдагдлыг залруулахад хэрэглэж болно.


Стандартын нэр: Хөнгөн цагааны хүдэр Шинжилгээний хатаасан дээжийг бэлтгэх
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  8558   -   2000   2  х
Олон улсын энэ стандарт нь хуурай төлөвт байгаа хөнгөн цагааны хүдрийн шинжилгээний утгын тодорхойлолтонд зайлшгүй хэрэглэгдэх шинжилгээний хатаасан дээжийг бэлтгэх аргад хэрэглэнэ.
Стандартын нэр: Хөнгөн цагааны исэл Ванадийн тавч ислийн агуулгыг тодорхойлох фотометрийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  1683   -   1980   4  х
Энэ стандарт нь хөнгөн  цагааны үйлдвэрлэлд өргөн хэрэглэгддэг хөнгөн цагааны исэлд 0.002 ба 0.006 %-иас ихгүй хром ба титаны хоёрч исэл агуулагдсан үед 0.001-ээс 0.02% ванадийн тавч ислийн агуулыг N бензол N - фенил гидроксид - аминтай үйлчлүүлж тодорхойлох ба 0.005-аас 0.02% ванадийн ислийн агуулгыг сүүмэгт гянт болдын хүчлийг хэрэглэн тодорхойлох фотометрийн  аргад хамаарагдана. Шинжилгээг явуулахдаа MNS 1715-80-ын шаардлагыг баримтална.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөнгөн цагааныхүдэр Фосфорын найрлагыг тодорхойлох
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  8556   -   2000   11  х
Олон улсын энэ стандарт нь молибдений хөх шугамт спектрофотометрийн аргаар хөнгөнцагааны хүдэр болон ашигт малтмалын фосфорын агууламжийг тодорхойлох аргад хамаарна. Энэ аргыг фосфор агуулж буй материалд 0,01-ээс 5% (m/m)-хүртэл агуулагдах фосфорын тавч ислийг тодорхойлоход хэрэглэнэ. Дээжийн хүнцэлийн найрлага тодохойлолтонд нөлөөлөхгүй болно.
Стандартын нэр: Хөнгөн цагааны хүдэр Төмрийн найрлагыг тодорхойлох- Титриметрикийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  6609   -   2000   7  х
Олон улсын энэ стандарт нь хөнгөн цагааны хүдрийн төмрийн найрлагыг
тодорхойлох титриметрикийн аргад хамаарна. Энэ нь хүчлээр задлах явцад
цагаан алтан тигелийг ашигласнаар цагаан алтны интерференцээс зайлсхийх
арга болно.
Энэ аргыг 2-оос 50% (m/m)-ын хооронд төмрийн исэл агуулсан хүдэрт
хэрэглэхэд тохиромжтой.
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25654208
Хэрэглэгчдийн анхааралд