Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5746   -   2007   23  х

Энэ стандарт нь газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын технологийн байгууламж, тоног төхөөрөмжид хамаарна. Бусад технологийн бус барилга байгууламж нь холбогдох стандартын шаардлагыг хангасан байна.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн технологи, үйл ажиллагааны аргачлал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4633   -   2006   26  х

Энэ стандарт нь Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах, худалдах, хадгалах, түгээх, тээвэрлэх үед агуулах, шатахуун түгээх станцуудад тавигдах технологийн ерөнхий шаардлагыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны үндсэн журмыг тогтооход оршино.

 

Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг бөөнөөр болон жижиглэн худалдаалах үйл ажиллагааг гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллага, компани, иргэд нь энэ стандартыг дагаж мөрдөнө.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Автотээврийн хэрэгслийг шингэрүүлсэн шатдаг хийгээр цэнэглэх станц. Техникийн ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5676   -   2006   10  х

Энэхүү стандарт нь автотээврийн хэрэгслийг шингэрүүлсэн шатдаг хийгээр цэнэглэх станцын барилга, байгууламж, тоног төхөөрөмжүүдэд тавих техникийн ерөнхий шаардлагуудыг тогтооно. 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Органик химийн бүтээгдэхүүн. Дөл үүсгэх температурыг битүү тигельд тодорхолойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0333   -   2010   5  х
Энэхүү стандартад дараах иш татсан стандарт, баримт бичгүүдийг хэрэглэнэ. Он заасан ишлэлийн хувьд зөвхөн иш татсан хэвлэлийг хэрэглэнэ. Он заагаагүй ишлэлийн хувьд тухайн стандартын хамгийн сүүлийн хэвлэл /нэмэлтийн хамт/-ийг хэрэглэнэ.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн. Үнсжилт тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3501   -   2010   7  х

Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний сорилт туршилтын лабораторид шинжилгээг хийхэд хэрэглэнэ.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөдөлгүүрийн тос Ангилал, тэмдэглэгээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3995   -   2010   11  х
Энэхүү стандарт нь төрөл бүрийн автомашин, трактор, илчит тэрэг зэрэг тээврийн хэрэгсэл болон хөдөө аж ахуй, автозам, усан замын гэх мэт бусад техникт ашиглаж буй хөдөлгүүрийн тосны ангилал, тэмдэглэгээг тогтооход хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Шатахуун түгээх станц. Техникийн ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4628   -   2013   14  х
Энэ стандарт нь шатахуун түгээх станцын барилга байгууламжид тавигдах техникийн ерөнхий шаардлагуудыг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Үйлдвэрийн тоног, төхөөрөмжийн тос. Ангилал, тэмдэглэгээ.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6189   -   2010   6  х
Энэхүү стандартад дараах иш татсан стандарт, баримт бичгүүдийг хэрэглэнэ. Он заасан ишлэлийн хувьд зөвхөн иш татсан хэвлэлийг хэрэглэнэ. Он заагаагүй ишлэлийн хувьд тухайн стандартын хамгийн сүүлийн хэвлэл /нэмэлтийн хамт/-ийг хэрэглэнэ
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Газрын тосноос гаргасан тос. Ангилал, тэмдэглэгээ. Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6190   -   2010   2  х
Энэхүү стандартад дараах иш татсан стандарт, баримт бичгүүдийг хэрэглэнэ. Он заасан ишлэлийн хувьд зөвхөн иш татсан хэвлэлийг хэрэглэнэ. Он заагаагүй ишлэлийн хувьд тухайн стандартын хамгийн сүүлийн хэвлэл /нэмэлтийн хамт/-ийг хэрэглэнэ
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн дамжуулах үндсэн хоолойн тээвэрлэлт. Ашиглалт, техникийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS GOST R  55435   -   2016   74  х
Хамрах ба хэрэглэх хүрээ 1.1 Энэхүү стандартаар дараах шаардлагуудыг тогтооно. Үүнд: - Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн дамжуулах үндсэн хоолойн барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, техникийн үзлэг үйлчилгээ засварын; - Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн дамжуулах үндсэн хоолойн ашиглалтын технологийн журмын; - Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн дамжуулах үндсэн хоолойн объектуудын осол, гэнэтийн тохиолдлыг арилгах, засварлах, оношлох ажлыг гүйцэтгэх, зохион байгуулах дэс дарааллын; - Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн дамжуулах үндсэн хоолойн объектууд, шугамын хэсгийн зэврэлтээс хамгаалах; - Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн дамжуулах үндсэн хоолойн хэмжих хэрэгслийн хэмжил зүйн үйлчилгээ; - Газрын тос, түүний бүтээгдэхүүний чанар, тоо хэмжээний үзүүлэлтүүдийг тогтоох техник хэрэгсэл, төхөөрөмжийн; - Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн дамжуулах үндсэн хоолойн ашиглалт, техникийн үйлчилгээний процессын үйлдвэрлэлийн, галын, экологийн аюулгүй байдал, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын; - Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн дамжуулах үндсэн хоолойн ашиглалт, техникийн үйлчилгээний ажлын зохион байгуулалтын; - Газрын тос, түүний бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийн диспетчерийн ажлын зохион байгуулалтын; - Ажиллагсадын мэргэшүүлэлтийн. 1.2 Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн дамжуулах үндсэн хоолойн энэхүү стандартанд тусгагдаагүй ажил үйлчилгээг явуулах бол Монгол Улсын эрх бүхий байгууллагын холбогдох бусад хууль эрх зүйн болон ашиглагч байгууллагын дотоод дүрэм, журмыг удирдлага болгоно. 1.3 Энэ стандарт нь ашиглагдаж байгаа болон нөөцөнд байгаа газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн дамжуулах үндсэн хоолойн ба тэдгээрийн объектуудад хамаарагдана
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7804
Нийт хуудас үзсэн : 23461440
Хэрэглэгчдийн анхааралд