Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Тосолгооны тос. Хөөсрөх шинж чанарыг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : mns astm d  892   -   2014   11  х
1 Энэхүү арга нь тосолгооны тосны хөөсрөх шинж чанарыг 24°С ба 93.5°С-д тодорхойлно. Хөөсрөлт ба хөөсний тогтворжилтыг лабораторид туршилтаар тогтооно.
2 Энэхүү стандартын нэгж нь СИ системийн нэгжид хамаарна.
3 Энэ стандартад хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны холбогдох бүх зааварчилгаа бүгд ороогүй. Стандартыг хэрэглэгч нь хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллана.
Стандартын нэр: Тосолгооны материалын чанарын өөрчлөлтийг Фурьегийн хувиргалттай Нил улаан туяаны спектрометрийг (ФНУТС) ашиглан үнэлэх арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ASTM E  2412-10   -   2014   36  х
Энэхүү олон улсын стандарт нь машин, механизмын хэвийн ажиллагааг
хангахын тулд түүнд хэрэглэгдэж буй тос тосолгооны материал, гидравлик шингэн
болон бусад шингэнд агуулагдах нэмэлтүүдийн багасалт, бохирдлын хэмжээ,
суурь тосны чанарын өөрчлөлтийг ФНУТС багажаар тодорхойлоход оршино.
Бохирдуулагчдад ус, тортог, этиленгликоль, түлш ба зориулалтын бус тос
багтана. Суурь тосны исэлдэлт, нитрожих, сульфожих нь суурь тосны задралын
баталгаа болно. Энэхүү хяналтын үндсэн зорилго нь тосны төлөв байдалд
үндэслэн тухайн машиныг оношлоход оршино. Хэмжилт болон өгөгдлийн тайлбар
параметрүүд нь өөр өөр ФНУТС-ийн багана дээр ажилладаг операторуудад ижил
аргачлал ашиглан гарган авсан үр дүнг харьцуулах боломжийг олгодог.
Стандартын нэр: Ашигласан тосон дахь дизель түлшний агуулгыг хийн хроматографи багажаар тодорхойлох шинжилгээний арга
Стандартын тэмдэглэгээ : mns astm d  3524   -   2014   9  х
1.1 Энэхүү стандарт нь хийн хроматографийн аргаар хөдөлгүүрийн ашигласан
тосон дахь д и з е л ь т ү л ш н и й агуулгыг тодорхойлоход хэрэглэгдэнэ. Тус аргыг
SAE 30 маркийн тос болон үүнтэй төстэй тосонд ашиглахад тохиромжтой бөгөөд
хөдөлгүүрийн тосон дахь т ү л ш н и й 12% хүртэлх бохирдлыг шинжлэн
тодорхойлох боломжтой.
ТАЙЛБАР: Энэ аргыг илүү өтгөн тосонд ашиглаж болох ч аргын нарийвчлалыг тусгайлан
тодорхойлоогүй.
1.2 Программчилсан температур бүхий зуухтай, дөлөн иончлолт детектороор
тоноглогдсон хийн хроматографи багажийг энэхүү аргад ашиглана.
ТАЙЛБАР: Тус аргын үр дүнгийн нарийвчлал нь зөвхөн дээр дурьдсан техникийн шаардлагыг
хангасан нөхцөлд хүчинтэй.
1.3 SAE 30 маркийн хөдөлгүүрийн тос ба дизель түлшний буцлах
температурын зарим мужууд хоорондоо давхацдаг боловч гарган авсан эх
үүсвэрээсээ шалтгаалан өөр хоорондоо мэдэгдэхүйц ялгаатай байдаг. Тиймээс
шинжилгээний утга түлшний бохирдлын хэмжээнээс хамаарч 2% хүртэлх
хэмжээгээр зөрүүтэй гарч болно. Ашигласан, үл мэдэгдэх болон өөр өөр
брендийн холимог тосонд шинжилгээ хийхэд шинжилгээний үр дүнгийн
нарийвчлал нь шинэ тостой харьцуулахад бага байдаг.
1.4 Тухайн стандартад аргын ашиглалттай холбоотой аюулгүйн ажиллагааны
асуудлуудыг тусгаагүй болно. Стандартыг хэрэглэгч нь тус аргыг ашиглахаасаа
өмнө зохих эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны горимыг хэрэгжүүлэн, холбогдох
хууль дүрмийг мөрдөн ажиллах үүрэгтэй.
Стандартын нэр: Нефтийн бүтээгдэхүүн-Битумын зунгааралтыг тодорхойлох туршилт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3193   -   2001   3  х

Энэ стандартаар нефтийн битумын зунгааралтыг тодорхойлох аргыг тогтооно.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Нефтийн битум . Парафины агуулгыг тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3194   -   1981   3  х

Уг аргын мөн чанар нь шинжлэх битумыг бензолд уусгаж түүний асфальтенийг петролейны эфирээр  урьдчилан  тунадасжуулсан, давирхайлаг бодисыг хөнгөн цагааны ислээр шингээж, парафиныг ялгаруулахад оршино.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Нефтийн бүтээгдэхүүн-Битумын ууршимтгай шингэрүүлэгчийн хэмжээг тодорхойлох туршилт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3195   -   2001   2  х

Энэ стандартаар  нефтийн  битумын ууршимтгай шингэрүүлэгчийн хэмжээг тодорхойлох аргыг тогтооно.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Эрдэс гаралтай тосны царцах болон булингартах температурыг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3419   -   1983   5  х

Энэ стандарт нь эрдэс гаралтай тосны царцах болон  булингартах температурыг тодорхойлох аргад хамаарна.

 

Аргын мөн чанар нь шинжлэх эрдэс  гаралтай тосны сорьцыг урьдчилан  халаагаад заасан хурдтайгаар хөргөж, түүний царцаж  хөдөлгөөнгүй болох болон булингар үүсэх үеийн температурыг  тодорхойлоход үндэслэгдэнэ.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Сонгомол аргаар цэвэрлэсэн түрхлэг тос. Нитробензолын агуулгыг шалгах арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3816   -   1985   2  х
Энэ арга нь тосонд агуулагдсан нитробензолыг ангижруулан аналин үүсгэж , аналиныг өнгө өгдөг азокраситель болгон хувиргаж тодорхойлоход үндэслэгэдэнэ.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Нефтийн бүтээгдэхүүн-Битумын зүү шигдэлтийн гүнийг тодорхойлох туршилт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5109   -   2001   4  х

Энэ стандартаар нефтийн битумын зүү шигдэлтийн гүнийг тодорхойлох аргыг тогтооно.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Нефтийн бүтээгдэхүүн-Битумын суналтыг тодорхойлох туршилт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5110   -   2001   3  х

Энэ  стандартаар нефтийн битумын суналт  тодорхойлох аргыг тогтооно.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8132
Нийт хуудас үзсэн : 24137079
Хэрэглэгчдийн анхааралд