Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Барилгын үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж. Бетон зуурмагийн шахуурга. 1-р хэсэг: Нэр томъёо ба худалдааны шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  21573-1   -   2011   22  х

Энэхүү стандарт нь бетон зуурмагийн шахуурга, барилгын талбайд бетон зуурмагийг түгээхэд ашиглах төхөөрөмжийн нэр томъёоны болон худалдааны  шаардлагыг тодорхойлоход чиглэгдэнэ.

Стандартын нэр: Барилгын машин ба тоног төхөөрөмж. Бетон шүрших машин. Нэр томъёо ба худалдааны шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  21592   -   2011   23  х

Энэхүү олон улсын стандарт нь бетон шүрших машины нэр томъёо ба худалдааны бичиг баримтыг тодорхойлдог бөгөөд бетон шүрших машин нь ерөнхийдөө чулуун сууринд, тоосгон хананд, металл болон модон хашлага ашиглан бетон байгууламжийг бүрэх, доторлох ажлыг гүйцэтгэхэд хэрэглэгддэг.

 

А хавсралтад машины төрөл, хийц, овор хэмжээг үзүүлсэн болно.

Стандартын нэр: Барилгын үйлдвэрлэлийн машин ба тоног төхөөрөмж угсралт. Бетон зууруул. 2-р хэсэг: Зууруулын ашиглалтын үзүүлэлтийг шалгах арга, техник
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  18650-2   -   2011   18  х

Энэхүү стандартад ISO 18650-1-д тодорхойлсоны дагуу үечилсэн ажиллагаатай болон тасралтгүй ажиллагаатай бетон зууруулуудын ашиглалтын үзүүлэлтийг тодорхойлоход тавигдах шаардлага, аргачлалыг нарийвчлан тодорхойлсон. Эдгээр нь хүчин чадлын хувь 70/50-тай тэнцүү буюу эсвэл түүнээс илүү сайн хүчин чадалтай болох нь тогтоогдсон бетон зууруулд хүчин төгөлдөр байна.

Стандартын нэр: Барилгын үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж. Бетон зууруул. 1-р хэсэг: Толь бичиг болон техникийн ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  18650-1   -   2011   29  х

Энэхүү олон улсын стандарт нь төрөл бүрийн хийцтэй бетон зууруул, түүний тоноглолын үүрэг, ажиллагаа, зориулалтыг тогтооход зориулагдсан техникийн шаардлага, үзүүлэлтүүд, нэр томъёог тодорхойлоход чиглэгдэнэ.

 

Хавсралтууд нь автомашин дээр сууриласан зууруулыг оролцуулахгүйгээр ISO 11375 стандартаар тодорхойлогдоно.

Стандартын нэр: Барилга, замын машин, тоног төхөөрөмж. Ангилал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  12603   -   2010   6  х
Энэхүү стандартад барилгын салбарт ашиглагддаг машин, тоног төхөөрөмжийн ангиллыг тодорхойлно. Барилгын салбар нь уламжлалт ба тодорхой хэрэглээний 7 чиглэлд хуваагддаг ба түүнд хэрэглэгддэг машин, төхөөрөмжийг үүний дагуу ангилдаг. Машин тоног төхөөрөмжийн дэд ангилал нь Европын норм болон олон улсын стандартад нийцэж байх ёстой. Түүнчлэн ангилал хийсэн хүснэгтүүдэд ISO болон CEN техникийн хороо, олон улсын ба европын стандартын тухайн ангилалд харгалзах ажлын хэсгүүдийг үзүүлсэн болно.
Стандартын нэр: Барилгын үйлдвэрлэлийн машин төхөөрөмж-Бетоны зуурмагийн шахуурга 2-р хэсэг: Техникийн үзүүлэлтийг шалгах аргачлал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  21573-2   -   2013   15  х
ISO 21573 цуврал стандартын энэ хэсэгт MNS ISO 21573-1 : 2011 стандартаар тогтоосон бетон зуургмагийн шахуургын үйлдвэрлэлийн техникийн шаардлага болон үйл ажиллагааг шалгах дараалал, аргачлалыг тодорхойлсон.
Энэхүү стандарт нь өөрөө явагч (сумтай ба сумгүй) болон суурин шахуургад хамаарна.
Стандартын нэр: Өргүүр ба өргөх төхөөрөмжийн ангилал. 1-р хэсэг Ерөнхий зүйл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4301-1   -   2000   5  х
ISO 4301 стандартын энэ хэсэг нь өргүүрийн эдэлгээний хугацааны явц дахь ажиллагааны мөчлөгийн тоо ба ажлын горимыг илэрхийлэх ачааллын коэффициент дээр үндэслэн өргүүрийн ерөнхий ангиллыг гаргасан болно.
ISO 4301 стандартын энэ хэсэг нь шахалтын тооцооны арга буюу ISO/TC 96 хүрээнд орох өргөх төхөөрөмжийн бүхэл төрөлд хэрэглэх шалгалтын аргуудыг дурьдахгүй.


Стандартын нэр: Барилгын машин, төхөөрөмж – Бетон зуурмагийн гадаргууг тэгшилж, өнгөлөгч машин 1-р хэсэг: Нэр томъёо ба бүтээгдэхүүний үзүүлэлт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  13105-1   -   2015   6  х
1 Хамрах хүрээ Олон улсын энэхүү стандарт нь барилгын талбайд бетон зуурмагийн гадаргууг тэгшилж, өнгөлөгч машины нэр томъѐо болон бүтээгдэхүүний үзүүлэлтийг тодорхойлно. Үүнд барилгын талбайд бетон зуурмагийн гадаргууг тэгшилж, өнгөлөгч гар удирдлагатай болон өөрөө шилждэг машин хамарна. Энэ стандартад бетон зуурмагийн илүүдлийг зайлуулдаг дамнуур хэлбэрийн тэгшлэх төхөөрөмж хамаарахгүй.
Стандартын нэр: Барилгын машин, тоног төхөөрөмж – Бетоны гүний доргиур – 1-р хэсэг: Нэр томъёо ба бүтээгдэхүүний тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  18651-1   -   2015   12  х
1 Хамрах хүрээ ISO 18651 стандартын энэ хэсэг нь бетон зуурмагийг нягтруулах зориулалттай гүний доргиурын нэр томъѐо, бүтээгдэхүүний тодорхойлолтыг харуулна.
Стандартын нэр: Барилгын машин, тоног төхөөрөмж– Бетон зуурмагийн гадаргуун догиур
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  18652   -   2015   24  х
1 Хамрах хүрээ Энэхүү стандартаар бетон зуурмагийн гадаргуун доргиур (цаашид “доргиур” гэх)-ийн нэр томъѐо, ангилал, тавигдах шаардлага, турших арга, тэмдэглэгээ болон техникийн нөхцөлийг тодорхойлов. Энэ нь зөвхөн цахилгаанаар ажилладаг бөгөөд бетон зуурмагийг хэвний гадна талаас нь доргиож нягтруулдаг гадаргуун доргиурт хамаарна. Тайлбар: Гадаргуун доргиур нь бетон зуурмагийг нягтруулах доргиурт ширээ, талбайн доргиур, доргиурт рейктэй хэлбэрийн хувьд төстэй.
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7712
Нийт хуудас үзсэн : 23234825
Хэрэглэгчдийн анхааралд