Түр хүлээнэ үү...

Цахилгаан холбоо. Дуу, дүрсийн техник

33  Цахилгаан холбоо. Дуу, дүрсийн техник
Хамаарагдах стандартууд :
33.020  Цахилгаан холбооны нийтлэг асуудал
33.030  Цахилгаан холбооны үйлчилгээ. Ашиглалт
33.040  Цахилгаан холбооны систем
33.040.20  Дамжуулалтын систем
33.040.30  Холболт ба дохиоллын систем
33.040.35  Телефон сүлжээ
33.040.40  Өгөгдлийн холбооны сүлжээ
33.040.50   Шугам, холболт ба хэлхээ
33.040.60   Эрчим хүчний шугамыг цахилгаан холбоонд ашиглах нь
33.040.99   Цахилгаан холбооны системийн бусад тоног төхөөрөмж
33.050   Цахилгаан холбооны төгсгөлийн тоног төхөөрөмж
33.050.01   Цахилгаан холбооны төгсгөлийн тоног төхөөрөмжийн нийтлэг асуудал
33.050.10   Телефоны тоног төхөөрөмж
33.050.20   Пейжерийн тоног төхөөрөмж
33.050.30   Телекс, телетекст, телефаксын тоног төхөөрөмж
33.050.99   Цахилгаан холбооны төгсгөлийн бусад тоног төхөөрөмж
33.060   Радио холбоо
33.060.01   Радио холбооны нийтлэг асуудал
33.060.20   Хүлээн авах ба дамжуулах тоног төхөөрөмж
33.060.30   Радиореле ба хиймэл дагуулын холбооны суурин систем
33.060.40   Кабель утсан түгээх систем
33.060.99   Радио холбооны бусад тоног төхөөрөмж
33.070   Хөдөлгөөнт үйлчилгээ
33.070.01   Хөдөлгөөнт үйлчилгээний нийтлэг асуудал
33.070.10   Terrestrial Trunked Radio (TETRA)
33.070.20   Пейжерийн систем
33.070.30   Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)
33.070.40   Хиймэл дагуул
33.070.50   Global System for Mobile Communication (GSM)
33.070.99   Бусад хөдөлгөөнт үйлчилгээ
33.080   Нэгдмэл үйлчилгээт тоон сүлжээ (ISDN)
33.100   Цахилгаан-соронзон нийцэл (EMC)
33.100.01   Цахилгаан соронзон нийцлийн нийтлэг асуудал
33.100.10   Цацаргалт
33.100.20   Дархлаа
33.100.99   Цахилгаан-соронзон нийцэлд хамаарах бусад асуудал
33.120   Цахилгаан холбооны үндсэн ба нэмэлт тоног төхөөрөмж
33.120.01   Үндсэн ба нэмэлт тоног төхөөрөмжийн нийтлэг асуудал
33.120.10   Коаксаль кабель. Долгионы хуваарь
33.120.20   Утас ба тэгш хэмт кабель
33.120.30   Холбогч
33.120.40   Агаарын шугам
33.120.99   Үндсэн ба нэмэлт бусад тоног төхөөрөмж
33.140   Цахилгаан холбооны хэмжилтийн тусгай тоног төхөөрөмж
33.160   Дуу, дүрс ба дуут дүрсийн инженерчлэл
33.160.01   Дуу, дүрс ба дуут дүрсийн техникийн нийтлэг асуудал
33.160.10   Өсгөгч
33.160.20   Радио хүлээн авагч
33.160.25   Телевизийн хүлээн авагч
33.160.30   Дууны систем
33.160.40   Дүрсийн систем
33.160.50   Нэмэлт хэрэгсэл
33.160.60   Малтимедиа ба теле хурлын тоног төхөөрөмж
33.160.99   Дуу, дүрс ба дуут дүрсэд хамаарах бусад тоног төхөөрөмж
33.170   Телевиз, радиогийн нэвтрүүлэг
33.180   Шилэн кабель
33.180.01   Шилэн кабелийн системийн нийтлэг асуудал
33.180.10   Шилэн кабель ба кабель
33.180.20   Шилэн кабелийн холболтын хэрэгсэл
33.180.30   Оптик өсгөгч
33.180.99   Шилэн кабельд хамаарах бусад тоног төхөөрөмж
33.200   Алсын хяналт. Алсын хэмжилт

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7706
Нийт хуудас үзсэн : 23227275
Хэрэглэгчдийн анхааралд